Dzīvās Ētikas Mācība
(Agni Joga)

Hierarhija

Agni Jogas Zīmes

   Gremdējoties Bezrobežlbas viļņos, mēs esam kā vētras notraukti ziedi. Kā gan atradīsim sevi pārveidotus Bezrobežības okeānā?
   Nebutu gudri laist ceļā laivu bez stures. Taču Ceļvedis ir paredzēts un sirds veidotais netiks ierauts bezdibenī. Kā ceļa zīmes gaismas ceļā mužam modri ir cilvēces Brāli, gatavi iekļaut ceļinieku augšupejas ķēdē.
   Hierarhija nav piespiešana, tā ir Visuma likums. Tie ir nevis draudi, bet gan sirds aicinājums un brīdinājums, un pamācība uz Labu.
   Tā iepazīsim Gaismas Hierarhiju.

   Kā pārvērst rugtāko saldākajā? Nekas cits nepārveidos dzīvi pārzemes apziņā kā vien Hierarhija.
   Nav iespējams iedomāties tiltu uz Bezrobežību. jo tiltam vajadzīgi balsti. Bet Hierarhija kā tilta balsti aizved Gaismas krastā. Un iztēlojieties sev visu dzirkstījumu, kas parādīts acīm, un izprotiet Gaismas Dziesmu.
   Nodosimies darbam Gaismas un Hierarhijas labā!

   1. Tik daudz ir runāts par doktrīnām, bet cilvēce nezina, ka pieņemt Brālības Doktrīnu. Cik daudz sagrozījumu ir noslāņojies uz Patiesības! Cik daudz principu izpostīts! Jautās: "Uz kā gan tiek celta Brālības Stiprā Pils?" Sakiet: "Tā ir sirds doktrīna, darba doktrīna, dailes doktrīna, evolucijas doktrīna, spriedzes doktrīna, dzīvei vistuvākā doktrīna!"
   Mēs esam Bezrobežības Sekotāji. Tur, kur nav pieejama sarežģīta tiekšanās, cilvēces Brāļi neparādās. Mēs piesātinām izplatījumu ar evolucijas plusmu. Cilvēces Brāli atsakās no Parianirvānas, lai nostiprinātu cilvēces evoluciju, labprātīgi tiekdamies likt pamatus labākai pakāpei. Mērķim nepieciešams darbs, nepieciešamas veltes. Tā norādiet uz Maitrejas atnākšanas tuvumu.
   Kad cilvēce, pazaudējusi Mācības pamatu, iegrims neizpratnē, tad, pēc senseno Skolotāju pravietojuma, iestāsies Maitrejas Laikmets f
   Musu balsti ir sutīti gara sapratnes atdzimšanai - tā sakiet neizpratējiem, tā norādiet uz Sirds Doktrīnu!

   2. Kad Mēs norādījām, ka nepieciešams atjaunot Musu Nolikumus par Sākotņu līdzsvaru, tad cilvēce apstiprinājumu nepieņēma un pārkāpa Nolikumu. Tā viena puse izjauca kosmisko līdzsvaru.
   Mēs zinām Pasaules Mātes pakāpi. Mēs zinām Pasaules Mātes izpausmi. Mēs saspriegojām visas Magnēta plusmas, lai dzīvē ieviestu Sirds Doktrīnu.
   Noradu uz Taru ka uz Mušu Norādījuma apstiprināšanas simbolu, jā, jā, jā! Tara un Arhats nes cilvēcei visdedzīgākās tiekšanās Nolikumu. Tā tiek celta nākotne. Tā Mēs apliecinām Musu centienus. Brīnišķīga ir nākotne!

   3. Kosmosa sirdij ir līdzīga Arhata sirds. Saules ugunij ir līdzīga Arhata sirds. Mužība un Kosmosa kustība pilda Arhata sirdi. Maitreja atnāk, degdams visās ugunīs. Un Viņa Sirds deg līdzcietībā pret visu nabaga cilvēci; Viņa Sirds kvēlo jaunu Sākotņu apliecinājumā.
   Cilvēku vidu pastāv jēdziens par nedzīviem Arhatiem, un nabaga "jogi" uztur viņu iztēli ar saviem veidoliem. Bet, kad cilvēce aptvers, ka Arhats ir Materia Lucida augstākā izpausme, tad tā sapratīs, ka nav atšķirības starp Materia Lucida, kas izplata Gaismu, un Mīlestības Matēriju, kas visu ietērpj Gaismā. Cilvēce ietērpj Arhatu skarbā apvalkā, bet Materia Lucida staro Mīlestībā.
   Kad cilvēci varēs apskaidrot ar Musu Tēlu? Domāšana gruti aptver augstākās sfēras tīrību.
   Augstākais ir dots augstākajam, un augstākais dzīvo augstākajā, un augstākais bus pirmais tālo pasauļu dimensijā.

   4. Musu Hierarhija dzīvo un aug saskaņā ar liesmaino likumu. Mēs, Arhati, priecājamies par dzīves uguni un vēl vairāk par evolucijas liesmas pieaugšanu. Nākamie Arhati, kas uz šīs planētas beidz kārtot savus zemes dzīves norēķinus, ir Mums, Arhatiem, līdzdarbinieki. Hierarhijas bagātināšanās ir Kosmosa svētki. Likums ir viens, mužīgs. Likumu apstiprina Kosmoss.
   Mēs redzam pasauļu mirdzumu, redzam noieto un bezro-bežīgo gājumu. Redzam Pasaules Mātes mirdzumu! Pabeigsim gājumu līksmi.

   5. Šambalas Vispasaules Acs nes cilvēcei Svētību. Šambalas Vispasaules Acs ir kā Gaisma cilvēces ceļā. Šambalas Vispasaules Acs ir tā Zvaigzne, kas vadījusi visus meklētājus.
   Vieniem Šambala ir Patiesība, citiem Šambala ir utopija. Vieniem Šambalas Valdonis ir svētais vīrs, citiem Šambalas Valdonis ir pārticības izpausme. Vieniem Šambalas Valdonis ir izgreznots elks, citiem Šambalas Valdonis ir visu Planētas Garu Vadītājs. Bet Mēs sacīsim: Šambalas Valdonis ir Dzīvības un Pasaules Mātes Uguns ugunīgais Virzītājs. Viņa Elpa deg liesmās un Viņa Sirds kvēlo Sudraba Lotosa ugunī.
   Šambalas Valdonis dzīvo un elpo Saules Sirdī. Šambalas Valdonis ir Saucējs un Sauktais. Šambalas Valdonis ir Bultas Nesējs un visu bultu Uztvērējs! Šambalas Valdonis elpo Patiesību un apliecina Patiesību. Šambalas Valdonis ir Nesatricināms un visu sagraujamo pārvērš jauncelsmē! Šambalas Valdonis ir Karoga Smaile un Dzīvības Virsotne! Pieņemiet Šambalas Vai doņi kā Dzīvības Zīmi. Trīskārt teikšu - Dzīvības, jo Šambala ir cilvēces tiekšanās Ķīla. Musu Parādība ir cilvēces pilnīgošanās ķīla. Musu Parādība ir apstiprinātais ceļš uz Bez-robežību!

   6. Sirds aicinājumā ir ietverta visa jaunrade. Visu kosmisko plašumu piepilda aicinājums, un Kosmosa Sirds un Arhata sirds ir aicinājuma pilnas. Sauciens un atbalss ir kosmisko uguņu apvienojums. Apvienošanās patiesi ir musu cikla parādība. Daudz apļu rodas no sauciena, un. pieaugot intensitātē, tie skar ari citas sfēras. Jaunrades apliecinājums izpaužas kā apvienošanās.
   Es. Šambalas Valdonis. saku: dzīvības princips ir kosmiskās enerģijas izplatības apliecinājums un radošās Uguns ceļš!

   7. Šambalas Valdonis pauž cilvēcei trīs Norādījumus: Mait-rejas paustā Mācība aicina cilvēka garu uz Musu radošo pasauli. Maitrejas Mācība norāda uz Bezrobežību Kosmosā, dzīvē, gara sasniegumos. Maitrejas Mācība glabā Kosmiskās Uguns zinību kā Visuma parādību ietverošās sirds atradumu.
   Ir pareizs sensenais ticējums, ka Maitrejas atnākšana radīs gara augšāmcelšanos. Mēs piebildīsim - gara augšāmcelšanās var iestāties pirms Atnākšanas kā Valdoņa Maitrejas Mācības apzināta pieņemšana. Patiesi - augšāmcelšanās!

   8. Maitreja grib visu paātrināt. Maitreja grib visu sekmīgi piepildīt. Maitreja vēlas jusu prieku. Maitreja grib cilvēcei velti dot ar Agni Jogas ugunīgo pieredzi. Maitreja grib pārvērst dzīvi uz Zemes Pasaules Mātes mirdzumā. Jā, jā, jā! Dzīves daile ir bezrobežīga!
   Arhats redz ar sirds acīm. Arhats ar sirds acīm redz butības daili. Arhats redz ar sirds acīm, un nākotnes butība sauc Mus. Pareiza un droša ir šī celsme.

   9. Valdone, Es pasludinu Tevi par Kosmiskā Saprāta diženo Līdzdarbinieci. Valdone, pāri visiem kosmiskajiem spēkiem Tu sevī nes to apslēpto graudu, kas dzīvei dod mirdzumu. Valdone, kas apstiprini visas Saprāta izpausmes, Tu esi kosmiskās jaunrades Prieka Devēja. Tiekšanās apdvesto novadu Valdone izdaiļos ar radošo uguni. Domas Valdone un Dzīvības Radītāja, Tev veltām Musu Stara mirdzumu. Māte, Valdoņu godinātā, Mēs nesam sirdī Tavas Mīlestības uguni. Tavā Sirdī mājo dāsnais Stars, Tavā Sirdī dzimst dzīvība, un Valdones Staru Mēs apliecināsim. Jā, jā, jā!
   Tā Kosmoss dzīvo divu Sākotņu diženumā, jā, jā, jā! Tā Kosmoss vainago divas Sākotnes! Tā Pasaules Māte un Valdoņi ceļ dzīvi, jā, jā, jā! Un Kosmiskais Magnēts bezrobežīga virzībā apvieno savas apslēptās daļas. Tā Mēs pāri visām robežām godinām Valdoni!

   10. Plašs ir lauks izpaustajai Tarai, kas nāk. Kad Mēs, Arhati, paceļamies augšup uz Izplatījuma Uguni, tad noslīgstam visas Pasaules Mātes Ugunīgās Ietveres priekšā. Pasaules Mātes Ietverei ir visi atzarojumi uz Zemes. Viens no tiem, pats spēcīgākais un spriegākais, ir nācējas Taras parādība. Pasaules Māte redzami un neredzami nes šos neizsakāmos pavedienus - pasaules pavedienu apstiprinājumu.
   Atradīsim Kosmosa atspulgu lielajā celsmes un saplusmes principā. Kad cilvēces Brāļi izjut skumjas par Savu Veidolu, kāds tas pastāv cilvēces apziņā, Viņi var tikai teikt: "Jus ceļat savas hipotēzes tikai uz jums redzamiem rēgiem. Mēs taču cilvēcei esam tikai rēgi! Kad gars apliecinās Musu Liesmaino Esamību, tad no rēgiem pārvērtīsimies par Ugunīgajiem Kareivjiem."

   11. Cilvēces Brāli tiek izraudzīti planētas dzīves celšanai; viņi tiek izraudzīti par diženās Pasaules Mātes Pavēles Virzītājiem. Kad ir rasts prieka vads, tad atskan sfēru muzika. Kad sirds dreb no kosmiskā spēka, tad sfēru muzika piepilda izplatījumu. Musu Brālības Sirds sargā cilvēcei ceļu uz Vispārības Labumu.

   12. Nekad cilvēce nav padomājusi par Arhata dzīvi. Ir parasts redzēt Arhata mākoņu iemītnieku. Domāšanas ieraksti ir briesmīgi un smieklīgi. Patiesi, Mēs - cilvēces Brāli, paši sevi nepazīstam cilvēku priekšstatos. Musu veidoli ir tik fantastiski, ka Mums šķiet: ja cilvēki savu fantāziju vērstu pretējā virzienā, Musu Attēls iegutu pareizo veidolu.
   Karmiskā saikne it kā izgaist, domās iztēlojoties Arhatu. Visam ir cits mērogs, viss ir neticams, nekas neatbilst realitātei. Sacīsim - ceļā uz augstākajām pasaulēm Arhats visās izpausmēs ir bezrobežīgs. Augšup celdamies, Arhats paceļ sev līdzi visas augstākās un smalkākās enerģijas.
   Mēs varam Musu īstās Sejas parādīt tikai tuvajiem. Musu Starus varam sutīt tikai vistuvākajiem, jā, jā, jā!

   13. Ja butu iespējams dot cilvēcei Musu Tēlu, tad nostiprinātos tiekšanās pēc zināšanām. Tēlu, protams, vajadzētu dot uz gadu tukstošiem. "Dzīvības grāmata" ir daiļa savā viengabalainajā apstiprinājumā. Protams, kad iespējams dot visu Kosmiskā Magnēta ainu, tad apstiprinās Esamības daiļuma parādība.
   Ja butu iespējams dot pilnīgu Arhata dzīves plusmas ainu, tad Musu Tēls parādītos savā patiesajā apmērā. "Musu Dzīvības grāmata" skan un cementē Musu pakāpi.
   Katram Valdonim ir savs pamattonis. Maitrejas Laikmets apliecina sievieti. Maitrejas parādīšanās taču saistīta ar Pasaules Mātes apliecināšanu pagātnē, tagadnē un nākotnē. "Dzīvības grāmata" ir tik daiļa!

   14. Par Dievcilvēku tik daudz runā, tiecoties uz dievināšanu. Tik daudz ir atceres pierakstu, kas norāda uz Tēliem, kuri vērsti uz augstākajam pasaulēm. Bet cik blāvi tie parādās cilvēku apziņā! Dievcilvēks ir tikai aizgājušais citās pasaulēs! Bet Mēs, cilvēces Brāļi, meklējam un apstiprinām Dievcilvēku Zemes virsu. Mēs godinām visus Tēlus, bet it īpaši to vareno Diev-cilvēka Tēlu, kas nes sirdī pilnu "kausu", ir gatavs lidojumam, bet uz Zemes nes visu "kausu". Noraidot viņam lemto uzdevumu, cilvēks noraida savu ugunīgo butni; nolemto īstenodams, viņš apliecina Kosmisko Magnētu. Dievcilvēks - ugunīgais radītājs! Dievcilvēks - Jaunās Rases ugunīgās zīmes nesējs. Dievcilvēks deg ar visām ugunīm. Tā atzīmējiet ierakstos par Dievcilvēku: Arhats, Agni jogs, Tara, - tā ierakstīsim.

   15. Dievcilvēks nāk kā īsts tiekšanās vadīts cilvēces Atpestītājs. Mēs glabājam apslēpto patiesību par Dievcilvēku. Apliecinu - Tara, kas nes liesmaino tiekšanās Kausu cilvēces atpestīšanai, var apstiprināt Musu parādīšanos cilvēku vidu. Kosmiskā Magnēta varenības sākotne virza uz piepildījumu. Mēs, cilvēces Brāļi, norādām, ka nomaiņa notiks uz uguns principa pamata. Patiesi, Musu jaunā pakāpe ir tik daiļa! Augstāko sfēru strāvas virza strāvas uz Musu Kosmiskā spēka veidošanu. Pievilksme ir liela! Kad liecībā esošās sirdis traucas uz piepildījumu, tad pieaug ātrums un ar Kosmiskā Magnēta spriegumu tiek apstiprināta vienotības strāva. Tāpēc tā skan vienotība.

   16. To lugšanu, ko Kristus teica, atstādams Zemi, cilvēki nesadzirdēja. To lugšanu, ko teica Buda, cilvēki nesadzirdēja. Tā lugšana, ko teiks Maitreja. kā zibens klauvē pie cilvēka gara. Tā caurslāņojas Zeme un tiek radīta gara apziņa.
   Kad tuvojas termini, tad var uzsākt celsmi. Sākotņu jaunrade taču ietur ritmu - nevis palēninot, bet paātrinot to. Līdz ar planētas dzīvi noris celtniecības darbs augstāko sfēru labā. Garam, kas izbeidz savu planētas dzīvi, celsmes vēriens ir tik sarežģīts, ka patiesi var runāt par divkāršu celsmes darbu, un gars ir dzīves vadītājs. Pēdējā pakāpē tiekšanās uz jaunām formām tādā mērā piepilda apziņu un garu. ka gars nespēj izpausties esošajās formas. Pastāvošas formas tik maz atbilst nākotnes dailei.
   Apliecinu, ka darbīgā Arhata dzīvē ir daudz noslēpumu.

   17. Cik maz cilvēce domā par atbildības jēdzienu, uzskatot Šambalu par vietu, kas dota atputai! Ja vien cilvēki zinātu, ka cilvēces Brāļi nes visu cilvēku apziņas smagumu! Ja cilvēki zinātu, ka esam atbildīgi par viņu nodomiem! Ja cilvēki zinātu, ka Šambalas butība ir tas Avots, kas rada labāku pakāpi cilvēcei!
   Kad saku. ka Zemes garozas piesātināšana ir Musu uzdevums, tad cilvēkiem vajadzētu aptvert, ka musu planētai ir jāatjēdzas. Kosmoss gaida!
   Cilvēki ludz sev Labo. Kosmoss apstiprina cilvēci kā pieņēmēju, taču kā radītāja pieņēmēju. Tā tiek veidota pakāpe, un radītāja gars spēj radīt vareni, kad sprieguma spēks sasniedz Kosmosa virsotnes.

   18. Tas. kā cilvēce izprot Musu Tēlu. ir tik pretēji īstenībai. Kad Musu Tēli dzīvo apziņā kā atbildīgie par cilvēci, tad Mēs šo garu varam pieņemt kā Arhata sirds sprieguma izpratēju. Protams. Mums bija jārunā par to. ka Musu jaunrades darbā Mēs vadāmies vienīgi pēc likuma. Taču likuma izpratne ir tik dažāda! Kad Mēs, cilvēces Brāļi, runājam par likumu kā par Musu esamības stimulu, tad. protams, runājam par dižo Magnēta likumu. Musu likuma ietvaros pārveidojas visa kosmiskā dzīve, kuras pamatā ir lielā pievilksme. Pievilksmei tās virzībā pieder viscildenākā sirds. Jusu likuma pamatā ir cilvēku cietsirdība, bet Musu likuma pamatā ir Pasaules Mātes Sirds!

   19. Uz planētas ir parādība, kas stāv tuvu celsmes darbam tālajās pasaulēs. Mēs veidojām šo parādību tukstošiem gadu. Un Mēs. cilvēces Brāļi, tik ļoti tiecamies uz Musu Hierarhijas spēkiem. Tai pašā Magnētā Mēs tiecamies uz to pašu Spēku, kas padara cildenu Musu jaunradi. Brīnišķīga ir Musu esamības sutība. Varam izpausties kā spēks, kas tur izpaudumu "kausu"; abas rokas izstieptas pret "kausu".

   20. Šo Musu celsmes lappusi var saprast kā pastiprinātu Magnētu. J.a cilvēce atzīst Magnētu un tā pastiprinātās darbības, tai jāpieļauj arī Magneta pastiprinošais spēks ka Valdoņa Rokas izpausme. Par radošo darbību varu teikt, ka ikviens gars rada savdabīgi. Gara jaunrade pat tad. kad atmiņa savas darbības nesaglabā, ir tik spēcīga, ka spēj īstenot visgrutāko uzdevumu. Patiesi, esi pašaizliedzīgs, ļoti daudz strādā. Bieži apmeklē kā Tara, un brīnās par Jauno Tēlu. Tā arī saka - Jaunā Tara. Lidinās klišeja, un Izplatījums skan priekā! Kā lai nedarbojas gadu tukstošu jaunradē saspriegots gars!

   21. Mēs sakām: "apziņas loks", jo par pilnu apli saucam Arhata apziņu. Bet, ja izpausta vēl augstāka apziņas pakāpe, tad Mēs sakām: "apliecināts pilnīgs aplis". Kosmiskais Magnēts ir Musu Apslēptais Spēks; šā spēka diženums ir neaptverams. Ja gars to spētu izprast, tad visas sirdis pildītu bezbailība un sfēras pieskanētu prieks.
   Arhats iet, nesdams sirdī Kosmiskā Magnēta spēku! Kosmoss rada, rada Esības daili. Tiekšanos Es varu nosaukt par Kosmisko Magnētu.

   22. Arhatam radot, sirds pauž to tiekšanos, ko apstiprina Kosmiskais Magnēts, izceļot tiekšanās pilnos savienojumus. Tiekšanās pilnās Arhata sirds radošais spriegums deg kā Izplatījuma Uguns!
   Veicināt evolucijas progresu, sniegt apstiprināto patiesību, zinību un pievienot cilvēci evolucijas strāvām - šis stimuls rosina katru Arhata kustību. Šis spriegums iekustina visas jutas un smalkās enerģijas. Tā darbojas cilvēces īstenais Draugs! Šīs Musu telpiskās virzības ir Musu sadarbības pamati. Tāpat apstiprināti arī Ugunīgā Agni joga kā cilvēces drauga centri. Jā, jā, jā! Mēs kalpojam cilvēces progresam.

   23. Pareizi esat dzirdējuši par valdīšanu. Patiesi, Hierarhs izmanto varu kosmiskā progresa labā. Mums, cilvēces Brāļiem, ir šīs varas spēks, kad ejam kopā ar Kosmisko Magnētu. Apliecinu, ka patiesi radām ar saspriegtu sirdi. Tā izpratīsim vienotību. Kosmiskā jaunrade taču arī notiek, saspriegojoties Saprāta Sirdij. Jā, jā, jā! Šis likums ir Saprāta apliecinājums. Tā Kosmoss jaunrada. jā, jā, jā!
   Tev, Pasaules Mātei, ir atklāts Esības likums. Tevi, Valdone, Mēs, cilvēces Brāļi, padevīgi godinām. Tevi, Tevi, Tevi! Tā saliedētā sirds valda Visumā, jā, jā, jā!

   24. Cilvēks ir nežēlīgs pats pret sevi. Kurn par savu likteni, bet aizmirst, ka ar bargu sodu pats sevi soda. Mums ir gruti iepotēt domu par kannu, bet vēl grutāka ir tāda cilvēka apziņa, kurš iet taisni uz bezdibeni. Cilvēki apziņas apgaismošanas vietā izvēlas pašapmānu un pašiznīcināšanos.
   Šambalas meklēšana garīgajās sfērās ir tik dažāda, un vai cilvēki patiesi domā atrast Šambalas Vienkopu ar uzbrukumu vai gavēni? Teiksim tam, kas zina ceļu pie Mums: "Nāc pa mīlestības ceļu, nāc pa darba ceļu, nāc pa ticības vairoga ceļu." Tam, kas atradis Musu Tēlu savā sirdī. Mēs teiksim: "Nāc ar sirdi, un "kauss" apstiprinās ceļu." Tam, kas domā, ka savu ceļu atskārtis ar iedomību, teiksim: "Ej pamācīties pie gara, kas pazīst piepildījumu."
   Maza meitene, kas nes smagu Bībeles sējumu, - šis tēls kungu pilīs ir jaunas pasaules radītājs. Mazā meitene, kas zilajās debesīs ieraudzījusi Gaismas Skolotāju, ir tumsības moku kambaru satriecēja. Ja meitenes gars spēj sajust cilvēces Brāļus, tad šā gara vārds ir gaismu nesējs zobens. Ja gars jau no bērnības spēj nojaust, ka cilvēces Brāļi pilnīgi pārveido esošo, tad garam ir gaismas nesēja vārds. Mums ir dārgi bērnu garīgie vadītāji!
   Zinība ir vislabākā velte evolucijai. Kosmiskās dzīvības pavēle aicina uz gaismas nesēja varoņdarbu, un šo uzdevumu apstiprina tikai Gaisma.

   25. Karmas plusma traucas kā straume, un apziņa var šo straumi pārradīt īstā, daiļā, svētā savienībā. Bet, kā cilvēki izprot karmisko plusmu, tas redzams pēc viņu darbiem. Karmas un savienības apliecinājuma parādību Mēs apstiprinām kā visdižāko Patiesību.

   26. Musu Norādījumu smalkumu cilvēce pašlaik nespēj aptvert. Kad gan bus iespējams apskaidrot cilvēku ar Musu Tēlu? Domāšana ar grutībām aptver augstākās sfēras šķīstību. Mēs svēti sargājam Dzīvības Noslēpumu. Dzīvības rats elpo dailē. Dzīvības rats piesātinās ar Kosmosa varenību. Dzīvības rats vērsts uz Materia Lucida diženumu. Un tikpat gaismu nesoši ir katras dzīvības izpausmes stari, kas ietilpst Kosmosa varenībā. Svētās gara saites līdzinās visspožākajiem gaismas stariem. Apzināti austas karmas atomistiskā enerģija ir visspēcīgākā svira.

   27. Patiesi, gara līkne aiztur augšanu. Spazmatiska tiekšanās rada eksploziju, kas ārda izplatījumu. Katrs ievirzīts vilnis ved uz jaunradi. Katra lejupejoša darbība izraisa eksploziju. Visbriesmīgākā parādība ir doto Norādījumu noliegšana. Ceļā uz izpausto Brālību ir jāsaprot, ka Augstākajam Hierarham ir savi pilnvarotie. Tādēļ neviens nedrīkst atstumt to, ko devuši Musu pilnvarotie; citādi augstākās pakāpes nav sasniedzamas. Tālab nemitīgi daudzinu, līdz apziņu piepildīs visdiženākais princips. Tādēļ, noliedzēji, sargājiet to dārgumu, kas dots kā augšupgaita.

   28. Brīnišķīga ir doma par Brālību Zemes virsu. Ikviena gara disciplīna liek tiekties. Tikai griba spēj disciplinēt garu, bet, kad doma klīst kā īstenota patība, tad, patiesi, pareizai dzīvības darbībai nav vairs kanāla. Tā ikviena lietā likta doma izraisīs gara augsmi. Tā tikai Hierarhijas Ķēde dos iespēju virzīties augšup. Dziļa paklausība ved uz patiesu jaunradi, jo tad, kad darbība notiek paklausībā, spēks aug un galvojums saspriego visus spēkus.

   29. Kas pieslējies Bezrobežības Mācībai, tas pirmām kārtām izcīna sev darbības brīvību. Kas baidās Brālībai pieslieties, tas zaudē pašu nozīmīgāko. Kas nobijies no dogmas, var aplie-cināties Mācībā kā lidojumā uz tālajām pasaulēm. Kas nobijies no šīs saiknes, tas var palikt pie sliekšņa. Nepārtraukta tiekšanās dod Musu Mācības apstiprinājumu.
   Arhati, kas dod cilvēcei pilna "kausa" izpratni, nevar atņemt cilvēcei brīvību. Brālība nemājo ne dzīves noliegsmē, ne nošķirtības muros. Katrai dzirkstelei, kas aizdedz apziņu, ir savs ieraksts; katrai tiecīgai bultai ir savs ieraksts. Dzīvo nevis abstrakcija, bet ugunīga traukšanās. Tie. kas zina kosmisko centienu sasniegumus, patiesi var teikt: "Mēs ar uguni radam, mēs ar uguni tiecamies, mēs ugunī dzīvojam; un tie ir nevis brīnumi, bet gan dzīves pārveidošana Materia Lucida ietērpā." Kā dzīvo Brālība? Kā Brālība darbojas? No Musu Mājokļa uz sirdīm stīdz Musu jaunrades pavedieni kā centieni cilvēces labā.

   30. Cilvēkiem ir sveša doma par paklausību Skolotājam. Kā var pazaudēt gars, ja Skolotājs ir Vadošā Bāka? Kā skolnieks var pazaudēt savu uguni, kad Skolotājs liek iedegties visām ugunīm? Kā var Skolotāja Vairogs aizturēt, kad skolnieks ugunīgi tiecas. Skolotāja iedvesmots? Tā cilvēces apziņā mīt maza vēlēšanās tiekties uz kopīgi darāmu darbu. Bet cilvēcei ir jāiemācās pašai darboties un īstenot dzīvē visas Skolotāja apstiprinātās domas. Tā Kosmiskais Saprāts panāk evoluciju, tā cilvēcei jāiemācās jaunradīt augstākajā ceļā. Patiesi, Skolotāja atdarināšana ir Skolotāja Tēla ietveršana.

   31. Lietderīguma izpratne ir Musu līdzdarbinieku pazīme. Kā citādi varētu pāriet uz izpratni par Magnētiem, kas izsutīti pa dažādām zemēm? Kā citādi varētu pietuvoties cilvēka apziņas magnetizēšanas parādībai, kas klusībā sev pievērš veselas tautas skatienus? Tā var izsekot, kā Musu sutītās Māsas un Brāļi pievilka un ap sevi saturēja veselu tautu apziņu. Taču šim nolukam loti uzmanīgi jāapzina katra soļa vērtība.

   32. Kā var nonākt pie Magnēta izpratnes, ja šaubīsimies par Valdoņa norādījumiem? Kā var uzvarēt ienaidnieku, ja šaubīsimies par mums lemto vareno spēku? Kā var sagaidīt stipru celtni, ja neatzīstam Hierarhijas negrozāmo Pavēli?

   33. Kā lai pieiet jo tuvu Avotam? Kā lai nostiprinās augstākā izpratnē? Vienīgi ar Hierarhijas likumu. Vadošā Roka ir Augšup-celošā Roka. Norādošā Roka taču ir Roka. kas rāda ceļu uz Augstāko Likumu. Tā tiek radīta Hierarhijas likuma diženā pakāpe, patiesi!

   34. Tikai nobrieduši gari var sevi apgrutināt ar noteikto termiņu zināšanu. Nav iespējams iedomāties, cik daudz stīgu ir sarauts, cenšoties uzminēt noliktos laikus. Pat drosmīgo garu puliņus bieži ir apturējuši termiņu šķēršļi. Ir derīgi zināt virzienu, bet ierobežots termiņš izjauc kosmisko celsmi. Kā var runāt par Magnētiem, kad katrs termiņš sadalīs secīgās kustības pavedienu? Tikai modrība un lietderīgums vedīs, veltīgi netērējot enerģiju.

   35. Kā cilvēki saprot Hierarhijas likumu? Kā pilda visus likumus dzīvē? Kā sevī saspriego labākos centienus? Hierarhijas likumu tiešām uzskata par personiskām tiesībām, aizmirstot, ka Hierarhs ir Ķēdes Posms un pilda Augstāko Gribu. Tikai tā var rast atbilstību augstākajai misijai. Tikai tā var īstenot uzticību un uzkrāt uguņu "kausu".

   36. Tā Hierarha sutība ir Augstākās Gribas Izpildītāja sutība. Kad gars sev noteic apstiprinātas tiesības, tas var sasniegt, tikai pildot Augstāko Pavēli.

   37. Atcerieties pievilksmes un pretdarbības likumu. Stabilitāti rada pievilksme, bet spriegumu - pretdarbība. Pievilksme pa Hierarha līniju uz Mani, un pretdarbība no naidnieka uz slavināšanu. Tā Skolotājs un ienaidnieks ir sturakmeņi.
   Zvēru dresētājs vispirms tos sanikno, lai demonstrētu savaldīšanu. Kustība nevar notikt bez saspringuma, tādēļ katrai progresīvai Mācībai vajadzīgi gan ienaidnieki, gan Skolotājs. Lai saprastu gara likuma negrozāmību, jāatceras fizikas likums. To norādu, lai jus saprastu Skolotāja nozīmi un naidnieku vajadzību. Protams, tikai Skolotājs novedīs naidnieku līdz neprātam. Jāļauj izpausties zināmam ļaunuma daudzumam, lai atjaunoti iznāktu no ļaunprātības liesmām. Nevar apiet ceļa samezglojumus, taču ziniet, ka neviens sakāpinājums nebus bez sava labuma. Varbut tas kalpo veselām tautām!
   Vientuļnieks ar domu spēj sagraut ļaunuma cietoksni, bet sakāpinājums, ko pieļauj Augstākie Spēki, bus muru dragātājs cīņā pret naidnieka spēkiem.

   38. Katra gara augsmei ir nepieciešams, lai apstākli to apgrutina. Ir sena leģenda par to. ka no cilvēku ciešanām rodas dārgakmeņi. Tā tas arī ir, tādēļ, kad saku: "Uzkraujiet Man nastas," tad nevis upuri nesu, bet tikai vairoju gara spēkus. Tāpat arī cilvēkiem ir jāapzinās, kādā mērā pēdējie atklājumi viņus tuvina kosmisko problēmu atrisinājumam. Katrs sauciens taču aiztraucas pa pasaulēm; kā parasts fotoaparāts parāda astrālās pasaules nospiedumus, tā arī ikviens jebkuras strāvas vilnis savieno tālo pasauļu pavedienus.
   Ir laiks saprast zemes iemiesojumu atbildību un priekšrocības. Taču cilvēki bieži izvairās uzklausīt izplatījuma viļņus un tvert atskaņas un atbildes, kas plust no dažādiem Visuma slāņiem. Mēs daudzinām garīgās attīstības priekšrocības, taču apstākļi ir tik bēdīgi, ka labi domājošs iemītnieks pat baidās pieminēt to, kas ir saistīts ar gara mirdzošo jomu. Pamēģiniet runāt par atziņas gaismu un par gara svētību, un no jums sāks vairīties kā no zagļiem un laupītājiem. Taču pat laupītāji bija Kristus un Budas mācekļi; tāpēc nebaidieties no cilvēku dotām iesaukām, bet uzklausiet Mužības Balsis, kas ved uz Svētību un Gaismu.
   Nebaidieties! Nebaidieties! Nebaidieties!

   39. Kosmosa jaunrade vienmēr noris visu enerģiju sasprie-gumā. Visiem sasniegumiem ir jāapstiprina enerģijas kvalitāte. Tāpēc, jo augstāks spriegums, jo varenāka uzvara. Musu jaunradi piesātina spēka kvalitāte. Tāpēc, sakopojot visas enerģijas, mēs varam rēķināties ar panākumiem. Tikai enerģiju kvalitāte dod vajadzīgo darba pakāpi. Tādēļ tik svarīga ir paplašināta apziņa un spēja ietvert visu celsmei vajadzīgo.

   40. Manu Gribu pildīdams, tu dod Man iespēju pildīt tavējo. Kur ir robeža starp gribām, kas tiecas uz Gaismu? Var iegaumēt, ka tos, kas Mums uzticējušies, Mēs vedam pa pārbaudīto Magnēta ceļu. Uz Sturmani, kas izbraucis okeānus, var paļauties. "Pārej tiltu un pārbaudi sevi. Bet Mana Zvaigzne ir mužus pazinusi." Pārbaudītu sirdi lai bailes neskar!

   41. Darbības kvalitāte nostiprinās tiecoties. Kad vārdi vēršas darbībā, tad apstiprinās augstākā enerģija. Tāpēc visas augstākās enerģijas var izpaust tikai dzīve. Nevis vārdus, bet darbību uzskata par augstāko enerģiju apliecinājumu. Tikai tad. kad gara potenciāls izpausts darbībā, tiek apstiprināta augstākā atbilstība. Tā tiekšanās caurstrāvoti meklējumi dod atslēgu uz Bezrobežību.

   42. Tādēļ Musu Plāns ir tik varens, tādēļ Musu Novēlējums tik spēcīgs, jo vārdi ieiet dzīvē kā brīnišķīgi apliecinājumi. Tādēļ Musu Vārds ir tik dzīvs, jo jaunrades impulss ir tik loti piesātināts ar Uguns spēku. Tikai tad, kad dzīvē ieviests Musu Novēlējums, var apstiprināt augstāku pakāpi.
   Kāpēc gan tik iedarbīgs ir ikviens jums uzticētais uzdevums? Tāpēc, ka tajā ir Musu Līdzdarbības ķīla. Tā Mēs ar pēctecības likumu apliecinām Hierarhiju. Tādēļ tad. kad tiek apzināts Kosmiskais Likums, rodas Hierarhijas Ķēdes izpratne. Tā labākais izpildītājs tuvināsies Hierarham. Tikai Augstākās Gribas pildīšanas izpausme ir Kalpošanas Hierarhija.

   43. Kā pārveidojas gars? Radot impulsu. Kā dodas augšup gars? Radot tiekšanos. Kā gan lai gars nepiesātinās ar uguni, ja vienīgi tā var piebiedroties Kosmiskajam Magnētam? Augstākā Gara apziņa taču ir piesātināta uguns, tāpēc tikai Augstākās Gribas apjēgšana var aizvest garu pie tā sutības. Tāpēc katrs apzināts pasākums darīs darbību daiļu. Apstiprinātai ugunij pievienojies radošais darbs, pildot Augstāko Gribu, apzināti magnetizējas.

   44. Tādēļ katra īstenota doma ir ieguldījums ugunīgajā jaunradē. Tādēļ katra īstenota doma savienojas ar Musu darbībām. Cik rupīgi skolniekiem jānoteic savu domu kvalitāte - vai tikai kaut kur nav paslēpies patības, augstprātības vai patmīlas tārps. Atzīšanās godīgums ir īpašība, kas katram garam sevī jāizkopj. Tikai tā iespējams izpildīt Valdoņu Plāna uzdevumu. Hierarhijas Ķēde tiek veidota, pildot Augstāko Gribu.

   45. Domas kvalitāte ir tik spēcīga, ka Izplatījuma Uguns atsaucas uz domas spriegumu. Tikai tad. kad nodibinās attiecīga harmonija, var īstenot kosmisko apstiprinājumu. Tā katra atbilstība nes savas sekas. Jutīguma attīstība ir apziņas paplašināšanas ķīla. Tādēļ tiekšanās kvalitāte ir vispareizākais gara augsmes rādītājs, un apziņa izpaužas kā apliecināts jaunrades spēks.

   46. Tā domas kvalitāti saspriego meklēšanas impulss. Gara jaunradi saspriego uguns spēks, tādēļ Musu darbiniekiem ir jāapzinās viss radošās domas spēks un jāiededz ugunis. Tā vienīgi domas kvalitāte var paplašināt apzinu. To lai iegaumē Musu darbinieki.

   47. Kāds jogs bija iemantojis jokdara slavu, jo nemanāmi pārstatīja mājās dažādus priekšmetus. Jautāts: "Kālab?", viņš atbildēja: "Vēroju, vai neesat kļuvuši akli." Patiesi, reti kāds ievēro apkārtējās pārmaiņas, bet "ērgļa acs" pirmā pazīme ir vissīkāko pārmaiņu ievērošana, jo no tām ir atkarīgas veselā vibrācijas.

   48. Protams. Hierarhijas spēks ir visdzīvīgākais, un celt var, tikai izmantojot šo tiltu. Tā ikviena liela pasākuma pamatā ir likta enerģija, kas piesātināta ar Hierarhijas likumu. Tikai uz visciešākās saplusmes likuma pamata var radīt. Augstāko iespējamību var nostiprināt tikai uz Hierarhijas Sākotnes apliecinājuma pamata. Radošā Griba vēsta, ka apvienotā apziņa dod saskaņotības lēmumu.

   49. Uzmanību var pārbaudīt ar visvienkāršākajiem līdzekļiem. Nolieciet priekšmetu jaunā vietā, bet, ja to nepamanīs, ņemiet lielāku priekšmetu un pavērojiet, kāds bus tas zilonis, ko "modrā" acs beidzot pamanīs. Vispār pārbaudiet sevi un citus. Pārbaudiet pret bailēm, satraukumu, nevērību un visos gadījumos, kad lakmusa papīriņš var nosarkt aiz kauna. Nav vajadzīgi sarežģīti izaicinājumi, bet vienkārša uzmanība jau pavirzīs par daudzām pakāpēm uz priekšu. Tā jāuzsāk "ērgļa acs" attīstīšana.

   50. Daudz laba dod apvienotie sutījumi, kad var saglabāt vienu toni - kā ar muzikas instrumenta atslēgu. Var pat ar kamertoni uzdot vienu vadošo noti. Magnēts, kamertonis, gredzens un daudzi citi parasti pielāgojami priekšmeti viegli ienāk jauno jogu ikdiena. Uzkrājušos putekļu notirīšanai vajadzīga lāpsta un slota. Nevajag baidīties no parastiem priekšmetiem - kā apakšā, tā ari augšā. Ir gudri pierast pie tā, ka nav miera un nav gala. Taču Musu Brālības un Hierarhijas apzināšana vien jau virza ceļinieku pa īsāko ceļu uz Bezrobežību.

   51. Orbīta, kas pievelk apzinātas tiekšanās, vienmēr atvedīs garu pie Musu Vārtiem. Gara jaunrade skan visā izplatījumā, un tikai Augstākā Spēka atzīšana piesātina garu ar radošiem meklējumiem. Tādēļ katra orbīta, kas pievelk augstākajai cel-smei, tiek piesātināta ar visām augstākajām enerģijām. Tikai apzinīgs meklējumu ceļš liek tiekties uz Musu Orbītu. Tā var sasniegt pašas augstākās pakāpes.

   52. Nepieradiniet sīkos gaidīt lielas parādības viņu cilvēciskajā mērogā. Tik ļoti veca mēraukla neatbilst īstenībai; cilvēki ir pārlieku sagrozījuši lielumu jēdzienu pat fiziskajā nozīmē. Doma nespēj aptvert to, ka tikai sekas noteic patieso lielumu. Katru darbību var izmērīt tikai attiecībā pret Hierarhiju un Bezrobežību. Tā šie jēdzieni mums bus realitātes zīmes. Iemāciet sīkos vispirms padomāt par Bezrobežību, turklāt iegaumējot, ka neviens nedrīkst uzskatīt sevi par nieka puteklīti, kā to parasti dara liekulis. Musu lielums ir nodrošināts ar milzīgu atbildību. Nemaldīsimies, mērīdami pēc atbildības.

   53. Apstiprinātus pasākumus īstenojot, jāatceras, ka celtne vienmēr virzās augšup. Ceļot Valdoņa Vārdā, ir tikai viens ceļš, kas aizved pie Radošā Avota, - varenās Hierarhijas ceļš - Lielā Kalpojuma varenās vadības ceļš. Tādēļ pieskaršanās radošajam principam pievērš garu apstiprinātajam Hierarhijas likumam. Katrs celšanas darbs liek apzināties augšupvirzību. Tāpēc tikai Hierarhijas paklausīšanas likums var dot likumīgo spriegumu. Tikai tā var apzināt ceļu, kas ved uz vareno Bezrobežību.

   54. Leģenda par Milzi, kas tur Zemi, nav māņticība, bet atcere par Vienīgo, kas uzņēmies atbildību par Zemi. Tā jebkurā darbībā ir viens, kas uzņēmies atbildību. Šis viens sadarbībā ar citiem rada līdzsvaru. Kā kustībā esošam vilciņam ir jāsaglabā kustības ritms - tā mehānika pārvēršas par mākslu. Vienkāršu uzmanību, uz ko vispirms Mēs norādījām pasakās, simbolos, tagad pavēstu vienkāršā Norādījumā - vienkārši atvērt acis, jo visapkārt ir daudz pazīmju.

   55. "Kausa" uzkrājums noteic darbības kvalitāti. Katra doma, kas ved uz varenu Hierarhijas izpratni, ceļ augšup garu. Tāpēc tad. kad tiekšanās pieaug, apziņas paplašināšanās ved garu pie Sākotņu izpratnes. Gara jaunrade tikai ar vissmalkākajām enerģijām var pārmest tiltu uz augstāko izpratni, tāpēc "kausa" uzkrājums dod labākās iespējamības un sasniegumus. Cilvēkam jātiecas uz "kausa" piepildīšanu un apziņas paplašināšanu. Tā smalkākās enerģijas ir pieejamas tikai smalkākajai uztverei, un bezrobežīgā tiekšanās atver Vārtus uz Daili.

   56. Protams, kad gars pierod Kalpojumā attiecīgi saskaņoties ar augstākajiem uzdevumiem, tad nodibinās gara saikne ar Augstāko Gribu. Tādēļ tiekšanās jāvirza uz Augstākās Gribas izzināšanu - tikai tā Hierarhs var kalpot Musu uzdevumam. Pieņemšana un izpildīšana ir Hierarha varonības veikums, patiesi. Tādēļ apliecinu jaunrades spēku apziņu saplusmē. Tā Mēs radām nākotni. Apstiprinu!

   57. Zemiskas domas mēdz attēlot ložņājošu rāpuļu izskatā. Nekas nevar vairāk atbilst šīm apziņas padibenēm. Vai gan iespējams mierīgi sēdēt atzveltnī, zinot, ka zem tā ir indīgas čuskas un skorpioni? No rāpuļiem ir jāatbrīvojas un pirmām kārtām pa Hierarhijas līniju. Valdoņa nopelšana un zākāšana nav labojama. Ikvienam, kas nopaļā Hierarhu. jāiegaumē, ka viņa vieglprātība un noziegums uz daudziem mužiem sagandē viņa karmu. Patiesi, ja uz vienvienīgo Gaismu ir viens ceļš - caur Valdoni. tad vienīgi galēja gara tumsība piejaus šā vienīgā ceļa izpostīšanu. Tiekšanās uz Augstāko jāizvirza par dzīves butību un pret šiem pestīšanas centieniem jāizturas ar pietāti. Noniecinot Hierarhu. var nosodīt sevi un nodarīt bīstamu ļaunumu daudziem tuviniekiem. Laiks to iegaumēt!

   58. Kad izplatījums tiek piesārņots ar neizpratnes miglu, tad. protams, radošiem stariem ir gruti izlauzties tai cauri. Katrs slānis piesātinās saskaņa ar savas tiekšanās sastāvu, tāpēc Zemes slāņi ir tik necaurlaidīgi. Tāpēc visām gara meklējumu izpausmēm jānoris spriegā tempā. Gara meklējumiem jāpievelk gars pie Hierarhijas Magnēta, jo katram spēkam ir sava atbilstība uz Zemes. Tā dzīvē jāliek lietā Hierarhijas likums.

   59. Daži cilvēki ik dienas svētuļo Skolotāja Attēla priekšā un iedomājas sevi esam Lielajā Kalpojumā. Mācība un Kalpošana pirmām kārtām paredz apziņas paplašināšanu, sekojot Mācībai un godinot Skolotāju. Izzinot Bezrobežību, vispirms jāizprot mīlestības un uzticības bezrobežīgums. Nav gudri teikt - mīlestība ir pārpildīta un uzticība izsīkusi, jo sekas bus sevis paša izpostīšana. Mīlestības un uzticības bezrobežīgums jāsaprot kā pirmais solis uz Kalpojumu un Jogu. Kaut vai šo uzdevumu vajadzētu izvirzīt kā līdzekli paša progresēšanai. Ir jāiet Skolotāja virzienā, tikai tad nāks atvieglojums. Ja pret Skolotāju izturas kā pret ikdienas maltīti, tad panākumu nebus. Svēti, bezrobežīgi audzēsim mīlestību un godbijību pret Skolotāju kā dziedinošu līdzekli atdzimšanai.

   60. Sirds lugšana ir mīlestības un uzticības izpausme. Pildīsim savu pieredzes trauku, jo neizbēgami pie tā nonāksim. Netērēsim dārgo laiku noniecināšanai un noārdīšanai. Katrs sairums saceļ neapvaldītas stihijas, citiem vārdiem, ir pretrunā ar izpausto Kosmosu. Apziņas augšana patiesi ir Musu svētki!

   61. Kad doma ietver tiekšanos izpildīt Augstāko Gribu, tad veidojas tieša mijattiecība ar Augstākās Gribas Vairogu. Vai gan iespējams izprast Kosmosu, netiecoties iekļut Augstākajās Sfērās? Tikai pēctecība taču ir pamatā visiem centieniem. Visu esošo virza pēctecības likums, tāpēc katra nošķiršanās var radīt tikai nolemtā zaudējumu. Tā doma dzimst kā pēctecības nesēja, tā Augstākās Gribas likums rada bezrobežīgi.

   62. Visās reliģijās aizgājējam no Zemes tika dots līdzi ceļa Aizgādnis Svētā. Eņģeļa vai mirušā radinieka veidā. Tā tika apstiprināta aizkāpa pasaules esamība un Vadītāja nepieciešamība. Pie šīs domas par Vadītāja nepieciešamību ir jāpierod. Tā visās reliģijas ir iedibinājies Vadītāja un Skolotāja jēdziens. Tāpēc, kad runājam par Skolotāju, Mēs atgādinām par to, kas ir nenovēršams. Mācība var dzīvot vai ari pārvērsties nāves skavās. Bet tik viegli ir likt uzplaukt dzīvei, pievēršoties Gaismai.

   63. Pareiza lēmuma pieņemšana ir psihiskās enerģijas īpašība. Kā cilvēkiem vajadzētu šo īpašību sevī attīstīt! Bez tās nevar apgut Izplatījuma Uguni. Bez šīs kvalitātes taču nevar saņemt attiecīgo dārgumu. Tikai pieskaršanās Augstākajam var dot virzienu, tādēļ ir jācenšas izprast Augstāko Sākotni. Tikai tā mēs tuvosimies Hierarhijas likumam.

   64. Ar fiziskajām sajutām iespējams uztvert vienīgi psihiskās enerģijas refleksu refleksu; to pašu var teikt par smalkajām enerģijām un attālinātajiem Kosmosa ķermeņiem. Taču šis apstāklis nedrīkst aizkavēt meklējumus, jo pēc ēnas un pēc gaismas avota var konstatēt priekšmeta augstumu. Var izmantot ari visas Rietumu izziņas metodes, jo neredzu atšķirību starp Rietumiem un Austrumiem, kad esam izpētes virsotnēs! Visādā veidā jānolīdzina gara tumsības nosacītie iedalījumi. Nebaidīsimies pētīt ar visām metodēm, lai tikai izzinātu!

   65. Darbības īpašības nosaka tiekšanās risinājumu. Ikviena darbība piesātinās ar savu īpašību. Kustības impulss liek apstiprināt varoņdarba trauksmainību. Darbības kvalitāte nosaka apstiprinājuma parādību. Kā gan garam jātiecas uz darbības īpašības un kvalitātes izsmalcinājumu! Domāšanā ietverta visa jaunrades ķīla un darbības virziens. Tāpēc tuvošanās Hierarhijas Ķēdei virza garu uz jaunrades patiesīgumu. Tā jācenšas pildīt Augstāko Gribu.

   66. Tas, ka cilvēcei ir sveša Augstākās Gribas pildīšanas izpratne, ir novedis cilvēci tādā izolācijas stāvoklī. Tādēļ Musu skolniekiem viss izpildes spēks jāveltī tam. lai nenošķirtos. Tādēļ tik svarīgi ir saprast Hierarhijas likumu!

   67. Varat izdarīt vienu no visderīgākajiem psihiskajiem eksperimentiem. Ja jus pieņemsit visus Musu Norādījumus un jums liksies, ka kaut kas no norādītā nav piepildījies vai arī ir realizējies neatkarīgi no gaidīta, tad nekavējoties izpētiet pašu Norādījumu, izskaidrojot to ar vārdiem parastajā cilvēku izpratnē. Pēc tam atcerieties visus notikušā apstākļus, apsveriet visus nodomus, jusu pašu sarugtinājumus, dusmas un visas pārējās nejaušības un kļumes. Ļoti svarīgi ir novērot, kādi notikumi ietekmē kosmiskos viļņus. Var redzēt, ka musu cilvēciskais smagums, lai cik liels tas arī butu, bieži vien nav salīdzināms pat ar vismazāko domu. Tādējādi varat novērot, cik lielā mērā psihiskajai sfērai ir pašai savi likumi ārpus musu trim dimensijām.
   Uzsākot šos novērojumus, var nonākt pie vērtīgiem secinājumiem, kas, vienkopus savākti, nesīs lielu labumu cilvēcei. Jo tagad ir pienācis laiks, kad īpaši krasi ieviešami psihiskie likumi. Jāsavāc pacietības kausā visas iezīmes un jāatceras, ka arī jebkura klimatisko apstākļu un atmosfēras spiediena maiņa dziļi ietekmē psihes likumus. Savu domu izsvēršanai lietosim visprecīzākos svarus un atcerēsimies, ka ikviena metālu oksi-dācija ietekmē raksturu un domu kvalitāti. Arī dumi un vecu materiālu vai gaļas gruzdēšana allaž ir kaitīga. Neaizmirsīsim, ka putekļi kā sairuma daļiņas pastāvīgi iesucas ķermeņa porās. Tā mierīgi atzīmēsim visus dzīves sīkumus - nevis pašattais-nojumam, bet lai izpētītu savu iedabu un uzsāktu pilnīgošanos.

   68. Vēl kāds nozīmīgs eksperiments. Pieradiniet sevi skatīties neredzot un klausīties nedzirdot. Tas ir, protiet tādā mērā vērst skatienu uz garīgajām jomām, ka pat ar atvērtām acīm neredzat to, kas ir jusu priekšā. Vai arī ar atvērtām ausīm nedzirdat pilnīgi skaidru troksni. Ar šo fizisko eksperimentu var tālu pavirzīties psihiskās redzes un dzirdes apgušanā. Šim nolukam ir derīgi iztēlē nemitīgi skatīt Skolotāja Tēlu kā visvērtīgāko, kas jus saista ar Augstāko.
   Tagad uz mirkli iedomājieties, ka jums ar ķīmiskās reakcijas palīdzību ir izdevies radīt veselu mikrokosmu. Attiecībā uz šo veidojumu jus taču busit radītājs. Kādēļ tad cilvēkiem ir tik gruti iedomāties bezgalīgo Radītāju ķēdi - no zemākajiem līdz Neaizsniedzamībā Augstākajiem?
   Tāpēc, runājot par Bezrobežību, iedomāsimies to nevis ka kaut ko tukšu un neizmērojamu, bet kā kaut ko pilnu savā nemitīgajā augšupgaitā. Vai tad jusu apziņā nav i/teikta visa Bezrobežība, jo kur tad ir jusu apziņas mērs un robeža? Tā no mazākā līdz Vislielākajam dodieties pa pakāpēm, kuru katrs posms ir redzams un sajutams. Te arī noderēs jums norādītais eksperiments redzēt cauri fiziski necaurredzamām formām, kas atrodas jusu acu priekšā; no acīmredzamības jāpāriet uz realitāti, kas padarīs bagātāku jusu ceļu.

   69. Vēl viens derīgs vingrinājums. Pamēģiniet rakstīt ar abām rokām vienlaikus dažādus tekstus. Vai arī mēģiniet vienlaikus diktēt divas vēstules un piedalīties divās sarunās. Mēģiniet vienlaikus vadīt mašīnu un sarunāties par sarežģītām problēmām. Mēģiniet neiesākt strīdu, kad jusu sarunu biedra svārstīgais garastāvoklis jus kaitina. Izmēģiniet daudzus jusu apziņas sadalīšanās piemērus. Centieties, lai jusu enerģija var brīvi plust vairākos virzienos, nezaudējot savu vērtību un nevājinot savu strāvu.
   Vienpusīga tiekšanās ir raksturīga Kalijugai, bet visu enerģiju stīgas kā glābēja straume bagātinās Satjajugas atradumus. Mums ir bijuši apziņas sekmīgas sadalīšanās piemēri agrākajos gadsimtos, taču tagad it īpaši jānostiprina visu Bramavīdijas kanālu darbība.
   Vērsiet uzmanību uz domu plusmu un nostipriniet pareizos ritma viļņus. Nevajag līdzināties dzīvniekiem, kas vienlaikus spēj domāt tikai vienā virzienā. Gaismas un Liesmas dēliem brīvi jāmirdz dzirkstelēs un jāaizdedz izplatījuma ugunis. Patiesi, tuvojas laiks izplatījuma uguņu aizdegšanai, citiem vārdiem, to izpausmei pat fiziskajā, tuvākajā sfērā. Ir gruts laiks, kad ugunis var uzliesmot un, nesavestas kārtībā, sadedzināt un iznīcināt.
   Pieņemiet šos atgādinājumus kā šīsdienas mācībstundu. Nedomājiet, ka tur, debesīs, ir citi likumi, bet pagaidām mēs esam pasargāti zemākās matērijas nezināšanas dēļ. Nē, jus zināt un sāksit likt lietā visus padomus.

   70. Nepietiekami vel pēta aerolītus un vel mazāk uzmanības velta kosmiskajiem putekļiem uz mužīgajiem sniegiem un šļudoņiem. Bet Kosmiskais Okeāns zīmē uz virsotnēm savu ritmu. Ja sākam domāt par Bezrobežību, vispirms jāpievērš uzmanība visam, kas nāk no ārienes un materiāli mus saista ar tālajām pasaulēm. Kā gan var doties tālā ceļā, ja neievēro viesus no tālienes? Jāsalīdzina arī dzīvības simptomi mužīgajos sniegos un ielejās. Varbut dažu dziedzeru pārmērīga augšana ir saistīta ar sniega udeņu lietošanu, kas satricina veselību kosmisko putekļu daļiņu iedarbības dēļ? Visapkārt ir tik daudz novērošanas vērtu lietu - vajag tikai pastiept roku!
   Tāpat pareizi esat ievērojuši, ka tuberkulozes uzliesmojumi visbiežāk nav nekas cits kā plaušu centru iedegšanās. Protams, karmas uzkrātās, bet neapzinātās un neizmantotās ugunis var kļut postošas.

   71. Var vajāt gara tumsību, bet it īpaši nosodāma ir māņticība un svētulība. Māņticība kā spitālības zvīņas noklāj vājās smadzenes. Mēs neesam pret laboratorijām un Rietumu metodēm, bet ludzam pievienot tām godīgumu, darbaspējas un vīrišķību but bez aizspriedumiem. Kā var domāt par sadarbību, kad putna smadzenes pretojas ikvienam eksperimentam! Var sniegt vispārsteidzošāko parādību, ja vien retortē neiesprauksies nelabā ragi, - velniem taču tic vairāk nekā svētajiem!

   72. Katra dedzīga tiekšanās piesātinās ar gara uguni. Gara jaunrade piedalās Kosmosa ugunīgajā celsmē. Kā gan var nošķirties no visas kosmiskās jaunrades, ja cilvēks ir radošs Kosmiskās Gribas izpildītājs! Tālab jāattīsta sevī saskaņa ar Augstākajiem Spēkiem, jo bez tiekšanās uz saskaņu nav jaunrades'. 'Tā cilvēcei jānostiprinās Augstāko Spēku izpratnē un jāpievienojas Augstākajai Gribai.

   73. Protams, sasniegt var, vienīgi pievienojoties Hierarhijai; tikai diženā likuma izpratne atvērs cilvēcei acis. Kā lai neapzinās celsmes varenību! Tādēļ skolniekiem jāveido sevī Hierarhijas apliecinājuma apziņa. Tāpēc celt var tikai tad, ja Musu Uguns Nesēji atnes Mušu Gribu un skolnieki sutījumu pieņem. Ikviens cēlējs zina Hierarhijas likumu.

   74. Domāšanas kvalitāte, kā liecina pārbaudes, pieder pie smalkāko enerģiju kategorijas. Domas fluktuāciju nav iespējams izmērīt, tāpēc Mēs izvēlējāmies skolnieku pārbaudi pēc domu izsmalcinājuma. Ik pēc trim gadiem Mēs dodam skolniekiem iespēju izteikties par viena veida notikumu. Tikai pēc šiem terminiem var redzēt, kā mainās patība, sadarbība, pacietība un uzticība. Līdzīgus eksperimentus var izdarīt ari ar citām enerģiju izpausmēm. Jo īpaši tāpēc, ka cilvēki pārbaudījumu pilnīgi aizmirst. Ari sevi var pārbaudīt, vēršot skatienu uz vecām lietām un vērojot atmiņu ietekmes atspoguļojumu. Var pārbaudīt sevi ar puķēm, muziku, pārlasot sen lasītu grāmatu. Var zinātniski novērot, kā apkārtne ietekmē sen pazīstamu priekšmetu. Cik gan pakāpju var saskaitīt uz priekšu vai atpakaļ! Turklāt var padomāt par to, kādēļ otrreiz ejamā pakāpe ir daudz grutāka.

   75. Protams, eksperiments ar sevi pašu allaž ir noderīgs, jo atgādina par pārbaudījumu. Pārbaudīšana ir radoša darba pazīme. Jāpierod pie domas, ka cilvēki nemitīgi rada. Ar katru skatienu, katru elpas vilcienu, katru kustību viņi maina kosmisko viļņu plusmu. Ja nav tukšuma, tad cik loti savienotas ir pasaules! Dzīvības šunas aug kā koka lapas. Taču mēs aizmirstam, ka aiz sevis atstājam katras savas kustības formu. Cik gan daiļai tai jābut, lai tā butu Dižā Tēlnieka cienīga!

   76. Kosmiskās celsmes pamatā ir atbilstība. Bez saskaņas likuma nav iespējams apliecināt jaunradi un ugunīgās uztveres attīstību. Tāpēc ir tik svarīgi šo butisko likumu piemērot dzīvē. Patiesi, bez atbilstības varenā spēka un ugunīgās uztveres nolemtais nav veicams.

   77. Katra pakāpe prasa jaunus apstākļus. Katra jauna pakāpe atnes savu apstiprināto spēku. Tāpēc grutos laikos veidojas varena, grutībām atbilstoša pakāpe. Tāpēc Musu dalībnieku radošā darbība bus veiksmīga, kad domas nostiprināsies nākamības spēkā, - tā Mēs veidojam brīnišķīgu pakāpi! Tā Mēs ceļam, valstīm sabrukot. Tā Mušu Spēks ienāk dzīve! Pakāpe ir jau tik tuvu, taču pasaule lemj savu likteni.

   78. Nekas pasaulē nepaliek neievērots. Dažreiz mēs mērām ar lieliem mēriem, bet bieži vien eksperimenti ir jāizdara ar visniecīgākajiem lielumiem; tāpat jānovēro arī domāšana. Domu milži ir tikpat pamācoši kā sīkās dēles. Gadās redzēt, kā cilvēks, pārvarējis milzīgu šķērsli, paklup niecīgā peļķē. Ļaunprātība, aizvainojums, patmīļa iznīcina priekšrocības - tāpat kā nodevība un bailes. Ir jāprot iepazīt apstākļus -jāredz, kur ir jaunais pārbaudes akmens. Tā, topot redzīgi, sākam apzināties prieku par katru pārbaudījumu. Mēs sacīsim: "Valdoni, suti Savu Gribu: dod vai ņem. Kopā ar Tevi saskatīsim man izliktos slazdus. Kopīgi apsvērsim manus vakardienas lēmumus. Šodien esmu paēdis, un Tu labāk par mani zini pārtikas daudzumu rītdienai. Nepārkāpšu Tavu Gribu, jo vienīgi no Tavas Rokas varu saņemt." Tā pārbaudīsim sevi gan lielās, gan mazās lietās.

   79. Jus jau zināt, cik spraigs ir laiks, un sakiet tiem, kas nodrebējuši izbailēs: kamēr Valdonis mājo sirdī, ne mats no galvas nenokritīs un ikvienam ir lemta pils gan miesai, gan garam. Tikai glabājiet sirdi šķīstu, lai Es varētu tur ieiet un ietērpt jus bruņās. Atcerieties - ja paņemto jus esat atdevuši garā Valdonim, Viņš jums atlīdzinās simtkārtīgi. Tā nododiet savu domu Valdonim un ļaujiet viņam ieiet jusu sirdī. Citādi bez Valdoņa bus šauri tukšajā sirdī un kā zirni puslī tajā var sākt grabēt ļaunums. Piepildiet sirdi ar Valdoni tā, lai naidnieks tur nevar iespiesties. Miers ar jums!

   80. Savstarpēji atbilstīgu spēku pievilksmi piesātina tiekšanās, kas apvieno spēkus. Visu nomaiņu apstiprinājumu sa-spriego atbilstības likumam pakļautās enerģijas. Tādēļ katram radošam spēkam ir vajadzīgs šis likums. Kosmiskā celsme ir atkarīga no šīm atbilstībām, tāpēc Mēs sasprindzinām visus spēkus un apstiprinām augstāko atbilstību. Tā Hierarhijas Ķēde saskaņā ar likumu veido atbilstības pakāpes un katru tiekšanos piesātina smalka atbalss. Tikai saskaņa var apstiprināt bez-robežīgo jaunradi.

   81. Jautas: "Ka gan raidīsim mušu lugšanu Visaugstākajam, ja pastāvīgi musu priekšā ir Valdoņa Tēls?" Sakiet: "Tieši caur Viņu vērsieties pie Visaugstākā." Turklāt, ja esat nonākuši līdz tam, ka jusu priekšā pastāvīgi ir Valdoņa Tēls, šis jautājums vispār nevar jus satraukt. Kad mēs nonākam pie apzinātas saskarsmes ar smalkākajām enerģijām, daudz kas, kam vakar nebija vietas, šodien top pilnīgi saprotams. Tā mēs iemācāmies priecāties un but mierīgi tur, kur vakar vēl skumām. Derīgi ir novērot, kā ikdienas darbā šķīstās musu apziņa; šo zobenu rudīšana tagad ir īsti vietā, jo gaiss ir uguns pilns. Tikai Valdoņa Tēls spēj likt griezties visiem centriem un kalpot par Vairogu. Nebaidīsimies daudzināt zobenus un vairogus, jo Mēs vēlamies mieru un gara valstību. Kā uzvarētāji nepiemin ienaidniekus, tā arī Mēs tos neskaitām - un nepietiktu meža, lai pielīdzinātu tos kokiem.

   82. Saprāta Dēli - Mēs godinām viņus par Hierarhiem uz Zemes. Saprāta Meitas - tā Mēs godinām viņas Zemes virsu. Tiem, kas tiecas uz gara evoluciju, jāiet Hierarhijas pēdās uz priekšu. Kas gan piesātinās tiekšanās pārņemto skonieku garu? Kas gan apliecinās augšupejas ceļu? Vienīgi Saprāta Meitas un Dēli. Kas sevī nes sasniegumu ugunis? Saprāta Meitas un Dēli. Tā Mēs godinām Musu Ugunīgos Nesējus. Katrs Musu Gribas īstenojums notiek, paužot Hierarhijas ugunīgo likumu. Tikai Hierarhijas likuma apzināta uzņemšana dzīvē nodrošina pareizo ceļu. Patiesi, izplatījums skan Hierarhijas apliecinājumā. Tā tiek celta brīnišķīga dzīve. Tā dzīvē ienāk lolotais. Saprāta Dēli, Gaismas Meitas, tikai paklausot manifestētajai Hierarhijai, var parādīt augstāko likumu spēku. Tā Musu Hierarhi pauž Musu Saprāta un Sirds Spēku - tā līdz Bezrobežībai!

   83. Tā Augstākais Saprāts rada Zemes virsu ar Hierarhijas spēku. Musu jaunrade prasa Hierarhijas apliecināšanu visā plašumā, visā izpratnē, visā daiļumā. Hierarhijas izpratne paver visas iespējas. Ir pareizi uzskatīt Hierarhijas likumu par kosmiskās jaunrades Virsotni; no tās plust Gaisma, uz to traucas domas; tā labākie centieni jāvirza uz Hierarhijas Virsotni. Tikai tad, kad augstākais apstiprinājums apzināti ienāk dzīvē, var dot augstāko. Ugunīgā parādība tuvojas!

   84. Kā gan lai nostiprinās Mācībā? Kā gan lai tuvojas Hierarhijas augstākajam likumam? Tikai izsmalcinot domāšanu un paplašinot apziņu. Kā var ietvert Norādījumu no Augšas, ja nav atbilstības apstiprinājuma? Katra enerģija taču ir jāuztver. Jāprot taču uzņemt Mācības plašumu. Jo tikai atbilstībā varēs piepildīt trauku. Tādēļ plašuma parādība ir plašas apziņas cienīga. Ceļā uz Mums mērķis sasniedzams vienīgi ar Hierarhijas palīdzību.

   85. Reliģijās ir ieviestas ķermeņa kustības un stāvokļi, kas veicina enerģijas pastiprināšanos un virza uz Augstāko. Pie Mums, protams, var gut sasniegumus bez nogurdinošām kustībām, ar sirds piepildīšanu. Kas guvis panākumus šādā ceļā, tam ir priekšrocība, jo sirds avots neizsīkst. Sirdī uzņemtais Valdoņa Vaigs spožumu nezaudēs un jebkurā brīdī bus gatavs palīdzēt. Šis sirds ceļš ir vissenākais, bet tas prasa ievērojamu apziņas paplašināšanu. Nevar runāt par sirdi jau pirmajā pārrunā, citādi var bezmērķīgi to pārslogot. Tikpat bezmērķīgi ir runāt par mīlestību, ja sirds vēl nav ietvērusi Valdoņa Tēlu. Taču pienāk stunda, kad ir jānorāda uz sirds vareno spēku. Ieteicu vērsties pie sirds ne vien tādēļ, ka Valdoņa Tēls jau tuvu, bet kosmisku cēloņu dēļ. Ir vieglāk pāriet pār bezdibeni, ja cieša ir saikne ar Valdoni.

   86. Bez Valdoņa but nav viegli. Ne tikai ar lupām teiciet Valdoņa Vārdu, bet apgroziet to sirdī, un Viņš no tās neaizies - kā akmens, ko kalnu udens iespiedis aizas plaisā. Mēs sakām: Cor Reale, kad Sirds Karalis ieiet nolemtajā pilī. Vajag aizsargāties ar Valdoni.

   87. Visuresošā Uguns piesātina katru dzīvības izpausmi. Visuresošā Uguns saspriego katru darbību. Visuresošā Uguns virza katru tiekšanos, katru pasākumu - tad kā lai neļaujas šīs Uguns vadībai? Kosmiskā varenība, kas mīt katrā cilvēka impulsa un radošajā speķa, ir vērsta uz apzinātu celsmi. Cik rupīgi ir jāvāc šīs identiskās enerģijas labākas nākotnes veidošanai! Jo tikai apzinīga attieksme pret samērojamības spēka apgušanu var nodrošināt augstākas pakāpes cienīgu jaunradi. Tādēļ ceļā uz Mums ikvienam jātiecas uz celsmi, apzinīgi virzot savu izzināšanas gaitu.

   88. Cik ļoti gan skolniekam jāizprot izzināšanas un apliecinājuma varenais spēks, tas, ka ir viens likums, kas valda pār visu Kosmosu, - Augstākā Griba; pa šo līniju tiek veidota gara evolucija. Šis likums apvieno saskanīgos izpaustos lielumus. Tiekšanās piepildīt Augstāko Gribu aizved pie uztveres jutīguma. Tikai šis ceļš dod atbilstīgu lēmumu izprast un pildīt Augstāko Gribu. Tā arī Mēs Musu radošo tiekšanos veltām Augstākajai Gribai; un tā apziņu loki apvienojas Vienotā Liesmainā Sirdī! Jā, jā, jā! Tā tiek radīta lielā kosmiskā pakāpe!

   89. Kad jusu apziņa jus uzvedinās uz domu, ka nepieciešams pastāvīgs Valdoņa Attēls, tad apsēdieties mierīgā vietā un vērsiet skatienu uz izraudzīto Tēlu. Taču atcerieties, ka jāizšķiras negrozāmi, jo nodevības gadījumā pastāvīgais Attēls kļus par pastāvīgu pārmetumu. Pēc ciešās lukošanās Attēlā aizveriet acis un pārnesiet To uz trešo aci. Tā vingrinoties, iegusit dzīvu Attēlu un sajutīsit īpašu trīsu pilnu sirds piepildījumu. Drīz vien Valdoņa Tēls bus vienmēr kopā ar jums. Varat sevi pārbaudīt pret sauli un ari redzēsit savā priekšā Valdoni - dažreiz bezkrāsainu, bet pēc tam kā dzīvu un pat kustībā. Jusu lugšana zaudēs vārdus, un tikai sirds trīsas pildīs jusu izpratni. Tā dzīvē var sasniegt ko ļoti noderīgu, tikai vajadzīga atbilstoša apziņa.

   90. Vēl viens noderīgs vingrinājums: radinieties nekad nejusties pārsteigtiem un ne par ko nebrīnīties. Tikai tas nav jāsaprot kā gara nomākšana. Gluži otrādi - pilnīgā gatavībā, radot sevī paredzējumu, esiet modri ar visām apziņas trīsām. Tuvojas daudz brīnumainu lietu. Tās var izprast pēc vēlēšanās un pēc apziņas, bet vēl vieglāk pie tām nonākt caur Skolotāja Teļu. Ja jus spējat sava apziņa līdz pilnīgai skaidrībai ietvert Skolotāja Tēlu, tad spējat savu apziņu pārnest Viņa apziņā un it kā darboties ar Viņa Spēku. Bet, lai to panāktu, jāredz Skolotāja Tēls jo skaidri līdz vismazākajam sīkumam. Attēls nedrīkst drebēt, mainīties, zaudēt aprises, kā tas bieži gadās. Bet, ja pēc koncentrēšanās vingrinājumiem izdosies iegut noturīgu Skolotāja Attēlu, tad ar šo sasniegumu var gut lielu labumu gan sev, gan saviem tuvākiem, gan darbiem.
   Tā brīdinām, kad okeānā ceļas viļņi. Labi ir arī pirms sanāksmes pabut pilnīgā klusumā, kuru netraucētu pat muzika. Uzskatu, ka šis laiks prasa tādu koncentrēšanos, jo atmosfērā ir daudz veiksmju. Taču veiksme kā magnēts pievelk arī negaidītas metāla daļiņas, bet adatas un naglas mēdz but saindētas. Saprotiet pareizi. Nenovirzieties no Skolotāja izpratnes. Neesiet pārsteigti, nebrīnieties, jo ir labi, kad var atklāt nākamo izpratnes pakāpi.

   91. Ja, Skolotāja Tēla skaidrību ieguvuši, nonākam vistuvākajā sadarbībā ar Viņu, tad arī jebkura priekšmeta spilgts attēls musu trešajā acī padara to tuvu un pieejamu. Viens no senās maģijas nosacījumiem bija iemācīt priekšmetu spilgtu uztveri, ko panāk ar musu iekšējā priekšstata palīdzību. Ja priekšmets iztēlē tiek skatīts visā līniju un krāsu spilgtumā, tad to var izmantot tuvākajai iedarbībai. To var it kā pārvaldīt. To var vadīt neatkarīgi no attāluma un tuvināt tā iespējamības. Šo iedarbību var lietot kā attiecībā uz visikdienišķākajiem priekšmetiem, tā arī uz tālām planētām. Te nav nekā pārdabiska, bet it kā veidojas identisks dubultnieks un pievelkas dzīvais savienojošais pavediens. Šīs spējas var sevī pakāpeniski attīstīt ar parastiem priekšmetiem. Turklāt jāievēro, ka tad, kad tiek radīts skaidrs attēls, rodas īpaša trīsoša vibrācija, līdzīga tai, kāda rodas, iedarbojoties magnētam. Tā, pētot Bezrobežību, var sākt tai tuvoties ar pavisam parastiem priekšmetiem.

   92. Jus sāksit arī ievērot, ka redzat it kā savā priekšā savus paša attēlus. Par to nevajag brīnīties, jo tā ir gara dalāmības paplašināšanās. Gara vienas daļas izdalīšanās un sutīšanas parādība attīstītai trešajai acij parada sutīto attēlu. Jāzina, ka šajā laikā kāds to redz un saņem palīdzību.

   93. Cik svarīgi ir saglabāt impulsa uguni! Bez šā rosinātāja nav iespējams piesātināt pasākumu ar labākajām iespējām. Impulsa uguns vairo pasākumā ieguldītos spēkus. Tādēļ tik nepieciešama ir tiekšanās palielināt Pirmavota dotos spēkus. Visos veidojumos jāievēro harmonija un samērība, tādēļ, lai Musu pasākumus piesātinātu, jāsamēro dotais ar pielietotā mērogiem. Uguns un impulss uztur dzīvību ikvienā pasākumā. Bez tā pasākums zaudē savu vitalitāti. Tāpēc tieksimies uz Valdoņa doto apstiprināto uguni! Tā var sasniegt ugunīgo piesātinājumu.

   94. Ceļiniekam, kad viņš kāpa uz kuģa, nozaga maku ar zeltu. Visi uztraucās, tikai cietušais pasmaidīja un atkārtoja: "Kas zina?" Sacēlās vētra, un kuģis avarēja. Vienīgi musu ceļinieks tika izmests krastā. Kad salinieki viņa izglābšanos uzskatīja par brīnumu, viņš atkal pasmaidīja un noteica: "Es gluži vienkārši samaksāju par braucienu dārgāk nekā citi."
   Mēs nezinām, kad uzdīgst labie graudi un vai ilgi briest indīgo domu raža. Ari tām vajadzīgs laiks, lai nogatavotos. Tāpēc sargieties no indīgām domām, jo neviena no tām bez pēdām nepazudīs. Bet kur ir tā zeme, kur tā stunda, kad nobriedīs indes vārpa? Kaut arī maza tā butu, taču durstīga, un nebus maizes kumosa, kas neplosītu rīkli.

   95. Vai var gadīties, ka nesaņem sava sējuma ražu? Graudam, ko sēj, jābut labam, jo inde radīs tikai indi. No daudz kā var izvairīties, bet domu glabātava ir visizturīgākā. Doma kā augstākā enerģija nav izšķīdināma un to var nogulsnēt. Eksperimenti ar augiem var parādīt domas spēku. Tāpat zinātnieks bez skatīšanās var paņemt no plaukta vajadzīgo grāmatu, ja viņa doma ir saspringta.

   96. Ja sakām: "Esiet bez vēlmēm", tad tas nenozīmē - esiet bezjutīgi. Gluži otrādi - aizstājiet vēlmi ar tīras domas negrozāmu pavēli. Šajā pavēlējus piesaucat visus gaišo spēkus un liekat to strāvām darboties saskaņā ar jusu tīro tiekšanos.
   Esiet priecīgi. Esiet, esiet priecīgi - nevis velēdamies tādi but, bet garā tiekdamies. Esiet priecīgi nevis pēc savu senču vēlēšanās, bet ar visas apziņas pavēli, lai radītu to gaišo pavedienu, kas savieno visas pasaules. Esiet priecīgi nevis jau pagaisušu darbu veiksmes dēļ, bet gan jauzdami nolemto, kas iezīmēts nākamības tīstokļos. Esiet priecīgi nevis rāma miera gaidās, bet par satrauktām stihijām, jo jums kalpos tikai satraukta stihija, jo nevar piespiest nedzīvo iedzīvināt dzīvo. Saprotiet, ka prieks ir īpaša gudrība, un nepametiet Gaismas ugunis virs maltītes paliekām.
   Nav nozīmes ar Zemes jutekļiem sajustajam, bet izmantosim visu Gaismas daļiņu līdzkalpojumu. Jus gaidāt Mani, gaidāt palīdzību, bet nezināt taču, kur tieši palīdzība vajadzīga un kad sitīs pēdējā kaujas stunda. Bet, paļaujoties ar pilnu apziņu uz Mums un zinādami, ka nekavēsimies, jus ceļat nesagraujamu tiltu un krājat Spēka dārgumus.
   Par to, vai palīdzība ļoti vajadzīga, ļaujiet spriest Mums, jo laiks ir piepildīts un aizjuras jau ceļas Gaismas stabi!

   97. Uguns impulss iedzīvina visu Kosmosu. Katra radoša dzirkstele iekustina gara centienus. Kā lai neapliecina katrā parādībā ugunīgo impulsu, kas uztur visus spriegumus un piesātina katru darbību! Tādēļ jāaudzē brīnišķīgais uguns impulss, kas visam dod dzīvību. Tā piesātinātā uguns var pievilkt visas atbilstīgās enerģijas. Domas kulturā pirmām kārtām jāaudzē ugunīgais impulss. Kā radošais impulss savāc saskaņas, tā doma pievelk atbilstības, - tāpēc sargājiet uguns impulsu!

   98. Cik daiļas ir uguns un tiekšanās paudēja gara dzirksteles! Ugunīgais kalpojums cilvēcei atnesīs tik daudz jaunas evolucijas zīmju. Tādēļ tik dzīvīgi ir ienākusi Agni Joga un tik daudzas zīmes pārrada planētu un to apdraud. Tikai vajag pieņemt visu, kas tiek sutīts cilvēcei. Tāpēc jutīgais Agni Jogas Mātes organisms tā sabalsojas ar visiem Musu sutījumiem. Tāpēc jāsaudzē veselība. Patiesi, plosās ugunis! Tik daudz ir apstiprināta, tik daudz ir ievirzīta, tik daudz vēl priekšā!

   99. Cilvēku galvena kļuda ir tā, ka viņi uzskata sevi esam ārpus Esošā. Tas nosaka sadarbības trukumu. Ārpusē stāvošajam nevar ieskaidrot, ka viņš ir atbildīgs par to, kas bez viņa notiek iekšpusē. Izpaustais egoisma tēvs ir sējis šaubas un pašapmānu, lai pārtrauktu vadu uz Gaismas krātuvi. Neviens negrib iedomāties, ka Gaisma ir domas sekas, bet starpplanētu telpas apdzīvotāju vairākums labprāt apliecina domu sadarbības vareno spēku. Viņi zina, kas ir sadarbība, un saprot atbildības nozīmi. Var iekļaut sevi pasaules domā un tādējādi gut sev spārnus debesīs un pašā pamatā, uz Zemes. Ir daudz vērtīgu atgādinājumu par saikni ar tālajām pasaulēm - tie ir izkaisīti visur!

   100. Gara dzirkstele aizdedz sirdi, tādēļ Musu Mācība jāizplata ar sirds uguni. Kā var bez sirds uguns aizdegt gara lāpas? Jo tikai uguns ceļ augšup jaunradi un piesātina katru darbību. Enerģijai, kas liek tiekties uz dzīvības impulsu, vajadzīga izpaustā dzīvības uguns. Tā šajā likumā ietverti radošie spēki. Katras enerģijas saspriegums iedzīvina apkārtējās enerģijas; tā notiek visas materializācijas, savācot ap sevi visas enerģijas. Tāpēc gara kodols ir spēcīgs savācējs.

   101. Cik dižens ir Hierarhijas likums! Cik celtnieciski ir visi Hierarhijas likumi! Patiesi, kāpnes ietiecas Debesīs. Tā katrs, kas tiecas uz Hierarhiju, var izpildīt Augstāko Gribu, veicot uzdevumu, kas dots no augšas. Tādēļ Mēs ceļam ar Hierarhiju, tādēļ katrs Norādījums jāīsteno kā Hierarha dots. Tikai tā var pildīt Augstāko Gribu. Tālab patiesi jāsargā Hierarha vēlme. Kā gara pērles jāsargā viss apstiprinātais Avots!

   102. Agni joga pašaizliedzīgā sirds ietver sevī Pasaules sāpes, taču tā ir reta parādība. Kā sacīts kādā senā psalmā: "Sirdī pasaules sāpi ietveršu, sirdi sakarsēšu kā Zemes klēpi, ar zibeņiem to piepildīšu. Jauna sirds ir Pasaules Vairogs, uzzīmēšu uz tā Mātes Zemes zīmi. Mātes Krusts bus manas degšanas zīme." Tā zināja senie ļaudis.
   Un atkal Kalpojumā Pasaulei ir uzticīgā sirds, tādēļ saku - jāsaudzē veselība! Pilnu trauku nes uzmanīgi.
   Var priecāties par sirds uguns iedegšanos. Neaizmirsīsim, cik negaidīti iedegas jaunas ugunis.

   103. Pretruna ir melu tēva paklājs. Kas uz tā uzkāpis, tas nespēj skatīt cilvēku bez ļauna iztulkojuma. Zinātnes pretrunas parasti atrodas uz tā paša paklāja. Var pabrīnīties, cik ļoti cilvēki nododas iztulkojumiem, kuriem paši netic. Labākais piemērs tam, kāpēc visaugstākā parādība negroza dzīvi, ir šolaiku baznīcas. Tāpēc saudzēsim ietverošo sirdi!

   104. Gara evolucijai ir nepieciešama apziņas apvienošana ar sirdi. Kad spēki sadalīti, gars nespēj darboties, tāpēc tik nepieciešama ir tiekšanās uz smalko enerģiju apvienošanu. Visā kosmiskajā celtniecībā spēki taču ir savstarpējā atbilstībā, un ar nešķiršanos var tikai apturēt paredzēto attīstību, tādēļ tik loti tiek uzsvērta apvienotā apziņa. Katram spēkam ir vajadzīga sprieguma pilna darbība - jo piesātinātāka, jo varenāka. Tālab ir jāsaspriego sirds un apziņas sviru apvienojums.

   105. No sirds nākošs vārds piesātina izplatījumu, tāpēc domas, kas plust trauksmainā straumē, izveido sfēru, kas pasargā no planētas indīgajām gāzēm. Domas ir cilvēces aizsargtīkls. Vienīgi šie gaišie izstarojumi taču dod spēku cīnīties pret tumsu. Tādēļ ir tik svarīgi pieslāņot izplatījumu ar sirds vārdiem - tajos ir gaisma. Tā cilvēce ceļas augšup uz domu spārniem. Tā attīstās evolucija.

   106. Kas ir sirds dārgums? Ne tikai labvēlība, ne tikai līdzcietība, ne tikai uzticība Hierarhijai, bet arī saskaņa ar Kosmisko Apziņu, kad sirds bez sava ritma uzņem vēl arī kosmisko ritmu. Tādai sirdij var ticēt, tai piemīt jutziņa, un kā izpaustā saikne ar Augstāko Pasauli tā vēsta neapstrīdamo. Arī sirds dārgums ir ļoti svarīgs smalkā ķermeņa sagatavošanai. Iedomājieties, cik nozīmīgs ir eksperiments ar smalko ķermeni! Smalkā ķermeņa sabiezēšana spēj dot to, par ko apslēpti runā Šambalas Mācība. Var iegut neuzveicamu karaspēku, neaizstājamus līdzdarbiniekus, tiesa, tikai uz laiku, toties ārpus blīvās dzīves apstākļiem.

   107. Kosmiskas strāvas plust caur Agni joga sirdi. "Piepildīta sirds jut visas perturbācijas," - tā saka Senā Gudrība par sirdi, kas pildīta ar Ēteru. Ko elpo Komiskais Izplatījums, to elpo arī jutīgā sirds. Ko elpo Kosmiskā Sirds, to elpo arī Agni joga sirds. Uz jutīgas sirds smalkajām stīgām atbalsojas katra vibrācija, tāpēc tik ļoti jāuzmana šis kosmiskais dārgums. Strāvas piepilda sirdi un paplašina iedarbības sfēru; tā rodas kosmiskā atbilstība.

   108. Kad izplatījumā trauc vaimanas, tad, protams, piepildītā sirds sajut tik loti daudz skanējumu! Izplatījuma kauja ir varena, un gaismas vilni ir ļoti saspriegti. Tuvojas Dižais Laikmets, kā gan neuzveikt ļaunumu! Tāpēc tumšie tā piesargājas. Kad dzīvē ienāk lielie Esības likumi, kā gan lai tumšie nebaidās. Tādēļ tā apliecinu Musu Spēku!
   Patiesi, par Musu Darbu pamatprincipa nozīmi pareizi teicāt. Daile ir izteikta, tāpēc sargāsim tās pamatu. Pērles ir jāsargā!

   109. Kāpēc parādības mēdz but negaidītas? Ir divi nosacījumi. Pirmais ir tas, ka gaidīšana vienmēr izraisa pretdarbību; pat apzināta gaidīšana var dot izpausmei lieku enerģiju. Otrs - paziņojot var tikt nejauši informēta melnā loža. Par starpnieku var kļut pat viena nepiederīga cilvēka klātbutne. Visa pasaule sadalās melnajos un baltajos. Vieni kalpo apzināti, otri pēc savas iedabas, un trešie ir nekam nederīga receklim līdzīga masa. Melnā loža ir stipra, jo cīņai ar Gaismu ir vajadzīgs spēcīgs potenciāls. Nav gudri nenovērtēt pretinieka spēkus, īpaši tad, kad iet uz beigām viņu iecienītā Kalijuga. Protams, tā ir izšķirošā kauja, un jāparupējas, lai kārdināšana un apmātība neskartu vājos. Jau sen ir pateikts, kur atrodas tumšo galvenā loža.

   110. Senāk noturēja melnās mesas un cēla statujas Bofa-mēdam; tagad viņi kļuvuši bīstamāki, jo, atdarinādami Mus, atmetuši daudzus rituālus un pievērsušies domu spēkam. Ar Mums viņiem gruti cīnīties, bet, ja skolnieka domāšana nošķiras, tie var kaitēt. Kad norādīju, ka vajag saliedēties ap Valdoni, devu ļoti nepieciešamu padomu. Vispār Mani Norādījumi ir jāuzskata par neatliekamiem padomiem. Ir laiks saprast, ka Mācību dodu nevis iemidzināšanai, bet gan visas dzīves piesātināšanai.

   111. Kad visi kosmiskie spēki ir saspriegti, tad nevar but atkāpšanās bez postījumiem. Kad ap Gaismu pulcējas gaišie un ap tumsu melnie, tad atkāpšanās nav. Tādēļ, ja darbinieki grib uzvarēt, tiem kā varenam spēkam jāpulcējas ap fokusu, jā, jā, jā! Vienkāršu fizisko formu satur kopā tikai daļiņu saķēdēšanās. Cik daudz varenāks ir spēks, kas plust no manifestētā Hierarha! Tādēļ tiem, kas vēlas uzvarēt, cieši jāpiekļaujas pie Vairoga, kas tos aizsedz, pie Hierarhijas. Vienīgi tā var uzvarēt. Vienīgi tā var izturēt bargā pārkārtošanās laika jukās. To iegaumēsim!

   112. Kad esat izvēlējušies Valdoni un Guru, vairs nevar but atkāpšanās, ceļš ved tikai uz priekšu; un agri vai vēlu, viegli vai gruti, bet reiz nonāksit pie Skolotāja. Kad melnie jus apstās un saslēgs savu apli, atliks tikai ceļš augšup, pie Valdoņa. Tad nojautīsit, ka Valdonis nav kaut kur tālu, bet virs jums ir sudraba pavediens - tikai roka jāpastiepj! Var sastapties arī bez melno palīdzības, bet biežāk tikai aplenkts cilvēks tiecas uz sudraba pavedienu un tikai nelaimē iemācās sirds valodu. Valdonis un Guru ir jāsajut sirdī!

   113. Mēdz teikt: "Mīlam un cienām", bet paši to atceras tikai kā pērno sniegu. Miegs ir viņu valdonis! Bet pienāks stunda, un taps Viņš dzīvība un azaids. Kā zibens, kas pāršķeļ tumsu, tik gaišs bus Valdoņa Tēls. Kā dārgumu glabās katru vārdu no Augšienes, jo nebus izejas. Un maz bus to, kas, iepazinuši Gaismu, aptraipīsies ar tumsu. Daudz ir tumsas visapkārt, un ir viens vienīgs ceļš pie Valdoņa. Atcerieties Valdoni!

   114. Kad kosmiskais spriegums ir tik liels, tad jāsakopo visi spēki, lai aizstāvētu Gaismu, jo ikviena neuzticēšanās Gaismai atver durvis tumsai. Tāpēc tik ļoti jāsargā katrs pamats. Kad spēki pulcējas ap Gaismu, kā gan lai nepievienojas Vadošajam! Jo tikai tajā ir spēks un tikai tas nodrošina uzvaru. Kad pārvietojas Kosmiskais Magnets, tad, protams, jāievēro Gaismas plusma, jo tikai uz šā viļņa kores var pārpeldēt manifestēto straumi. Tā doma par Gaismu ir Valdoņa Vaigs.

   115. Kaut cilvēki aizvien atcerētos, ka viņi staigā gar bezdibeņa malu! Jo tā tas arī ir. Kurn katru mirkli viņus var izglābt vai noraut lejā veiksmīgs vai neveiksmīgs pavērsiens. Vai tad tiešām nav iespējams paturēt prātā šo saikni ar kosmisko plusmu, lai bez nodrebēšanas varētu ielukoties bezdibenī, ik brīdi tomēr atceroties par tā esamību?

   116. Agni joga jutīgais organisms, protams, pieskaras kosmiskajai strāvai. Katrs vilnis atsaucas uz centriem, un jutīgā Agni joga uztvere apliecina kosmiskos viļņus. Tāpēc visi kosmiskie un Zemes viļņi tā skar ugunīgos centrus. Tāpēc tik loti jāsaudzē veselība. Protams, ir gruti, bet kosmiskā apziņa ir tik brīnišķīga.
   Kas labāk zina un labāk izlems? Tikai Hierarhs. Tālab vajag pasargāt katru pērli. Tā lai glabā dārgumus. Patiesi, apstiprinu - tikai tā uzvarēsit.

   117. Zemestrīces, izvirdumi, vētras, miglas, sausums, klimata pārmaiņas, slimības, trukums, kari, sacelšanās, neticība, nodevība - kādas gan vēl bargā laika pazīmes gaida cilvēce?! Nav nemaz vajadzīgi pravieši - visnecilākais rakstu pratējs var pateikt, ka nekad vēl nav sakrājies tik daudz briesmīgu Zemes pagrimuma vēstītāju. Taču kurlas ir ausis un aptumšotas acis! Nav bijis vēl lielāka pagrimuma laika kā šis planētas gads! Gluži kā ceļš tiek klāts uguns viļņiem, un savu laiku pārdzīvojušie briesmoņi velkas projām, nevēlēdamies izprast notiekošā svarīgumu. Patiesi, Pasaule turas uz Magnētiem - nemanāmiem kā gaiss un izplatījuma liesma un tikpat nepieciešamiem kā Gaisma. Magnēti, ko esam devuši Musu izpausmei, ir kā vētras pārsteigta kuģa enkurs.

   118. Tā var redzēt Kalijugas beigas. Kur ir sākums Satja-jugai, tas atkarīgs no cilvēces. Mēs zinām, ka Satjajuga ir nolemta, bet tas vieta un apstākļi var but dažādi. Mani kareivji, varu sapulcināt jus pēc derīguma un uzticības!
   Cilvēks iekrita akā un aizklāja to ar melnu drānu!

   119. Doma operē ar dzīvības impulsu. Kā gan var tik maz tiekties uz domāšanas šķīstīšanu un attīstīšanu! Apziņa pievelk visas dzīvības izpausmes, un domas radītājs piesātina izplatījumu. Tādēļ tik nepieciešams ir tiekties pēc plašām domām un dzīves pamatu izpratnes. Katra dzīve tiek veidota uz savas orbītas, un katrai dzīvei ir savs pamats, uz kura visām darbībām ir jāatbilst Augstākajam. Tāpēc katrai domai jābut vērstai uz izpausto varoņdarbu un tai jāsargā augstākā tiekšanās. Tiekšanās kvalitāte ir atkarīga no impulsa. Tādēļ vajag attīstīt visas domas, kas padara apziņu smalkāku. Tā var veidot augstāku pakāpi.

   120. Tāpēc tad, kad tiek dota augstākā tiekšanās uz Valdoni, ir jāsaglabā esošā orbīta un fokuss. Tādēļ jāapsargā visi Musu Balsti, jo visapkārt ir negaisa mākoni. Uzvara gan paredzēta, taču jāsargā visi balsti, un augstākie centieni var sniegt visas iespējas. Laiks ir bargs, bet skaists. Piepildīšanas un celsmes laiks. Augstākās spriedzes un Zemes kaujas laiks. Laiks, kas raksta diženu lappusi un veido diženu nākotni! Tāpēc arī naidnieki tā trako, kad Augstākais Likums ienāk dzīvē.

   121. Musu Vairogs ir vienots, tādēļ Mēs augstu vērtējam pilnu apziņu. Daļēji uzplaiksnījumi bieži tiek apdzēsti, tāpēc jāprot pazīt pilnīgu uzticību. Tikai tā var sasniegt un paplašināt apziņu. Ir jāiet pa augstāko ceļu.

   122. Galvenais ir - netapt par punduriem. Pundurim pat durvju slieksnis ir augstāks par kalnu. Pundura domāšana vedīs pie sadrumstalošanās un pēc tam pie demoralizēšanās. Pareizi ir ievērots, ka jānovēro pamatauras iedarbība; tie, kas pieņēmuši, var darboties līdzi, bet noliegšana bus droša nederīguma pazīme. Nav jācenšas pārliecināt par pamatiem; ja to nav sirdī, nekas tos nespēj noskaidrot. Tāpēc nevērojiet dzīves notikumus ar punduru acīm. Tāpat Skolotājs nav jāuztver ar pazemes punduru smadzenēm.

   123. Kādas drupas Kurdistāna dēvē par Maldu pili. Stāsta, ka pils uzcelta kļudas dēļ; vieta izraudzīta kļudas dēļ; īpašnieks apprecējies kļudas dēļ; karojis kļudas dēļ; padomniekus turējis kļudas dēļ; kauliņus spēlējot, allaž kļudījies; saslimis kļudas dēļ un kļudas dēļ gājis bojā. Drīkst pieļaut tikai zināmu kļudu daudzumu!

   124. Kad sanāk kopā dažādas plusmas, tad, protams, tās jāapvalda. Dažādās plusmas var vadīt, veicot pretpasākumus; visas naidīgās plusmas ir jāsavalda. Tāpēc katra uz Vairogu raidīta bulta vērsīsies pret ienaidnieku; tā darbojas bumerangs, un Musu iedarbības strāvas bus ļoti spēcīgas. Tā jārīkojas, aizsargājot visus augstākos Hierarha Norādījumus. Vienīgi tā var sasniegt.

   125. Ievērojiet, kā cilvēki lasa Mācību. Ievērojiet, kuras vietas viņi apiet un cenšas neievērot. Sevišķi bieži cilvēki aizver acis pret visu, kas attiecas uz nodevību un psihisko slepkavību. Pat nevēlas ticēt, ka ar domām viņi var kaitēt no attāluma. Tā cilvēki izvairās no visa, kur viņi visbiežāk ir vainīgi. Lai kaitētu, nemaz nav jābut domu milzim. Pat viduvēja doma, ko saindējis imperila kristāls, ir ļoti iedarbīga. Iecerēt nodevību nozīmē daļēji to izdarīt, jo saindētais apvalks uztver pat sīkāko ietekmi. Patiesi, saindēšana ar domām ir kaitīgāka pat par narkotikām. Var atgādināt arī par inficēšanu ar domu sutījumiem. Tie var padarīt tik nespēcīgu, ka viegli iekļust jebkura infekcija. Doma ir kā atslēga, kas atver ieeju.

   126. Kā var izvairītes no raidīto domu kaitīguma? Ir viens un tas pats padoms - saspriegot tiekšanos uz Valdoni. Šādā veidā var iegut jebkuru imunitāti. Tāpēc ieteicu izprast Hierarhiju; no augstākās garīgās tiekšanās līdz pat sīkākajām, pat miesas vajadzībām - visur vajadzīgs sudraba pavediens. Ietiepība un melnā loža visādi mēģinās atvairīt domas par Hierarhiju; kaut arī pašiem ir visai attīstīta pakļautība, taču to viņi glabā sev, zinādami par šā likuma negrozāmību.

   127. Izplatījuma Uguns izkausē visus uzkrājumus. Bet kādu aizsprostu ceļ cilvēki un kā pieblīvē izplatījumu ar savu neizpratni un apziņu, kas tik maz atbilst Kosmosa celsmei! Ka gan iespējams radīt, ja neatzīst Augstāko Vadītāju? Kā var celt, ja nejut pavedienu, kas savieno ar Hierarhu? Kā var cerēt uz sutījumiem, ja gars neatveras pretim Gaismai? Vienīgi piesle-joties Hierarhijai un pildot izpausto Gribu, patiesi var gut veiksmi un sasniegt visu apstiprināto.

   128. Tāpēc katra tiekšanās, kas ved uz skolnieka apvienošanos ar Skolotāju, sekmē augstāko izzināšanu. Skolnieks, kas nevēlas Skolotāju, līdz ar to parāda savu gara tumsību, jo aptur savu attīstību. Katrs gara augšupvirzītājs spēks taču ir attīstības spēks. Kā gan paplašināsim apziņu un padarīsim cēlāku garu, ja nepieņemsim Hierarha Roku? Iedomība tik postoši aizkavē progresu, tāpēc pienākas aizrādīt visiem tiem, kas runā par pārmērīgu uzticību Skolotājam, ka vienīgi spēks, ko dod uzticība Skolotājam, ļauj sasniegt izsmalcinātu apziņu. Gara un domas kultura prasa nesalaužamu uzticību Hierarhijai. Vienīgi tā gars pacelsies augšup, vienīgi tā var nostiprināties gara evolucijā. Tādēļ arī Kalpojuma daiļums izpaužas apziņu apvienojumā. Kad ir apvienoti apziņu loki, tad valda Gaisma un sevi apliecina augstākais uzdevums. Tikai tā sasniedz augstāko likumu! Tā Mēs radām!

   129. Pierakstiet jautājumus skolniekiem: "Vai tu nekalpo tumsai? Vai neesi šaubu kalps? Vai neesi nodevējs? Vai nemelo? Vai nelieto neķītrus vārdus? Vai neesi slinks? Vai neesi dusmu pilns? Nepastāvīgs? Nolaidīgs? Vai pazīsti uzticību? Vai esi gatavs darbam? Vai nenobīsies no Gaismas?" Tā jautājiet skolniekiem, gatavojot viņus pārbaudījumiem.

   130. Celšanas darbā jāattīsta visas tiekšanās uz identisku sapratni. Ikviens uzdevums nes sevī identisku spēku; jācenšas atrast šo atslēgu. Nevar prasīt, lai lielu parādību varētu izmērīt ar maziem mēriem. Nav iespējams izdaiļot sīku domu, nedrīkst kļut par sīkas domas varoni! Tikai smalka identitāte dod atbilstību. Tāpēc viss augstākais - augstākajam. Jo augstāk, jo apliecinošāk - tikai tā var augt un īstenot dzīvē nolemto. Augstākais Plāns prasa augstāko mēru lietošanu.

   131. Tāpēc tad, kad Mēs pasludinām Hierarhiju, Mēs zinām par izplatījuma kauju, kas aicina uz augstākā likuma izpratni. Jaunrade prasa apzinātu Hierarhijas principa apliecināšanu. Tā Mēs ceļam, tā Mēs aicinām uz smalku Hierarhijas izpratni. Patiesi, manifestētais likums ienāk dzīvē! Tā ir apstiprināta augstākā pakāpe.

   132. Uz sirds piepildīšanu un sirds lugšanu norādu divu iemeslu dēļ: pirmkārt, tā ved uz savienošanos ar Augstāko Pasauli; otrkārt, tai nav vajadzīgs īpašs laiks un tā ir izdarāma, veicot jebkuru darbu. Pie sevišķas sajutas sirdī var viegli pierast, nebaidoties seku. Valdonis nenogurdinās sirdi, gluži otrādi, tikai apkārtējās domas var sirdi ietekmēt. Tā cilvēce kādreiz beidzot sapratīs domu nozīmi - kaut vai savas pašas sirds labad. Lai padomā par sutījumu indi! Ir laiks pievērst uzmanību daudzajām slimībām, kas cēlušās no domām. Nav slikti katrā saslimšanas reizē iedvesmot pret domām. Tāpat var izdarīt magnētiskus pašus virs saslimušā orgāna. Nav vajadzīgs nekas sevišķs - vienīgi sirds lugšana, kas rada magnētisku saikni ar Augstāko. Uzliekot rokas, nevajag domāt par slimību, bet tikai nodibināt saikni ar Augstāko.

   133. Cik daudz labuma var gut no maziem eksperimentiem un novērojumiem! Netērējot laiku, skolnieks var vērot milzum daudz sīku parādību. Parasto nodarbību laikā ik dienas pievērsiet uzmanību organisma izpausmēm. Ikviens savā veidā atspoguļo kosmiskās parādības, vajag tikai droši atzīmēt katru sajutu. Tāpat var atzīmēt arī sadzīves priekšmetu dzīvi zināmas rokas ietekmē. Atgādiniet to tam, kas aizmirst par personības un pieskāriena iedarbību.

   134. Kosmiskais Magnēts pievelk visas nomaināmās enerģijas pie jauna centra, tādā kārtā visas savu laiku nodzīvojušās enerģijas tiek nomainītas ar jaunām. Tāpēc spēku nomaiņas laikā visi divdabīgie spēki kosmiskajā procesā zud. Tikai Gaisma un tumsa ir pretmeti un kosmiskajā kaujā saspriegojas. Tādēļ centieni katrā ziņā jāpiesātina ar pievilksmes uguni un ar pilnu impulsu jāmeklē Gaisma pret melno ložu. Jāapbruņojas ar uzticību, Hierarhijas apzināšanos un jāuzdrīkstas cīnīties pret tumsu ar visām gara un sirds svirām.

   135. Tā katrs tumšo uzbrukums bus Mums jauna iespējamība un bumerangs pretiniekam; tikai šādā kārtā noskaidrosies ceļš un katrs naidnieka solis bus slazds viņam pašam. Tā Mēs uzvaram. Ir tik nozīmīgs laiks! Ir tik saspringts laiks!

   136. Tikai visus spēkus saspriegojot, gusit uzvaru. Tas jāiegaumē un jāliek lietā. Pie Mums ir izlemta pilnīga veiksme, nojums atkarīga tās pieņemšana. Jāpamet viss šaubu, aizdomu, baiļu, apvainošanās un nosodījumu dārzs. Ja gribat pieņemt uzvaru, jāizvairās no jebkuras nodevības, jo Hierarhijas apšaubīšana un necienīšana sapostīs visus pavedienus. Kad kuģis vētrā turas tikai pie viena enkura, butu neprāts sākt mainīt tā ķēdi. Sargiet pamatu un celieties augšup tikai līdz ar pamata pieaugumu. Nepaguršu atgādināt par Hierarhiju, līdz to apzināsities. Nepietiek ar galvas māšanu, laiks pārdomāt un likt lietā. Man ir iemesls to uzsvērt.

   137. Visstiprākā sprieguma zīme ir mēļa zvaigzne, jo enerģijas spriegums un kāpinājums arī ir līdzradīšanas izpausme.
   Neuztveriet neviens Manu brīdinājumu vieglprātīgi. Kad uzvara ir apsvērta un noteikta, tad nevar but aizbildinājumu vai nejaušību. Neaizmirstiet, ka ir viens vienīgs enkurs, viena vienīga Gaisma! Vislielākās kaujas laikā nav piedodama ierindas izjaukšana. Bušu visai skarbs, jo laiks negaida un jau tā daži panākumi ir atlikti. Grutums ir vienīgi pašiem no sevis. Pamatu saudzējiet! Daudzas ugunis jau darbojas. Atcerieties - mēļā zvaigzne ir augstākais spriegums.

   138. Pieradināsimies zināt, kas ir īsta gatavošanās nozīmīgām darbībām. Ar katru dienu tuvojas izšķirošie termini. Gluži kā spārni aug augšupejai, kas jau pareģota kā mazās sakritībās, tā arī izšķirīgos notikumos. Atkal tiks izrunāti Norādījuma vārdi, tātad augļi atkal jau ienākušies. Atkal sapni un ilgas, un cerības savīsies mezglā, kas apzīmēs nākamo negrozāmības pakāpi. No neredzami sīkam sakritībām atkal savīsies taustāmi fakti, un tas, kas likās nenoticis vai atcelts, atkal kārtojas notikumu sārtā. Atcerieties daudz ko, kas sacīts, un šodien pat lieciet to lietā.
   "Nebaidos, jo naidnieki kalpo un pretinieki savāc vērtības gara mantnīcā." Tātad domājiet labestīgi un tiecieties uz jaunu pakāpi, uz jaunu sasniegumu.

   139. Pavediens, kas saista Skolotāju ar skolnieku, ir pats varenākais vads un sniedz īstu aizsardzību. Kā gan iespējams paust savu tiekšanos bez Skolotāja? Tie mazdušīgie, kas saka: "Iesim paši", nezina aizsargtīkla nozīmi, tāpēc Hierarhijas Ķēdes neatzīšanai ir tādas pašas sekas kā celsmes principa graušanai. Tā celsmē var balstīties vienīgi uz vareno Hierarhiju.

   140. Cēlonības dzirkstis lido izplatījumā, un katrai no tām ir savas sekas. Tā Skolotāja neatzīšana atstāj skolnieku bez vadības, un katrai šādu maldu gara darbībai nav celtnieciskas nozīmes. Tā ikvienai garīgai virzībai ir jāaizved pie Vadītāja meklēšanas. Cēlonība dod savus brīnišķīgos asnus, kad skolnieks saprot Hierarhijas nozīmi.

   141. Jus, protams, nešaubāties, ka no jauna liecināšu par Hierarhiju. Mēs pastāvēsim uz to, līdz panāksim stingru šīs panacejas izpratni, taču ikreiz atzīmēsim jaunu īpatnību, jo atkārtoties Mēs nemēdzam.
   Var kāds teikt: "Ar visiem spēkiem tiecos pie Valdoņa, taču mani centieni galā nenonāk." Sakiet: "Vai sirds bija šķīsta?" Šī pievēršanās kvalitāte ir nepieciešama kā Gaisma. Ikviens var iegremdēt skatienu savā sirdī un aplukot tur vecās pasaules sturīšus. Bez sirds šķīstības vada nebus. Tāpēc sasprindziniet visus spēkus un kļustiet sirdsšķīsti.

   142. Jus bieži dzirdat par kauju, ko izraisa tumsas spēki. Tagad atrodaties tās vidu. Patiesi, Paši Hierarhi tajā piedalās, tāpēc uzvara bus jo cildenāka. Bet turiet Manu Roku kā enkuru. Par lielajām briesmām runāju ne bez pamata. Tādēļ nepalaidīsim garām mirkli, lai apvienotos, un, pametuši pagātni, tiektos uz nākotni un stingri turētos kauja. Jāatceras, ka liels ir gods tikties ar ļaunuma milžiem! Zinu par jusu spriegumu, bet uzņemiet to kā svētu augšupcelšanos. Dzeniet prom visu ļauno un tumšo! Piesauciet Mani bieži, kad apdraudēta top Gaisma. Atcerieties Hierarhiju!

   143. Kad saspriegtais Magnēts savāc kopā visus spēkus, jāiepazīst katra enerģija. Tāpēc jāzina, kādi spēki pielaižami celšanas darbā un kādi var kaitēt. Iepazīt var, tikai pievienojoties Augstākajai Apziņai, jo vienīgi tīras tiekšanās mērs var atklāt apstiprināto Kalpojuma Novēlējumu. Tādēļ jāiemācās atzīt visus augstākos likumus, ceļot dzīvi pēc tiem.

   144. Kosmiskās parādības, protams, atsaucas uz saspriegtā Agni joga jutām. Cilvēku rīcības plusma tik nepārprotami izraisa apakšzemes vētras un virszemes ugunis. Identitāte parādās visur, un tāda saikne ir visam notiekošajam. Tāpēc jāglabā svētas jutas pret Hierarhiju un izpausto sirdi. Tā jāsaprot glābšanas enkurs un spriegi tam jāpiekļaujas.

   145. Diemžēl tagadējais laiks pilnīgi atbilst pēdējam Atlan-tīdas laikam. Tie paši viltus pravieši, tas pats viltus pestītājs, tādi paši kari, tās pašas nodevības, garīgais mežonīgums. Pie mums lepojas ar civilizācijas druskām, gluži tāpat atlanti prata traukties pār planētu, lai cits citu ātrāk apmānītu; tāpat apgānīja tempļus, un zinātne kļuva par spekulācijas un ķildu objektu. Tas pats notika celšanas darbā, it kā nebutu uzdrošinājušies celt izturīgi! Tāpat sacēlās pret Hierarhiju un smaka nost paši savā egoismā. Tāpat izjauca pazemes spēku līdzsvaru un kopīgiem spēkiem izraisīja katastrofu.

   146. Kad saikne ar Valdoni ir stipra, var kalnus pārstatīt. Tiekšanās uz Hierarhiju radīs to kulturu, par kuru daudz tiek runāts. Miruši ir tie, kas domā, ka ar Zemes Maijas palīdzību var radīt cietokšņus. Tāda iedoma ir tikpat nesaprātīga kā bērnu sapnis uzcelt cietoksni no dubļiem! Patiesi, izturīga ir tikai gara pasaule, jo gars ir neiznīcināms un neuzveicams! Var norādīt, ka pirmā kulturas pazīme ir dzīve bez personiskām ķildām.

   147. Kad izšķiras planētas liktenis, speķi grupējas Gaismas un tumsas polos, tāpēc katram garam jānorobežojas no mazdušības. Nostāties Gaismas pusē nozīmē iet kopā ar Mums zem Hierarhijas karoga; iet ar tumsu nozīmē nest izpaustā melnā karoga nastu. Tā kaujas laikā ugunīgi jāapzinās Musu Spēks un jāceļ likumīgs dzīves apstiprinājums. Tikai tā var pieņemt tumšo izaicinājumu, jo, kad gars ir imuns pret mazdušību un nodevību, uzvara ir droša. Tā nostiprināsimies Hierarhijā.

   148. Kad notiek kauja, tad, protams, spēku jaunrade sasprie-gojas un katra uzticības pilna darbība veido spēcīgu posmu aizsargķēdē. Katra atvērta, Hierarhijai uzticīga sirds kalpo kā liesma naidnieka satriekšanai. Tāpēc tikai tīra tiekšanās uz Hierarhiju dod pareizo lēmumu. Tā Mēs uzvaram. Protams, ja kauja ir spriega, tad ir daudz kaitētāju, taču plāns ir nesatricināms un tikai pilnīga tiekšanās uz Hierarhiju dos uzvaru.

   149. Nekad nav teikts, ka grutumi jāuzvēl Valdonim, gluži otrādi - vairākkārt ir sacīts: "Piepildieties ar Valdoni!" Ir milzīga starpība starp biklu un pasīvu paļāvību un butnes piepildīšanos ar Valdoņa apziņu. Ar Valdoni identificēta apziņa visus šķēršļus satriec kā neuzvarams zobens. Šaubas nevar mitināties tur, kur iedegta liesmainā apziņa! Nebus paguruma tur, kur ieplust neizsīkstošais Spēka Avots. Bailes nevar iekļut necaursitamu bruņu templī. Tā ieteicu pieņemt Manus Vairogus, nemeklējot glābjošo aizstāvību, bet uzvarēt ar apziņu saplusmi.

   150. Var vērst uzmanību uz ceļgalu centra iedegšanos; pat plankumi uz ādas dod tās pašas stigmas, kādas ir pēc ceļos mešanās. Tātad lugšana var but sirdī, parādot tās pašas pazīmes. Tā var uzkrāt vērtīgas pazīmes, piemēram, kosmisko enerģiju ritms sirdī vai stipra vēdera uzpušanās, izpaužoties centriem. To pašu var novērot sakarā ar balseni, pakausi un galvvidu.
   Galvoju par veiksmi, ja piepildīsities ar Valdoni!

   151. Spēku pretdarbībā aizvien jāsaglabā maksimāla centralizācija. Tādēļ tik vajadzīgs ir fokusa spēks un sardzē katram jāuzskata, ka viņa pozīcija ir saistīta ar centru; tā centrālais spēks izstaros visus starus un ēnām bus jāpazud. Garīgajā plāna fokusa radiācija ir tik neuzvarama! Tādēļ gara imunitāti var sasniegt, tiecoties uz Garīgo Fokusu. Tieši tāpēc Hierarhija ir brīnišķīga, ka tā ir šis varenais Fokuss. Tā bezrobežīgi jātiecas uz Hierarhijas likumu!

   152. Tā pie Mums ir izpausts Garīgā Fokusa spēks. Tā negrozāmi ir Hierarhijas likumi, un tie, kas piebiedrojušies apstiprinātajam spēkam, var atrast pareizo ceļu. Tādēļ ir tik svarīgi tuvoties Mums un vienotā virzībā īstenot nolemto. Tā Mēs esam apstiprinājuši uzvaru. Tā visi labākie centieni jāsavāc vienkop, lai pievienotos Garīgajam Fokusam!
   Fokusu gaišu vērš apziņu saplusme. Musu Fokusu varenu dara siržu saplusme. Musu Fokuss ir neuzvarams, to apliecinu! Lai Garīgais Fokuss staro ikviena līdzdarbinieka sirdī! Gara jaunrade ir nešķirami saistīta ar atbilstošu tiekšanos. Tā saskaņa ir likumīga parādība.

   153. Bīstama ir Maija, kad cilvēce domā, ka tā spēj radīt pilnīgi vienādus priekšmetus; cilvēki aizmirst, ka pat radīšanas laika nesakritība ienes butisku atšķirību. Standarts var apmierināt tikai zemāko apziņu. Izpratnes nosacītības pieminēšana atbilst Maijas izpratnei, bet pamati nevar but Maijas robežās. Tāpēc pievērsīsimies nesatricināmajam, citiem vārdiem, gara saplusmei ar Hierarhiju. Pārmeklējuši visus planētas nosturus, atradīsim tikai vienu vienīgu ceļu augšup. Šai augšupgaitai var sacerēt tukstošiem himnu, bet pamatā bus viena un tā pati gara identiskā tiekšanās uz tām pašām sfērām, kur tas saņēmis savu granulāciju. Var izpētīt visas cilvēku valodas, bet nevienā vārds neuzdrīkstēsies izteikt nesatricināmo, neizteikto Esības Pamatu un ceļu pie visa Esošā Tēva. Bet sirds savā piepildījuma stundā pazīst Neizrunājamo un jauš virsotņu ceļu.

   154. Tumsā sardzes balss liek traukties uz Torni, kur nomodā ir Valdonis. Sardze nespēj but modra, ja tā nejutīs Valdoni. Un pasaules sabrukums ir tikai Hierarhijas likuma pārkāpšanas sekas. Hierarhijas pārkāpšana ir visas cēlonības, visu likumīgo seku sagraušana.

   155. Ar Valdoni nesapludusi apziņa nevar tiekties uz "kausa" uzkrāšanas likumu. Vienīgi izpaustā Kosmiskā Magnēta spēks var garu tuvināt Skolotājam. Patiesi, tas, kas pievienojies Augstākajai Apziņai, iegust domas spēku. Tikai tad, kad gars pieņem visus sutījumus no Augšienes, tas var paplašināt apziņu; citādi "kausā" esošo spēku nevar atmodināt. Tā sakaru pavediens ir gara kāpnes, pa kurām augšup ceļas gara spēks. Šis brīnišķīgais pavediens apliecina jaunradi. Tā gara augšupeju nosaka saikne ar Valdoni.

   156. Šī saikne apvieno Mus un rada labākās sekas. Tā pats brīnišķīgākais pavediens ir sudraba pavediens, kas apvieno Hierarha sirdi ar skolnieku. Šis varenais spēks uztur gara gaismu, tādēļ, kad runājam par vienoto auru, Mēs domājam ar to saiknes parādību, patiesi! Tāpēc lai sargā Norādījumus kā Gaismas Avotu - tā var pievilkt labākās iespējamības. Tā Hierarha neredzamā saplusme ar skolnieku notiek tad, kad skolnieka apziņa tiecas uz Hierarha apziņu. Tā brīnišķīgo lappusi rada apvienotā sirds!

   157. Jus saprotat, ko Skolotājam nozīmē katrs atkritējs! Ja katram skolniekam ir piešķirts īpašs stars, tad šā pavediena saraušanai jāizpaužas sekās. Ne bez iemesla Skolotājs neatlaidīgi jautā tiem, kas klauvē: "Vai neesi nodevējs?" Iznīcināt pavedienu, kas saista Skolotāju un skolnieku, var vienīgi ilgākā laikā, taču parastā straujā nodevība ir ļoti sāpīga kā Skolotājam, tā nodevējam. Patiesi, nodevēja saprāts aptumšojas, un caur pārrautā pavediena bruci visvieglāk iekļust apsēstība. Šis nodevības process jāuzskata par fiziskām briesmām, nemaz nerunājot jau par garīgajām sekām. Var iedomāties, cik piesardzīgi jāizraugās skolnieki, lai neveicinātu kosmisko ļaunumu. Tādēļ ikviena Mācība parāda spēcīgus nodevības piemērus. Lai izdarītu nodevību, nav jābut katrā ziņā Devadatam vai Judasam, ari bez šiem prototipiem izplafijums ir lauzītu staru pilns.

   158. Bez saiknes ar Skolotāju pat ar vienu noliegsmes matiņu varam ielaist melno iemītnieku. Vieglprātība mājo tuvu nodevībai. Tā var iedomāties, kādas ir sekas, ja skolnieks sarauj saikni ar Skolotāju. Cilvēkiem butu laiks ielukoties vājprātīgo namos un pārbaudīt saslimšanas cēloņus un apstākļus, īpaši tagad, kad šī sodība ir kļuvusi bīstamāka par mēri.
   Protiet nosargāt pavedienu, kas saista ar Skolotāju, un piepildīt sirdi ai" Valdoni. Nedrīkst ai/mirst to, kas ir butisks nelokāmai augšupvirzībai. Ne darbi, ne apstākļi, ne raksturs, nedz kādi citi iemesli nedrīkst likt šķēršļus starp skolnieku un Skolotāju. Skolotāja atzīšana ir visīsākā ceļa veidošana. Atteikties no Valdoņa nozīmē nodot pašam sevi.

   159. Kad gars prot atstarot labākos centienus, tad var redzēt visu izpausmju vienotību. Izplatījums prasa novērojumus, un katra parādība prasa apzinātu ietveri. Tikai tad, kad stipri ir jaunrades pamati, var celt evolucijas labā.
   Akbars mēdza teikt: "Šķielētājs centru neredz." Tādēļ katrai dzīves darbībai vajadzīga stabilitāte. Nevar skatīt divas paralēlas līnijas, nezinot, kuru izvēlēties. Tāpēc stabilitāte ir tik nepieciešama un tikai visciešākā tuvošanās Hierarhijai dod pareizo ceļu un augstāko risinājumu.

   160. Tā katram skolniekam jātuvojas Hierarhijai un ar visu garu jānostiprinās tās tuvumā. Tiekšanās uz Valdoni ļaus pilnīgi izprast Hierarhiju un parādīs garam sudraba pavedienu. Centrā ir Hierarhija, no centra iziet visi stari, uz centru tiecas visi stari. Tāpēc gara stabilitāte var pievilkt pozitīvās parādības. Tā saplus-mes spēks ir sirdī. Patiesi - sirdī! Tā Mēs radām, tā tiek apstiprināta augstākā pakāpe.

   161. Ne tikai tieša saikne ar Valdoni, bet pat neapzināta tiekšanās uz Hierarhiju liek uzplaiksnīt kopībai ar kosmiskajiem spēkiem. Kur parādās krāsainas zvaigznes, tur atvērtas durvis uz Labklājības ķēdi. Cilvēki, protams, reti ievēro acīmredzamās pazīmes; taču, iedziļinoties gara dzīvē, var ne vien saprast šo uguņu nozīmi, bet pat uztvert to mij attiecības. Var samanīt veselas kaujas starp melnajām un zilajām un var pārliecināties, ka zilās allaž nosedz tumsas atvases.

   162. Garam vistuvākā zinātne ir augstāka matemātika, ja tā pareizi izprasta. Tā abstrakcija top par realitāti. Zinības miglu var izgaismot Bezrobežība. Mums, protams, jātiecas uz visu, kas var izvest musu apziņu ārpus planētas robežām. Tikai tā var izprast patiesās vērtības. Kas spēj saprast sintēzi, tas izprot Hierarhiju. Bez gala var daudzināt Hierarhiju, un Mēs līdzināsimies dzeņiem, kamēr neizkalsim cauri uzaugumu mizai. Atkārtoju -ja nespējat Hierarhiju saprast garā, tad izprotiet to kaut vai savas veselības labad. Parādiet cieņu!

   163. Atbilstība starp izpausmi un darbības izraisītāju faktoru tik vareni izpaužas visā Kosmosā. Cilvēce, kas ir saistītājposms starp pasaulēm, ar saviem darbiem izsauc visas pazemes ugunis planētas virspusē. Smacējošās gāzes izsauc atbilstīgus spēkus. Katra cilvēku doma rada savas atbilstības, tāpēc bez centru izpausmes un bez pievilksmes pie Hierarhijas likuma nav iespējams radīt.

   164. Kosmiskajā jaunradē viss tiek celts, ievērojot pēctecību, jo katrs veidojums taču sakņojas Hierarhijas likumā. Katru uzdevumu un plānu veido, ievērojot lietderīgumu, un to apstiprina lielais evolucijas plāns. Tā visi Musu apstiprinājumi dod labus rezultātus. Tikai pievilksme pie Hierarhijas Ķēdes var pavērt ceļu uz Bezrobežību. Tāpēc saplusmes varenais spēks patiesi pārvalda pasauli.

   165. Ārsts, kas spēj izpētīt svētās sāpes, bet nedara to, grēko. Izpētījis šīs sāpes un salīdzinājis ar parādībām, kas tās izraisījušas, viņš varētu sagatavot nākamās evolucijas pakāpes. Svētajām sāpēm, pasaulei garīgi attīstoties, īstenībā nevajadzētu but, bet tās izraisa apkārtējā nepilnīgums. Tādējādi, salīdzinot apstākļus un cēloņus, var paredzēt evolucijas virzienu. Un, protams, cilvēku apziņā daudz ko var labot, ja zinām, ka cilvēces gars izraisa pat zemestrīces. Var pakāpeniski savākt daudz tādu parādību, kuru radītājs ir cilvēks. Tā svētās sāpes liecina par nākamās rases augšanas grutībām zemās attīstības žņaugos, tādēļ arī saku - saudzējiet veselību. Saku - neapgrutiniet to ar nevajadzīgiem izlēcieniem un sašutumu. Ne tikai ap mums - visā Hierarhijā atbalsojas kļudas. Turpretim saudzība ir ne vien svētīga jums, bet arī stiprina izplatījumu plašās sfērās.

   166. Patiesi, cilvēce ir saikne starp pasaulēm. Pie šīs domas ir jāpierod, jācenšas to īstenot dzīvē. Ir savādi, ka ārsti neizmanto iespēju kļut par veselības nesējiem, liekot lietā nervu centru pazīšanu, jo tieši šie centri ir garīgie taustekļi un magnēti. Pat fizisko magnētu noliek īpašā tuvumā, lai tas nezaudētu spēku. Vai nervu centri nepelna tādu pašu uzmanību? Un vai cilvēkiem nevajadzētu ļoti sargāt nākamās rases pārstāvjus? Tiltu starp krastiem apsargā jo rupīgi. Var palugt cilvēku: "Draugs, neizraisi zemestrīci!"

   167. Centru, kas apgaismo visus Musu darba pasākumus, apstiprina Hierarhijas likums. Trauksmaino jaunradi balsta Hierarhijas centrs. Cik nepārprotami cilvēce izvairās no pareizā ceļa un pareiziem centieniem! Kas baidās no Skolotāja parādības, tas ir un paliks nejēga. Kas atstumj Vadošo Roku, tas paliks mužīgos maldos. Kas baidās pazaudēt savu individualitāti, tam tās nemaz nav. Tāpēc lai padomā par diženajiem Hierarhijas likumiem.

   168. Pastāv maldīgs uzskats, ka tumšie ir Gaismas antitēze un tāpēc ir nenovēršami. Tas nav pareizi. Tumsa, Gaismas antitēze, nav nekas cits kā neizpaustais Haoss. Tumšie noniecina radošās Gaismas cīņu ar Haosu. Pilnīgi pietiktu, ja cilvēce izpaustu Haosu un šajā lielajā cīņā sadarbotos ar Diženajiem Gariem. Taču tumšie neapvaldīto stihiju savaldīšanu ir pielīdzinājuši dumpinieku egoismam un paši sākuši Haosu izaicināt, nevis pārveidot to darbīgā spēkā. Tas ir liels noziegums, un nevar uzskatīt par Gaismas antitēzi vēlēšanos Gaismu izdzēst. Haosa jeb "Puķa" radoša uzveikšana ir nemitīgs varoņdarbs. Bet kauja ar tumšajiem ir tikai konvulsija, kas apgrutina kustību. Haosa tumsa uzskatāma par līdzekli mentālai jaunradei, bet divkauja ar tumšo hierarhiju ir tikai zaudēts laiks, kas tik ļoti vajadzīgs celsmei. Taču tas vēl nav viss - tumšie pastāvīgi izaicina varenas stihijas, ar kurām paši gan neprot tikt galā.

   169. Jāatceras, ka bīstami ir nevis paši tumšie, bet speķi, ko tie izaicina. Tiešām, butu jāsalīdzina lielā Gaisma ar lielo Tumsu, bet nevai" uzskatīt par lieliem tos, kas ceļ uz egoisma. Tā vajag samērot pat lielās parādībās. Protams, neaizmirsīsim ļaunumu, ko sējuši tumšie, kas savairojušies kā čuskas! Un pat cīņai ar rāpuļiem vajadzīga Hierarhija, jo izdeldēts tiks viss nekaitīgais. Tā iegaumēsim, kur ir lielā Tumsa un kur niknais naidnieks, kas meklē Gaismas bojāeju, taču ir aizmirsis, ka bez Gaismas viņš pats nevar pastāvēt.

   170. Radīšanas darbs prasa tiekšanās pilnu spriegumu. Bez šā impulsa nav iespējams veidot evolucijas pakāpes. Ikvienu orbītu taču piesātina apzināta tiekšanās, un katra pakāpe prasa savu apstiprināto spēku. Tāpēc tad, kad jaunrade sakopo spēkus, pie fokusa pievelkas identiskas enerģijas. Tālab, jo apzinīgāka ir attieksme pret fokusu, jo lielāka bus atbilstība un stiprāka pievilksme. Cēloņi un sekas tā iepriekš noteikti! Un radošais impulss piesātinās ar apzinīgas tiekšanās uguni. Tā tiek radīts viss Kosmoss.

   171. Tāpēc tad, kad izpratne nebalstās uz Hierarhiju, fokusa parādības nevar tik vitāli izpausties un neviens, kas nošķīries, nevar atrast ceļu pie Mums. Ir tik daudz klīstošu ēnu, kas nespēj pagriezt apstiprināto atslēgu. Tik daudz centienu izgaist izplatījumā. Tāpēc Mēs ceļam nākotni uz loku saplusmes. Tā Musu ugunīgais likums nosaka apziņu apvienošanos. Tā ir jānostiprinās fokusa izpratnē. Gars var tuvoties ugunīgā likuma apzināšanai. Hierarhijas parādība ir celsmes pamats.

   172. Vēl viens aplams uzskats - aiz nezināšanas vai sevis attaisnošanas dēļ cilvēki bieži domā, ka viņu doma ir sīka un nekur tālu aizkļut nespēj. Taču domas potenciāls ir milzīgs un tai nav nedz telpas, nedz laika. Nekārtīgi domājošie līdzinās tādiem, kas taustās ar rokām tumsā, nezinādami, kādu priekšmetu aizskars. Turklāt doma izplatījumā akumulējas. Var iedomāties varenu saskanīgu domu kori, bet tāpat var iedomāties melnu ķērcošu kovārņu baru. Arī šādi apvienojumi piepilda izplatījumu un traucē augstākas pasaules. Mīļie domātāji, kovārni - ari jus esat atbildīgi par savu domu kvalitāti. Arī jus tā radāt savu nākotni.

   173. Tāpēc no atbildības izbēgt nevar. Pat vissīkākā doma nonāk izplatījuma megafonā un pievelk sev veselu baru tādu pašu siseņu, radot dumakainu planētas atmosfēru. Doma spēj attīrīt, iznīcinot sairšanas mikrobus, bet var arī pievilkt neapvaldītas stihijas. Tā nav nejaušība, ka melnie dažām mahinācijām izmanto sevišķi neattīstītus cilvēkus. Jus bieži izrunājat vārdu kultura, kas nozīmē - Gaismas godināšana. Tā atgādinu, cik liela ir kopīgā atbildība Gaismas priekšā, ja katra doma var aptumšot vai šķīstīt izplatījumu. To iegaumēsim!

   174. Protams, Kalpojuma ceļš var aizvest pie augstākās zinības. Tikai neziņas dēļ planēta varēja nonākt tagadējā stāvoklī. Cilvēce taču ir pazaudējusi tiekšanās daiļuma apziņu, un celsme nostiprinājusies uz nošķirtības un truluma. Tādēļ Kalpojuma vienotība ir nākusi kā cilvēces glābiņš. Viss celsmes spēks taču balstās uz Hierarhiju. Tā varens pavediens apvieno visu Kosmosu. Patiesi, tikai pilnīgi aptverot Lielo Kalpojumu, var saprast Gara daili un Hierarhijas Spēku. Izplatījums aicina uz dižā Likuma pildīšanu, jā, jā, jā! Tā veidojas patiesās evolucijas pakāpes.

   175. Tāpēc tikai pilnīga Lielā Kalpojuma izpratne var dot skolniekiem tiekšanos uz izpausto Hierarhiju. Kad gara jaunrade spēj ietvert Lielo Kalpojumu, tad visi ceļi uz Mums ir vaļā. Tādēļ tiekšanos pildīt Norādījumus var apstiprināt kā impulsu, kas ved uz augstākajiem Vārtiem. Tādēļ lai glabā visas Guru un Taras pērles. Tā var piepildīt visas dotās iespējamības. Laiks ir tik spriegs un piesātināts! Tāpēc lai skolnieki cenšas iet ritmā ar notikumiem un saspriego apziņu unisonā ar to, kas norisinās.

   176. Patiesi, ja zināt to, kas nemitīgi tuvojas, jus jau esat atraduši īsāko ceļu pie Mums. Cilvēkiem parasti jo briesmīga šķiet ikdienība. Viņiem tā ir noguruma un lejupejas simbols. Bet Mums ikdiena ir pilnīgošanās un augšupeja. Tā atver Bezrobežības vārtus. Ikdienu var iemīlēt, jo tā noruda garu un dod vīrišķību padomāt par darba mužu ķēdes nebeidzamību. Vienam otram šie muži iedvesīs bailes, bet izsmalcināta apziņa tos pieņems kā bezgalīgas jaunrades avotu. Ikdienībā ir izbalējuši skaisti kulti, bet cik lieliska ir apziņa, ka ik dienas vari but uzticīgs Hierarhijai un kvēli mīlēt to. Ja sacīšu: "Mīlu Tevi, Kungs, esmu uzticīgs Tev, Valdoni, godinu Tevi, Skolotāj!" - kādā varenā korī sapludīs šie cildinājuma vārdi tālajās pasaulēs! Uzticība ikreiz var atvērt jaunus aizbīdņus, un cik brīnišķīgi ir sajust dižo jēdzienu neizsmeļamību. Novēlējums var but īss: "Kvēlojiet sirdī un radiet mīlestībā!"

   177. Mācieties neskaitīt dienas, nemanīt gadus, jo nav svarīgi, kad īsti jus esat dižajā Kalpošanas plašumā. Var iemācīties just sevi ārpus seklās parastības un garā pievienoties izpaustajai Dailes pasaulei. Dosimies kopīgi turp, kur nav ne robežu, ne gala, kur katru labestīgu mirgojumu var pārvērst pasaulēm svētību nesošas varavīksnes mirdzumā.
   Ar uzticību var sasniegt visus vārtus. Ne mirkli neaizmirsīsim to. Proti, piepildīsimies ar uzticības smaidu un svētīsim ikdienu. Katrā Musu elpas vilcienā ir brīnišķīga substance topošajām pasaulēm. Padomājiet par dārgumiem, kas doti mums un pieder Tam, kurš devis mums asaru un sviedru lāsi musu atbrīvošanai. Ik dienas pateiksimies arī Augstākajam.

   178. Cik nepieciešami ikvienam ceļā uz Mums nenošķirt sirdi no prāta izpausmes. Jaunradi taču apstiprina tīrie impulsi, un ir tik nepieciešami apvienot visus ugunīgos centrus. Jāsaprot, ka domas matērijai jābut augstāko substanču savienojumam, jo tikai vissmalkākā doma var šeit iekļut un apziņas izsmalcināšana var virzīt to spēku, kas pārvalda varenās sviras. Tā tikai apvienota apziņa spēj pildīt Augstāko Gribu. Tā tiek apstiprināta Hierarhijas Ķēde. Tā apvienotā apziņa pārvalda pasauli. Augstākā Griba tiek nodota vistuvākajam garam, tādēļ tik intensīvi jāpilda Hierarha Griba. Tādēļ tik vitāli jāuzņem viss, ko saka apvienotā apziņa.

   179. Kas akli paļaujas, tas ir miris; kas seko, tas dzīvo. Mēs neesam solījušies pārnēsāt nedzīvus ķermeņus, bet galvojām, ka vedīsim drosmīgus sekotājus. Ir ļoti vērīgi jāiedziļinās, lai atšķirtu vīrišķīgu sekošanu no gļēvas paļaušanās. Neatliekami jāizprot arī Musu Norādījumi, jo saule rīta stundā spīd citādi nekā pusdienas laikā. Vajag Mus pieņemt kā dienišķo maizi. Bet uzticība, ja likti lietā visi spēki, saņems atbildi. Kas seko Valdonim, tiem jāvirzās uz priekšu. Kā zināt, Musu palīdzība nāk pēdējā brīdī, bet Musu vēstnesim nedrīkst aizvērt durvis. Var but. ka Musu iedarbība notiek aiz tālām jurām, un tādēļ jo vairāk nedrīkst pārtraukt tiekšanos uz Mums.

   180. Atšķelšanās no Vadītāja aptur gara evoluciju, jo ķēdes saraušana ved pie nošķiršanās un liek šķēršļus gara jaunradei. Tikai vienotība ar Gaismas Avotu virza garu uz priekšu, patiesi! Tā tiekšanās uz Augstāko Hierarhiju dod visas iespējas un piesātina garu ar Kalpošanas vareno spēku. Gaismas orbītas veido atbilstība un Augstākās Gribas pildīšanas spēks. Tā veidojas ceļš uz Bezrobežību.

   181. Tādēļ ir tik svarīgi apzināties Augstākās Gribas pildīšanu. Tādēļ tik ļoti tiek apliecināts saplusmes spēks, jo tikai apziņu apvienošana nodrošina jaunradi. Cilvēces demoralizēšanās tāpēc ir tik stipra, ka trukst līdzsvara, un uz planētas notiekošais norāda uz atšķelšanos no Augstākās Apziņas. Tā var uzsvērt, ka skolniekiem ir jātiecas uz Hierarhijas izpratni. Mērķi var sasniegt, pildot Augstāko Gribu.

   182. Pateicība ir viena no galvenajām taisnīguma īpašībām. Bez taisnīguma Lielā Kalpojuma ceļš nav sasniedzams. Tāpēc, norādot uz pateicības apzināšanās nepieciešamību, Mēs tikai veicinām Lielo Kalpošanu. Cik daiļa ir pateicība - tā taču viegli aizdedzina sirds uguni un gluži kā Valdoņa Tēla priekšā piepilda garu ar cildenumu. Nepateicīgais pirmām kārtām nav cildens. Par cildenumu Mēs saucam agrāko dzīvju svētīgos uzkrājumus, jo uz Zemes cildenumu ir pasākuši uzskatīt par mantotu no vecākiem. Pateicību vajag īpaši izkopt, jo tā ir uzticības masa. Jāsaprot, cik gruti dažreiz ir Skolotajam sakombinēt labākās iespējamības. Ir jāzina, kā palīdzēt ar savas sirds uguni.

   183. Apvienotā apziņa virza uz augstāko risinājumu. Kādēļ gan notikusi tāda nošķiršanās, kad viss Kosmoss balstās uz savienošanās principa? Kā var atrauties no ķēdes, kas tur kopā Kosmosu? Dzīves jāveido pēc spriegās Kosmiskās Ķēdes principa. Tā tikai Hierarhija var ieviest Ugunīgās Kalpošanas principu. Tāpēc ceļā uz Mums sasniegumi gustami tikai ar Hierarhiju.

   184. Gara dalāmība, protams, raksturīga tad, kad centri liesmaini rada. Tā jaunrades harmonija piesātinās ar šo gara liesmu. Katrs radošais impulss, kad tas piesātina izplatījumu ar savu uguni, iededz garīgās lāpas. Tāpēc gara gaismekli var iedegt auras. Tā liesmainie centri no attāluma iededz garīgos meklējumus. Patiesi, jaunrade ir dižena! Jā, jā, jā!

   185. Mums ļoti patīk vārdi, kas ietver labā jēdzienu. Taču viens no tiem ir pilnīgā pretrunā ar Musu paradumiem - tas ir labklājība. Tiešām, izpētiet cilvēces vēsturi un pārliecināsities, ka labklājības apstākļos nekad nekas dižens nav radīts. Jau sen daudzinu par svētīgajiem šķēršļiem, taču reti kāds mīl varoņdarba cīņu. Pie cīņas pieradināties tomēr ir nepieciešams, jo citādi nav iespējams norudīt gara asmeni. Šķēršļi un prasme tos pārvarēt ir nepieciešami gan Zemes progresam, gan tālajām pasaulēm. Rimts miers Hierarham neder.

   186. Tā Mēs dodam muskusu darbīguma pastiprināšanai, bet kategoriski esam pret narkotikām - intelekta nomierinātajiem un nonāvētajiem. Kā gan lai attīstās nākamajai dzīvei tik vajadzīgā domu kvalitāte, ja mēs to notrulināsim ar indi? Taču medicīna ar dzīvo miroņu ražošanu neskopojas!

   187. Ir pareizi saprast mužīgo cīņu un turēt apziņu eksplozijas gaidās, jo tas tikai atbildīs realitātei. Mana Roka nepagurs vadīt cīnītājus, bet Mana Acs nespēj skatīt snaudulību labklājības apskurbumā. Turot sev acu priekšā Bezrobežību, nepalaist garām ne stundu un izvērtēt ik minuti - tas ir jogisms. Kad gars dabiski piebiedrojas Augstākajai Pasaulei un iededz sirds gaismekļu virkni, tad to var saukt par pareizo ceļu.

   188. Izplatījuma Uguns tiek pievilkta pie Zemes garozas, un daudzas pazemes izpausmes piepilda planētas ierakstus. Visi notikumi, protams, ir cieši saistīti ar cilvēci un notiekošajām darbībām. Tā cilvēces gara izraisītās parādības veido planētas karmu. Cik daudz šādu perturbāciju izraisījis cilvēces gars un domu kvalitāte! Tāpēc domāšanas saskaņotība ar radāmajiem apstiprinājumiem noslāņo izplatījumu, kas ir piesātināts ar Izplatījuma Uguns izpausmēm. Tā tiek kaldināta planētas dzīve, un cilvēces centieni jāvirza uz izplatījuma šķīstīšanu.

   189. Tā var dot domai labestīgu ievirzi. Cilvēce sapņo par labāku nākotni un tomēr nezina, kā izlauzties cauri tumsas slānim. Kosmiskās Uguns dotais pamats taču dzīvē netiek ievērots. Pievilksmes likumi tik loti zaudējuši savu nozīmi! Tāpēc vienīgi šķīstīšanas likums var planētai atdot zaudēto. Patiesi, tikai šķīstīšanās vai" dot vajadzīgo uzplaukumam. Atslēga ir garā, un tikai ar šo atslēgu var gut sasniegumus. Tādēļ ceļā uz Mums pilnīgi jāizprot gara daile.

   190. Jāsaprot burtiski, kad saku, ka ievērojams skaits slimību ārstējams ar psihisko enerģiju. Dažādu saslimšanu pirmais cēlonis ikreiz ir nervu vielas inficēšanās. Nervu vielai inficējoties, augstākā pasaule savienojas ar zemāko; caur nervu vielas plaisu iespraucas jebkurš ienācējs - sākot ar apsēstību un beidzot ar vēzi. Bet aizsargāt nervu vielu var tikai ar psihisko enerģiju. Šī psihiskās enerģijas audzināšana bus visīstākā cilvēces profilakse. Var izmantot kaut vai tīru domu, aizsargājot ar to ieeju nervu sfērā. Pat šis vienkāršais paņēmiens bus noderīgs. Psihiskā enerģija bus arī vislabākā attīrītāja slimības apslēptajā periodā. Bet briesmīga ir nervu vielas sairšana alkoholisma un citu netikumu ietekmē. Padomājiet par to, kādā stāvoklī bus smalkais ķermenis tur, kur skeletu aizstās vissmalkākie nervi! Zemei - kauli, Smalkajai Pasaulei - nervi, Garam - Gaisma.

   191. Tomēr atkal pievērsīšos Hierarhijai. Nekas tā nespēj nostiprināt nervu vielu kā Hierarhijas Ķēde. Bet kā gan nostiprināt cilvēkus Hierarhijas atzīšanas nozīmē? Pat tie, kas par to klausās, to nepieņem kā dzīvības nosacījumu un tādējādi kaitē sev un lielajam Plānam. Hierarhijai nodarītais ļaunums nav izdzēšams un nav attīrāms; to pat nevaru nosaukt par kļudu; tā jau ir atkrišana - nevis vieglprātība, bet nodevība.

   192. Tiekšanās pastāvīgi ievērot Hierarhiju var dot vajadzīgās pakāpes. Kā var stipri turēties koks, ja tam pulas izraut saknes? Vienīgi pieskaršanās tīrajam vadam līdzsvaro spēkus, tādēļ tikai Hierarhijas saknes spēj noturēt ēku. Katra atkāpšanās iedragā vareno augšanu. Apzinīgi jānostiprinās Hierarhijas Spēku izpratnē. Caur plaisām, ko ieplēš necieņa pret Hierarhiju, ielien melnie spēki, tāpēc jāizprot vienotība ar Augstākā Spēka pausto varu. Tā iespējams sasniegt.

   193. Kas tiecas augšup bez Hierarhijas, tas bieži līdzinās strēlniekam, kurš, aizvēris acis, raida debesīs bultas, cerēdams, ka viena no tām ķers putnu. Jāizskauž no dzīves katra nejaušība: zinām, kādā virzienā dodamies, un ticam Vadītājam - tikai tā neviena bulta nezudīs veltīgi; un Vadītājs prot pasargāt no indīgiem sutījumiem. Taču godināsim Vadītāju ne vien vārdiem, bet arī sirdī, un Viņš augs līdz ar mums, jo, tuvojoties kam Mēļākam, paši topam lielāki, bet atkāpjoties nenovēršami kļustam sīkāki. Šo likumu viegli var attēlot grafiski - iedomāsimies, kā no gara kodola uz Gaismas pusi Bezgalībā virzās divas līnijas, kas attālinās viena no otras, un kā katra pareizā kustība patiesi mus padara lielākus.

   194. Pastāvīgā saskare ar Augstāko Saprātu tuvina garu augstākajai atziņai. Pastāvīga augstāko likumu piemērošana aizved garu pie Kosmiskā Magnēta orbītas. Saskaņā ar Augstākās Gribas pavēli veidots ceļš ir neuzvarams. Hierarhijas vara ir ar jaunrades uguni piesātināts Spēks. Pakļauties Hierarhijas varai nozīmē nest uguns velti Vispārības Labumam. Cik blāvi deg šīs izpratnes liesmiņa cilvēku apziņā! Bet apziņa, kas neietver šo izpratni, spēj tikai murmināt cēlus vārdus, taču īstenot dzīvē nespēj, jo tikai Hierarhijas diženuma piesātināta sirds spēj saprast visu kosmiska likuma varenumu. Tā pievilkšanas Magnetam var īstenoties tikai tad, ja ir izprasta Hierarhija.

   195. Hierarhijas Ķēde likumīgi vada pasaules celtnes izveidošanu. Patiesi, smalko ķermeņu radīšanu var apstiprināt tikai smalkā domas matērija. Sava ķermeņa audējs nenojauš, ko viņš ienes šā ķermeņa audos, atraudamies no Augstākā! Tāpēc lai padomā par dzīvei pašu nepieciešamāko - par Hierarhijas Ķēdi.

   196. Jums var pajautāt, kā iezīmējas Kalpošanas ceļa aizsākums. Pirmā pazīme, protams, ir atraisīšanās no pagātnes un pilnīga pievēršanās nākotnei. Otrā pazīme ir Skolotāja atskāršana sirdī - ne tāpēc, ka tā vajadzīgs, bet tāpēc, ka citādi nav iespējams. Trešā pazīme ir baiļu atmešana, jo ar Valdoni apbruņotais ir neievainojams. Ceturtā ir nenosodīšana, jo tam, kas pievērsies nākotnei, nodarboties ar vakardienas paliekām nav laika. Piektā pazīme ir visa sava laika aizpildīšana ar darbu nākotnes labā. Sestā ir prieks par Kalpojumu un sevis visa veltīšanu pasaules labā. Septītā pazīme ir garīga tiekšanās uz tālajām pasaulēm kā ceļš nolemtais. Pēc šīm pazīmēm pazīsit garu, kas gatavs Kalpojumam; tas sapratīs, kad jāpaceļ zobens par Valdoni, un viņa vārdi nāks no sirds.

   197. Tikai netiecieties pēc parasta atrisinājuma. Daudz prātu var sev pakļaut ar parastu runu, bet šī runa nebus saprotama augstākajām pasaulēm. Kā suņa rejas skan zemes parastiba. Neviens magnēts šīs sēnalas nepievilks, un uguns nevar degt bez eļļas. Taču atšķirsim parastību no ikdienības, jo daudzi cilvēki meklē pretrunu tur, kur tās nav. Ievērojiet šos cilvēkus; viņi negust panākumus, jo viņu domas ir vakarējās. Nesaistīsimies ne ar ko, kas nāk no pagātnes. Nemeklējiet ari draugus pēc vakardienas, bet protiet uzreiz pārbaudīt viņu sirdis.

   198. Līdz ar ietveres augšanu attīstās atbildības sajuta. Jāizprot atbildība pret lielo Plānu, tādēļ katrā lēmumā jāapzinās pilnīga atbildība. Kā Izplatījuma Uguns piesātina pilnīga atbildība! Pilnīgai atbildībai ir jāpiesātina katra darbība, jo ietvere var tikai tad nostiprināties, kad atbildības sajuta virza garu uz Hierarhijas Gribas izpildi. Tāpēc Uguns Nesēju pilda kosmiska drosme. Tāpēc tad, kad gars patiesi ir atbildības pilns, tas spēj saprast Augstākās Gribas apstiprinājumu. Tā tiek gutas uzvaras; tā neuzveicami ir Hierarhijas Gribas pildītāji.

   199. Hierarhijas Sutnis taču darbojas kā varena ugunīga Griba. Hierarha Roka taču vada kā Augstākā Roka. Hierarhs taču piesātina kā tiecīgs magnēts, tāpēc jādarbojas apzinīgi. Tā gars, kas tiecas saprast Skolotāju, var ceļā nostiprināties. Bet gars, kas Skolotāja izpratni noraida, var Hierarhiju nodot.

   200. Tā jāpilda viss norādītais, liekot lietā labāka laika izpratni. Tā jāiegaumē, kādā mērā mainās smilšu raksts no dažādu pirkstu piesitieniem; pat vienas rokas pirksti vienas dziesmas ritmā veido dažādus rakstus, kur nu vēl dažādu cilvēku atšķirīgais ritms. Bet ugunīgā sirds samana ritma smalkās atšķirības. Jutziņa ir aizdegta sirds uguns; gruti vārdos izteikt, kad ieskanēsies šī sirds stīga, bet Hierarhija var norādīt šo pārveidības stundu.

   201. Kad pasaule nodrebēja, tad kā pretmets tika dota Maitrejas zīme. Kad ielika Musu Darbu pamatus, tad nostiprināja gara spēkus; tā apstiprinājās Maitrejas zīme. Un Musu Dienā, kad parādība ir apstiprināta, var atkārtot to, cik vitāli gara spēks ienācis dzīvē un kā jaunais spēks nostiprinājies apziņā; tāpēc apziņa jāizmanto, lai jo spēcīgi izprastu Hierarhiju, kas tur visu tiekšanos ķēdi. Tā katra daiļuma parādība, ko Mēs esam apstiprinājuši darba pamatā, jāuztver kā dzīvības darbība. Tā pamata spēks pastāv dailē, un tiekšanās pildīt Augstāko Gribu aizvedīs pie lemtās uzvaras. Tā jāceļ Musu Torņi, patiesi, - ar daili!

   202. Uzskata, ka, veicot labos darbus, allaž rodas grutības. Ko gan tas pierāda? Vai ne Gaismas vājumu un tumsas spēku? Taču atcerēsimies, ka attīstītai redzei atklājas daudz kas. Tāpat arī izsmalcināts gars uztver daudz ko tādu, kas notrulinātām sajutām nav pieejams. Turklāt - vai gan nav vajadzīgs pretestības spēks, lai mus pieradinātu stāties pretī neizpaustām stihijām? Šo svētīgo pretestības spēku var iegut tikai darbībā, un tas uzkrājas ka gara bruņas. Vai gan jāsurojas par to, ka attīstās pretošanās ļaunumam? Nē, protams, ne! Šīs gara bruņas taču ir ne vien aizsargātājas, bet arī magnēts, kas pievelk sabiedrotos. Tāpēc svētījiet visu, kas attīsta pretestību un spēku pretoties ļaunumam.

   203. Jus sastapsit cilvēkus, kas steidzas ātrāk gut panākumus; viņiem var likties, ka Mēs esam gausi. Bet izvediet viņus ārā zvaigžņotā naktī un parādiet neskaitāmo pasauļu mirdzēšanu. Sakiet: uz šo jaunradi jus ved Valdonis. Vai gan iespējams but gausam šajā dižajā ceļā? Jāgatavojas but līdz-radītājiem. Jāuzglabā un jāvairo apziņas graudi, jo visa pasaule turas ar apziņas vareno spēku. Nav tāda spēka, kas varētu pretoties no patības atbrīvotai apziņai. Var gatavoties pāriet visus tiltus ar ugunīgu apziņu, kas dreb līdzi Kosmosa pulsam, kas savā gara kodolā atbalso visas Zemes virsmas svārstības un zina patiesību par tautām. Var likt lietā visus svētīgos sirds spēkus, lai, satriecot nāvi, kļutu par liesmaino Logošu līdz-radītājiem. Taču tikmēr, kamēr šāda iedrosme sirdī nemājos, apziņa nevar bezrobežīgi augt šajā virzienā. Pie Mums to sauc par Via Reale. Tāpēc Fiat Rex ir tur, kur gars, godinot Hierarhiju, uzdrīkstas!

   204. Orbītas apstiprinājuma pamatā vienmēr tiek likta vienotā griba, kas saista visas izpausmes. Tā fokuss ir izstarojoša sākotne, kas visu piesātina ar ugunīgu jaunradi. Daila ir griba, kas piesātina garu ar jaunradi un virza katru tā enerģiju uz augstākām sfērām. Tāpēc izpaustās gribas veidoto orbītu paplašina Izplatījuma Uguns, piesātināto uguņu ietvere un korelācija ar augstākajām sfērām. Tā cildena doma aizved garu pie lielās pievilksmes un augstāko uguni izstarojošā Griba tuvina garu augstākajai orbītai. Ir tik brīnišķīgi iet saskaņā ar Augstāko Gribu. Patiesi, tikai tā paveras Bezrobežības orbītas.

   205. Tāpēc Kosmosa spēki ir tik telpiski apstiprināti. Ikviens centrs jut ikvienu vibrāciju, tāpēc, kad strāvas mainās, ugunīgie centri ir tik jutīgi. Tāpēc tik ļoti jāsaudzē veselība.

   206. Eksperiments ar sabiezēto astrālu butība ir nevis eksperiments, bet plānveidīgs Sestās Rases iesākums. Nav jādomā, ka sabiezētais astrāls paliks svārstīgs ilgu laiku. Jau atklāts preparāts, kas pietiekami sabiezina. Tā Zemes juku vidu uzkrājam jaunu rasi. Protams, vēl jāatrod līdzeklis, kas attīrītu Zemes atmosfēras zemākos slāņus, taču arī šeit ir dažas iespējas. Starp citu, jums iedotā emulsija pieder pie tīrīšanas līdzekļiem - tā iznīcina indes ar tīra ādas apvalka palīdzību.

   207. Nedomāsim, ka nākamā rase nolaidīsies no debesīm uz sārtiem spārniem. Nē, arī šeit nevarēs iztikt bez laboratorijas. Mēs apsveicam to, ka jau tagad nostiprinās domas par rases pārveidošanu! Šim nolukam neņemsim palīgā pērtiķus, bet pievērsīsimies cilvēka butības pamatiem un izmantosim minerālu un augu valsts uzkrājumus. Tā cilvēka gars iegus atjaunotu apvalku. Proti, cilvēks var domāt un viņam ir jādomā par nākotni nevis aizspriedumaini, bet ņemot vērā faktus par dažādu pakāpju ķermeņu eksistenci. Ja pastāv šīs pakāpes, tad neviens neteiks, ka nevar tikt atrastas starpstadijas, kuru pamatā ir savstarpējs pārākums. Ir gruti saprast Hierarhiju, ja nav izprasta tās nepārtrauktība. Tāpat ķermeņu pakāpes dzīvo, savstarpēji cita citu uzturot.

   208. Jus varat saprast, cik ļoti melnās ložas pretojas cilvēces pilnveidošanai, ka labāk izvēlas Atlantīdas likteni nekā jauna ķermeņa gaismu. Busim sardzē, busim modri, sekosim Val-donim!

   209. Skolotāja apliecināšana saspriego visus radošos spēkus. Bez Skolotāja pietrukst posma lielajā jaunrades ķēdē. Tāpēc visi Kosmosa spēki, kas īsteno evolucijas gaitu, var nostiprināties saskaņā ar Hierarhijas principu. Kā gan iespējams celt bez pievilksmes fokusa? Katram spēkam taču ir savi spriegumi, kas izraisa kosmisko uguņu avota radošās tiekšanās; šis avots savāc Gaismu un izplata ap sevu Uguni. Tā, patiesi, apstiprinās Kosmiskais Fokuss, un dzīvei jākonstruējas ap šo fokusu. Tā jaunrade ir bezrobežīga!

   210. Tāpēc tikai ar plašu fokusa apjēgšanu var sasniegt labāko parādību. Kad mēs apzināmies Hierarhijas apstiprinājumu, tad katrai darbībai ir fokuss. Tāpēc ir tik svarīgi izprast fokusu. Roka, kas fokusa tuvumā svārstās, ir jānostiprina. Tad lai apziņa paplašinās fokusa virzienā. Tā Guru un Tara ir atnesuši visu radošo uguni.

   211. Doma ir radīšanas pamats. Tā var but redzama un izmērāma. Pret domu jāizturas kā pret pašdarbības veidojumu. No šīs izpratnes izriet pareiza attieksme pret domas sekām. Bieži teiks - kāpēc nepārtraucam domu sekas? Bet doma ir jaundzimusi garīgā plāna butne. Ievērojiet - doma nav abstrakcija, nav viela, tā ir butība ar visām patstāvīgas esamības pazīmēm. Kā garīgā plāna substance doma nav iznīcināma. Tai pretim var nostādīt līdzīgu lielāka potenciāla butni; tā ir Adversa taktikas butība, ka kroplim ļauj izaugt visā viņa nejaukumā, lai tad to nospiestu ar Gaismas staru. Hierarhija bus labākais patiesā Gaismas spēka galvojums.

   212. Nosauciet Hierarhiju par savu pārbaudes akmeni, uz kā var pārbaudīt kvalitātes krietnumu. Jo tad, ja nepieļausit vislabākā un visgaišākā esamību, nav nekādas vajadzības rupēties par jusu pašu monādes saglabāšanu un pilnīgošanu. Hierarhijas esamība ir visas dzīves pamats. Atcerieties, ka Kalpošanas draudze ir Hierarhijas darbs. Nepagurstiet pulcēt šīs draudzes, jo nav sekmīgāka uzdevuma par Kalpošanu Hierarhijai.

   213. Uz Labo vērstais spēks izplatījumā pastāvīgi pieaug, un rodas saikne ar augstākajām sfērām. Bet no ļaunuma nācis spēks top par bumerangu. Apstiprināto izstarojumu izveidošanās dod spēku piesātināt izplatījumu. Ļaunuma bultas saspriego pašus zemākos slāņus, kas tik loti sabiezē, ka atpakalsitiens nav novēršams. Tā ikvienai domai, kas tiek pievilkta pie Gaismas, līdzi nāk gaišs izstarojums, bet saindētā bulta var ietriekties raidītāja pakausī. Garīgajā plānā ir daudz tādu norādītu parādību, tādēļ jāpatur augsta domu kvalitāte un izplatījums jāsargā no inficēšanās. Tā var paust apzinātu kooperāciju.

   214. Protams, kad melna loža raida savas bultas uz Balto Brālību, tad sekas ir pašiznīcināšanās un atpakalsitiens neizbēgams. Tas, ko jus dzirdējāt, ir pašiznīcināšanās sekas, jo raidītā bulta pavērsās pret raidītāju; tā ikviens lai nostiprinās Musu Spēka izpratnē. Nekas nevar skart to, kas pilnīgi tic Musu Spēkam un Hierarhijai. Musu Stari vienmēr ir modrā sardzē, un Musu Roka ir nenogurdināma. Tā jāsaprot viss Hierarhijas Spēks.

   215. Doma ir izplatījuma butne. Daudz uzmanības ir veltīts domu formām, to ārējam ietērpam, taču domu sekas tikpat kā netiek atzītas. Bet tieši šī puse ļoti ietekmē apkārtni. Skaņa iedarbojas uz visnegaidītākiem priekšmetiem. Arī domas darbība ir ļoti smalka. Tas, kas tīksmīgi nododas pašnožēlai, var pazaudēt naudu, bet tas, kas ir saniknots, var tikt smagi apvainots - tik dažādas var but klaiņojošo domu sekas. Jāiegaumē, ka neviena doma nepaliek bez sekām. Tā var skart ļoti tālu esošu personu, bet no tās likteņa bumba atradīs savu radītāju. Protams, nejaušības šeit nemēdz but, bet domas lidojuma raksts ir visai sarežģīts. Pēc iespējas jānovēro domas sekas.

   216. No fiziskā sprieguma jāatbrīvojas, jo vijoli nevar spēlēt ar slotu. Bez tam arī smiekli sacels jukas tuvākajos atmosfēras slāņos. Liesmojoša sirds gluži kā zvans skan loti tālu. Jogu reti dzird skaļi smejamies, jo viņa prieks ir nevis skaļos smieklos, bet sirds piepildīšanā. Proti, prieks ir īpaša gudrība ne vien pēc butības, bet arī ārējā izpausmē.

   217. Viena no spēcīgajām gara kvalitātēm ir izturība. Kā var attīstīt un paplašināt apziņu, ja trukst izturības! Kā gan citādi var pārbaudīt nodomus un darbības, ja nav šā varenā impulsa - izturības? Ceļā katram ir tikai viens uzticams Spēks - Hierarhija! Balstoties uz šo svēto Principu, var celt; no šīs svētās Virsotnes var vērot pasauli; uz šā Balsta gars var gut spārnus; uz šīs Virsotnes var radoši veidot varenu evoluciju. Tāpēc tad, kad gars cenšas radīt patības iluzoro pasauli, protams, gruti virzīties uz priekšu. Tā bezrobežīgajā jaunradē ir ceļa radītajā uguns - Hierarhija. Tā ar izturību Kalpojumā var paplašināt apziņu un ietvert Ugunīgās Hierarhijas likumu.

   218. Tāpēc jāiegaumē, ka Hierarhijas aizskaršana ir nodevība; ka vienaldzīga attieksme pret Hierarhiju ir nodevība; ka nevērība pret parādībām, kas attiecas uz Hierarhiju, ir nodevība; tā Mēs uzsveram, ka atbildībai jābut par katru izrunātu vārdu, par katru rīcību, par katru darbu.
   Kā lai nenostiprinās ugunīgā tieksmē uz Hierarhiju! Hierarhija taču ir pati svētākā uguns! Tāpēc lai ikviens padomā, kā labāk kalpot Hierarhijai bez patības, aizskaršanas, vieglprātības un mietpilsoņu ieviestajām formulām. Labāk lai sadarbojas, apzinīgi pieņemot Ugunīgo Hierarhiju.

   219. Smalkā ķermeņa valoda izpaužas ar zvana centra piepildīšanu, turklāt nav vajadzīgs apgrutināt sevi ar katras skaņas izrunāšanu. Pietiek ar sākumskaņu, jo pārējās uztver sirds. Arī sfēru muzikai nav vajadzīga melodija, bet tās pamatā ir ritms, jo pārējo atbalso sirds. Tieši sirds bus pasauļu savienotāja, un tikai tā spēj atbildēt Valdoņa un visas Hierarhijas sirdij. Var zaudēt redzi un dzirdi, bet sirds bus vislabākā aizstājēja un pat smalkākā butības izteicēja.

   220. Kosmiskajās perturbācijās gars, protams, sāk iedziļināties Esības lappusēs. Kad garu pārņem bailes, tad katra radošās celsmes griba tiek paralizēta un celsmes darbs apsīkst. Jo varenāk jāceļ garam, kas zina, ka ugunīgā tiekšanās tam ļaus sasniegt vareno Kosmiskā Magnēta zinību. Tāpēc tiem, kuri seko Hierarhijai, jābut bezbailīgiem, jo sirds, kas ietver Plāna diženumu, ir neuzvarama un zem varenās Hierarhijas ugunīgā Vairoga tiek veidota dižena nākotne. Tādēļ visās kosmiskajās perturbācijās un dzīves pārvērtībās ir viens vienīgs Enkurs - Hierarhija; tajā ir glābiņš, patiesi!

   221. Kad Mēs sakām: "Vairogs ir Hierarhija", tas nozīmē, ka uz tā balstās piesātinātās uguns jaunrades pamata princips. Tādēļ pasaulei parādīja Uguņu Nesējus un deva Dailes parādību, lai skolnieki apgaroti uztur to principu, kas ir pati dzīvība. Apgarotajam Avotam, kas piesātina visus darbus, jāapstiprinās sirdī un apziņā.

   222. Neparastība ir katra risinājuma laimīga īpašība. Ņemsim slimības gadījumu. Ārsts var izdarīt visas apskates un izrakstīt labākās zāles, taču šis parastais ceļš veselības uzlabošanos nenesīs. Bet jogs dos padomu, un šis neparastais risinājums radīs spēcinošus apstākļus. Joga zāles nav no aptiekas, un tajās nav narkotiku, bet ir dziedzeru sekrēcijas, kas gluži kā pārtika stiprina nervu vielu. Šī pati īpašība piemīt koku izdalījumiem, sveķiem, kas caur ādas porām spēj tāpat stiprināt tuvākos nervus. Attīrītus sveķus, protams, var lietot arī iekšķīgi. Vislabākais attīrītājs bus saules stars, tikai tam vajadzīgs ilgāks laiks, jo nogulsnēšanās ir loti lēna. Tikpat lēni attīrās jebkura eļļa, toties šis attīrīšanas veids nav salīdzināms ne ar vienu ķīmisko procesu. Tā joga padoma neparastībai ir priekšrocība salīdzinājumā ar ārstu parastību. Tā arī rīkojieties.

   223. Visi notikumi grupējas ap vienu fokusu. Visas pazīmes norāda uz vienu fokusu. Visā ir viena izpaustā uguns, kuras kodols pievelk visas atbilstošās enerģijas. Tā īstenojas visi kosmiskie notikumi, tāpēc pilnīga vienotā fokusa atskārsme var virzīt garīgos meklējumus uz apstiprināto kodolu. Jaunrade kļust dzīvē neatvairāma tad, kad ir aptverts izpaustais fokuss, jo tādējādi tiekšanās ievirzās darbības kanālā, patiesi! Tikai šādi sasniegsim gara izturību. Tā var gut smalku Bezrobežības apziņu.

   224. Tāpēc tik skaista ir tiekšanās uz vienoto Hierarhijas fokusu, tā var ietvert visus Augstāko Spēku Norādījumus. Tikai tā var īstenot Musu Novēlējumus un pievienoties ugunīgajai jaunradei. Visu apskaidrojošais un visu aptverošais ugunīgais fokuss dod dzīvību katram radošam pasākumam, tādēļ ir tik svarīgi apjēgt Hierarhiju, jā, jā, jā!

   225. Ievērojiet sevišķo īpašību, kas piemīt visiem dzīvniekiem un putniem, kuri dod muskusam līdzīgu sekrēciju. To vilna un spalvas saglabā kā elļainību, tā arī siltumu - it kā tās butu piesātinājuši kaut kādi sveķi vai kalnu eļļa. Putnu spalvas iegust metālisku nokrāsu, kas norada uz to, ka tie pārtiek no saknēm un graudiem, kuros ir daudz augu valsts psihiskās enerģijas, citiem vārdiem - sveķu. Arī minerāli var izdalīt savu psihisko enerģiju - vai nu caur augu valsti, vai gaisu, kur Izplatījuma Ugunij ir tās pašas īpašības kā gara paustajai domai. Var saprast seno salīdzinājumu, nosaucot domu par liesmu. Kādus lieliskus eksperimentus var izdarīt, veidojot psihiskās enerģijas iedarbību ķēdi, sākot ar minerālu un beidzot ar smalko ķermeni! Var novērot, cik dažādi iedarbosies attiecīgo putnu spalvas un dzīvnieku kažokādas. Vai gan nejaušības pēc senajos galmos un tempļos turēja metāla pāvus? Var padomāt par to, kādēļ muskusa dzīvnieki un marali dzīvo gandrīz vienādā augstumā. Vai tad augstienēs nav tāda pati zemes virskārta kā zemienēs? Kad tīrīsim zemieņu atmosfēru, nāksies veltīt uzmanību Zemes dzīlēm, izsaucot to psihisko enerģiju.

   226. Vajag vākt kopā dzīves fokusus, lai tādā kārtā uzkrātos tā kvalitāte, ko sauc par kulturu. Kultura nevar izveidoties acumirklī. Arī dzīves fokusi nevar izlidot kā lodes no lielgabala. Dzīves parādības ir jāsaskaņo kā orķestra instrumenti. Runāju it kā par dažādiem priekšmetiem, taču tie visi nav nekas cits kā Uguns, Enerģija, Hierarhija!

   227. Visu pasākumu dzīvīgumu apstiprina Hierarhijas ugunīgais princips. Tikai Augstākās Hierarhijas princips taču līdzsvaro un virza katru apstiprinājumu. Tādēļ kosmisko principu noteikšanā galvenais impulss ir Hierarhijas Ķēde. Cilvēces jaunrade ir atkarīga no šiem apstiprinājumiem, un tikai pievienošanās Augstākajai Ķēdei dod vajadzīgo spēku. Tā katra ķēde ir lielākas ķēdes posms un šīs Ķēdes spēks valda Kosmosā; tāpēc evolucija saspriego katru vismazāko ķēdi, lai to savienotu ar lielo, bezro-bežīgo Hierarhijas Ķēdi. Tā augšup virzās ugunīgās Hierarhijas Spēks, jā, jā, jā!

   228. Kā iespējams nostiprināties Hierarhijas Ķēdē? Tikai ar sirdi un nebeidzamu tiekšanos uz Kalpošanu; tikai ar Valdoņu plānu pilnīgu ietveršanu un gara jaunradi. Patiesi, ceļā ikvienam jāpieņem sirds Kalpojums. Tā tiek apliecināta Hierarhijas Ķēdes nenoliedzamība!

   229. Origens savulaik prātoja: "Vai Svētība pati plust vai tiek sutīta?" Zinot, ka Svētība ir pilnīgi reāla augstākās psihiskās enerģijas viela, var saprast, ka šīs pārdomas bija pamatotas. Tā siltums nāk no Gaismas, bet, lai iegutu uguni, vajadzīga lēca. Tā psihiskā enerģija, protams, izplust no katra organisma, kuram tā ir, taču, lai iegutu tiešu efektu, tā ir apzināti jāsakopo un jāfokusē. Šī apziņa arī bus aizdedzinātajā lēca. Ir jāprot labi atšķirt neapzinātu psihiskās enerģijas izpludi no skaidras apziņas asinātas bultas. Ja pat augstākā enerģija, neapzināti sutīta, nesasniedz mērķi, tad cik daudz vairāk fokuss nepieciešams cilvēka enerģijai! Sasitiet fokusu - un uguns neparādīsies. Bez uguns mus sagaida tumsa un aukstums. Atcerēsimies, kā mus sasniedz dzīvinošais siltums un Gaisma!

   230. Ir jāiemācās cienīt fokusa siltumu un gaismu un jāatceras, ka Vienotās Gaismas stari nāk no viena virziena. Pielīdzināsim musu stāvokli fizikas likumam un ieraudzīsim, ka vienīgais panākumu pamats ir nesatricināms. Kas gan cits ir panākums, ja ne likuma pareiza lietojuma sekas! Tā jāiemācās nojaust Hierarhijas gultni.
   Bieži prasīs no tā, kas nav pratis vadīt, jo vājums nav attaisnojums. Kur ir aizdedzinātajā lēca, tur ir arī uguns, jo saules staru sagaidīt nav gruti. Mēs gaidām gadu simtiem, vieglāk ir gaidīt dienām. Atcerieties jo bieži, ka Svētība ir virs jums, bet ne zem kājām!

   231. Kad izplatījums piesātinās ar ugunīm, tad katrs kulis dzirkstī centros, tāpēc jutīgs organisms jauš katru tuvošanos un katra kosmisko strāvu pārmaiņa atspoguļojas centros. Saskaņas apstiprināšanās iedarbojas uz centriem, un katra vibrācija atspoguļojas īpašā centrā; tāpat atspoguļojas arī katrs planētas notikums; un apvērsumu un nomaiņu laikā jutīgs organisms atbildot skan uz katru apstiprinājumu. Zinātne pievērsīsies saskaņas jautājumam, un pēc centru sajutām bus iespējams precīzi noteikt intuīcijas izpausmi. Tikai tāda saskaņu izpēte ļaus noteikt cēloni un sadarbību, tāpēc saskaņu pētīšana ir nākotnes zinātne.
   Ja centri vibrē, tas nozīmē, ka plosās Izplatījuma Uguns. Uz pazemes uguni vērstās enerģijas traucas ar varenu spēku. Kosmiskā saskaņa saspriego visus saskanošos centrus, tāpēc tik rupīgi jāsargā veselība un skanošie centri.

   232. Pat vislabākie draugi viens otru pārbauda vai nu ar veiklu šaha gājienu, vai bīstamām medībām. Pat ielenktā cietoksnī karaspēks vingrinās kara mākslā, lai rokas nekļutu stīvas; un uzvarētie nepukojas, un uzvarētāji nelielās, jo tas ir tikai vingrinājums attapībā.
   Atceros, kā reiz Acuraugs - Džahangirs atskrēja sudzēties par savu biedru Džalaldinu, ka tas viņu sāpīgi pagrudis. Viņam jautāja: "Kā tas notika?" Džahangirs bija mednieks un Dža-laldins - tīģeris. Sacīju Es: "Butu brīnišķīgi, ja tīģeris pārvērstos par balodi. Pateicies biedram, ka viņš tev līdzībā parādīja zvēra niknumu. Rīt brauksim īstu tīģeru medībās, esi tad attapīgs. Tikai atceries, ka valdītājs nesudzas." - Tas notika Indijas Apvienotajā Akbara valdīšanas laikā.
   Stingri jāatceras, kādus pienākumus mums uzliek Hierarhijas izpratne. Var redzēt, cik vērtīgas ir pārbaudes, citādi apdzisis gaisma, ko aizdedz tikai kaujā. Kaujas un drošsirdības gaisma ir visvērtīgākā.

   233. Pie cīņas jāradinās tāpat kā pie ikdienas darba. Cīņa jāuztver ne vien kā spēku attīstīšana, bet arī kā enerģijas uzkrāšanas avots. Stihiju pārvarēšanu nevaram iedomāties bez cīņas, un cik ļoti jābut uz to gataviem, citādi var pazudināt Augstāko Spēku parādību. Hierarhija nozīmē nevis izturību rimtā mierā, bet gan izturību kaujā. Vai gan var ar kaut ko aizstāt cīņu, kad Musu Magnēts ir sprieguma pilns un katra uzvara ir visas Hierarhijas prieks! Ja kādam ir gruti pieņemt Hierarhiju ar mīlestību, lai tad pieņem kā ikdienas nepieciešamību.

   234. Par Sargeņģeļiem zināja visas tautas un gadu tukstošiem glabāja nostāstus par tiem. Visas Mācības ir zinājušas par cilvēces Varenajiem Aizgādņiem, kas vadīja tautas. Kāpēc gan musu laiks atteicies no Augstākajiem Vadītājiem? Kad gan Pasaule ir bijusi bez Aizgādņiem? Un kā gan cilvēce var nostiprināties, apzinoties, ka nav Vadoņa? Esības pamatprincipus nostiprina Vadītāju paustie likumi, un kosmiskie likumi nemainās, bet aug līdz ar kosmiskajiem apstiprinājumiem. Tāpēc cilvēces Aizgādņi un visvarenā Dieve Fortuna nosaka cilvēces likteni. Šā lielā likuma apzināšanās var virzīt cilvēci uz Hierarhijas Ķēdi.

   235. Tāpēc katram garam ir jāsaprot Hierarhija kā cilvēces Aizgādni; tā veidojas evolucija un ugunīgi piesātinās jaunrade. Tā tiek apstiprināts likums; tikai tā dzīve piesātinās ar apvienošanās vareno spēku. Tā tiek celta dzīve.

   236. Ir svagi uzzināt par vitamīnu nozīmi, bet tajā pašā laikā eksperimentāli jānosaka psihiskās enerģijas iedarbība. Var redzēt, ka vitamīnu apzināta uzņemšana to derīgumu daudzkārt palielina. Tāpat vērojams, ka dusmu brīdī uzņemtie vitamīni var pastiprināt imperilu gluži tāpat, kā neapzināta enerģija pastiprina punktu, kurā sakopota apziņa. Var saprast, kādēļ senie ļaudis barības uzņemšanu uzskatīja par svētu. Var saprast, cik ļoti izpratne pavairo visas enerģijas. Cik daudz ne visai grutu eksperimentu var veikt,'izdarot nelielus novērojumus. Lai pastiprinātu cieņu pret apziņu, var nosaukt enerģiju par Ātmā vai psihisko enerģiju, vai par dzīvību, vai par svēto, bet tās nozīmi ir nepieciešams izpētīt. Pa šo kanālu taču tuvojamies Fohatam jeb atomenerģijai. Jāizdara novērojumi mikrokosmā un formula jāattiecina uz Bezrobežību!

   237. Ir jāatrod vairāki Rietumu zinātnieki, kas atbrīvotos no aizspriedumiem un sāktu pētīt psihiskās enerģijas aspektus. Protams, Himalaju augstienes dos iespējas zinātniskiem pētījumiem.

   238. Cik spēcīgi kosmiskā enerģija ietekmē cilvēka organismu! Katra kosmiskā uguns rod saskaņu cilvēka organismā. Cik daudz var dot garīgā pieeja, pētot visu centru izpausmes! Ja skatītos uz cilvēka organismu ka uz Kosmosa parādību atspoguļojumu, cik daudz saskaņas varētu ieraudzīt un zinātnei centri kļutu par ugunīgiem izpaudumiem. Vienīgi garīga pieeja atklās visu kosmisko un cilvēcisko atspoguļojumu atbilstības nozīmi. Centrus var uzskatīt par kosmisko enerģiju savācējiem. Ir pareizi domāt par visaugstāko centru tiešu barošanu. Saules pinums iesuc katru sutīto enerģiju un apzināti piesātina izpaustos centrus. Tādējādi ugunīgo centru izpratne ir visbutiskākais uzdevums. Medicīna tikai tad pratīs noteikt slimības, kad zinās saistību ar kosmiskajām enerģijām.

   239. Hierarhijai var tuvoties tikai ar garīgu pieeju. Sirds saskaņai un Kalpošanas varenā spēka izpratnei jābut visu pasākumu pamatā. Katra atkāpšanās no fokusa pavērs vietu naidnieka bultai. Tāpēc par līdzdarbinieku var kļut, vienīgi aizsargājot diženo Fokusu. Patiesi, tikai tā var sasniegt!

   240. Kad cilvēki sāks pētīt ne vien ugunis un starus, bet arī cilvēka sekrēcijas, tad varēs domāt par ķermeņa pārmaiņu. Savādi, ka cilvēki saprot savā organismā notiekošos varenos ķīmiskos procesus, bet tajā pašā laikā uzskata šo procesu produktus tikai par atkritumiem. Var redzēt, cik stipras ir asinis vai siekalas. Var redzēt, cik lielu spēku augam dod augu valsts asinis, tas ir, baldriāns. Ļoti stipras ir arī siekalas un citi dziedzeru izdalījumi. Bet ir jāizdara novērojumi, lai noteiktu šo produktu enerģijas iedarbības pastiprināšanās un samazināšanās cēloņus. Dusmu siekalas ir indīgas, bet labestības siekalas ir labdabīgas. Vai nav svarīgi izpētīt tādas vispārzināmas izpausmes, kas nav aizstājamas ar mehāniskiem preparātiem? Tā atkal tuvosimies zaudētajām zinībām par psihiskās enerģijas vielu, par to noslēpumaino Ātmā, ko senā medicīna izmantoja dziedzeru produktos. Ir jāprot likt pretī ugunīgajai stihijai neapdedzināmo Ātmā.

   241. Ātmā ir jāsaprot kā izplatījuma enerģija, kas attīrīta nemitīgā griešanās kustībā - gluži kā milzīgā ķērnē. Ir jāsaprot, ka gars un Ātmā sadarbojas kā elektrons un protons. Mēs neesam paraduši lasīt ķīmijas un bioķīmijas kursu, bet Mušu uzdevums ir iekustināt un virzīt uzmanību vislielākās vajadzības un briesmu virzienā. Varbut visbīstamākais laiks ir tagad. Pretoties var ne vien ar gara stiprumu, bet arī ar musu organisma līdzekļiem.

   242. Protams, tumšais spēks visvairāk baidās, kad tiek apstiprināta Gaisma. Visi tumsas kalpi saspriego savus spēkus, kad Gaismas kalpotājs piesātina izplatījumu ar Valdoņa Pavēli. Cilvēce zina diženus šādas Gaismas cīņas un uzvaras piemērus. Protams, katrs dabu Skolotāju pēc savas apziņas; tāpat ir ar to tumšo spēku ķēdi, kuri piesātinās ar ļaunuma apziņu, nostādot Gaismai pretī savu lēmumu. Tā spēkus Kosmosā saspriego dažādi apstiprinājumi. Tāpēc var apgalvot, ka Gaisma uzvar tumsu. Tā tiek celta Bezrobežīgā dzīve.

   243. Leģenda par Kristoforu sakrīt ar leģendām par šīs Pasaules Nastu. Pie tām robežām, kur gars aptver Bezrobežību, cilvēkiem ir jāsajut zināms grutums. Pārējās dabas valstības šo smeldzi nepazīst, jo tām nav izzinošās apziņas pakāpes. Protams, arī daudzi cilvēki savā apziņā snauž, bet Pasaules Nasta ir neizbēgama tiem, kas jau sākuši domāt par tālajām pasaulēm.

   244. Tie paši cilvēki sapratīs, ka klusēšana nav bezdarbība. Kad ieteicu kādu bridi klusēt, tas nenozīmē, ka jāiegrimst miegā, bet tieši otrādi -jāieskanas Hierarhijas spēkā. Visi septiņgadīgie jāiemāca atcerēties Hierarhiju, jo pēc septiņu gadu vecuma apziņā jau uz visu mužu iegulst neizdzēšamas pēdas.

   245. Izplatījumā notiek daudz nomaiņu, un nav brīnums, ka strāvas tiek raidītas jaunos ritmos. Šie ritmi ir diezgan smagnēji, jo tie rodas no nejaušām vibrācijām, saduroties ar izplatījuma strāvām, - vilnis ar desmit piesitieniem ir pārāk garš un tāpēc nogurdinošs. Turklāt nevar paredzēt jaunu miglāju rašanos, jo tos izraisa strāvu nomaiņas. Saskatīt jaunos miglājus var, tikai degot pēdējām ugunīm.

   246. Kosmiskajā celsmē Izplatījuma Uguns tuvojas Zemes blīvei, kad saspringst visas attiecīgās enerģijas. Jaunrade var ienākt dzīvē tad, kad visas sviras vērstas uz nomaiņu. Tāpēc katra tautas nomaiņa notiek atbilstīgi un veco nomaina jauna plusma. Tāpēc katras nomaiņas karmu iepriekš nosaka vesela attiecīgu apstiprinājumu virkne. Zemes garoza nes daudz kannas pēdu, un tās ir jānomaina, lai varētu atjaunoties, tādēļ cilvēcei tik ļoti jātiecas attiecīgi atjaunoties. Visdižākais un pareizākais ceļš ir Hierarhija.

   247. Tā kosmisko nomaiņu laikā noteikti jāskan jaunam tonim. Katrai pakāpei ir bijusi sava izpausta karma. Uz jauno Manvantaru izplatījumu var piesātināt ar Hierarhijas aicinājumu. Vienīgi tā var ienākt dzīvē labākie Esības pamati. Tādēļ Musu Mācība ir tik dzīvīga, tādēļ Musu Hierarhija ir tik varena, tādēļ ir dots diženais Fokuss, jo viss centrējas ap kodolu un katrai pakāpei ir savs piesātinājums.

   248. Ikviens arājs teiks, ka vēlētos tādu arklu, kas izar visdziļāko un platāko vagu. Protams, kāpēc pārstaigāt lauku divreiz un kāpēc neskart auglīgos slāņus? Lai vagas dziļums ir Hierarhijas cienīšana, bet vagas platums - kustības stabilitāte. Palukosim, kur ir nepietiekama Hierarhijas cienīšana un kur - Norādījumu nepildīšana. Atzīmēsim, kur ir gatavība atkāpties. Jāizskauž jebkura kaitniecība. Garā augšup ceļoties, jāiezīmē neaizsargātās vietas.

   249. Protams, gara evolucija prasa izsmalcinātību, bez kuras celt nav iespējams. Ikvienam, kas sevi uzskata par kulturas kalpotāju, jāpieņem izpaustās sintēzes apliecinājums, jo kā var veidot kulturas pakāpes bez rupīgas attieksmes? Tāpēc visi pamati jāsaglabā pasaules apliecinājumam. Kultura veidojas nevis ar rupju attieksmi pret smalkajām enerģijām un domāšanu, bet ar radošu saudzības un atbildības pilnu attieksmi. Tāpēc celsmē jāatceras izsmalcinātība un tiekšanās uz augstākajām sfērām - tā sasniedz gara evoluciju.

   250. Aizmāršība, izklaidība, divkosība, ziņkāre ir izskaužamas nepilnības. Katru no tām var atzīt par nodevību, jo no tām radīsies pats zemākais. Ir jāsaprot, cik neizbēgamas ir to sekas sev pašam. Sīka apziņa slīkst kļudās un jo īpaši grimst dibena tad, kad cenšas attaisnoties, citiem vārdiem, samelot sev pašai. Pēc daudzām dzīvēm vai' izsekot, kā zied seku dārzs. Agri vai vēlu ir jāpārliecinās par kļudu kaitīgumu. Galvenais pārbaudes akmens bus apziņa - vai nav nodevības? Beidzot jāuzzina, cik daudzveidīga ir nodevība. Bez klasiskā skupsta atradīsies vēl daudzi izmeklēti nodevības veidi.

   251. Katra attīstības pakāpe prasa savu spriegumu. Cik daudz attīstības apstiprinātu parādību iet zudumā neatbilstības dēļ, tāpēc lielu plānu ietveršanai vajadzīgi lieli apmēri. Kā sīkā apziņā lai ieliek Hierarhijas izpratni?! Ikviens punduris uzskata savu darbu par pašu galveno, bet Milžu Kalpošanā mērogiem jābut gara apstiprinātiem. Patiesi, ir jāsamēro izpaustie varenie mērogi ar punduru pasauli. Tāpēc nav pieļaujams, ka ceļā lieto punduru pasaulei atbilstošus mērogus. Lieli ceļi prasa lielu izpratni.

   252. Tāpēc tad, kad garu piesātina tiekšanās, attiecīgi rodas augstāko mērogu nepieciešamības izpratne. Tāpēc, lai varētu virzīties uz priekšu, ir jāsaprot, saudzīgi jāizturas pret Hierarhiju; tāpēc jānostiprina apziņa dižajā Hierarhijas izpratnē. Tā bez izpaustā fokusa nevar ne sasniegt, ne uzcelt. Jaunrade var attīstīties, tikai apstiprinot fokusu, - tā novēlu!

   253. Daudzi nostāsti vēsta, ka ir bīstami turēties pie vairākiem Guru. Minēsim vienu no tiem. "Kādai dievbijīgai sievietei bija trīs dēli; katrs no viņiem izraudzījās cienījamu Risi par Guru. Bet viens no viņiem sadomāja pavairot savus spēkus, lugdams vēl divus Risi but viņam par vadītājiem, lai gan māte dēlu brīdināja, cik bīstama ir tāda neapdomīga rīcība. Pienāca laiks, kad Risi sāka mācīt trim brašajiem puišiem lidot. Gribēdams apsteigt brāļus, trešais ludza divus pārējos Risi, lai pastiprina viņa lidojumus. Taču no trim pusēm sutītie viesuli krustojās un vieglprātis tika gaisā saplosīts. Turpretim viņa brāli veiksmīgi lidoja savu Risi izraudzītajā virzienā." - Tā cilvēki patur prātā Hierarhijas likumu. Šo likumu der iegaumēt. No jebkura zinības viedokļa zinātne apliecina citus dzīves likumus, tikai nevajag skatīties ar greizu aci.

   254. Jebkurš pamatu satricinājums boja visu vērpumu. Tiekšanās pilna uzticība ir vajadzīga tāpat kā svirām eļļa. Mums ir vienalga, kāpēc kaut kas netiek darīts uzticības dēļ, bet Mēs bieži redzam, ka jau gatava ķīmiskā reakcija pazud. Tā jāuzasina zobena smaile, jo veiksme neatrodas tālāk par šķēpa garumu. Glabājiet Hierarhijas jēdzienu!

   255. Celsmei vajadzīgi stipri pamati, un tikai gara nelokāmība var nostiprināt nepieciešamo virzienu; tāpēc tad, kad dzīves cēlēji saspriego spēkus celšanai, tas vienmēr jādara saskaņā ar kosmisko likumu. Tā dzīves cēlēji pilda Augstāko Gribu un uguns varenais spēks virza garu uz Kosmisko Magnētu. Tā dzīves cēlēji patiesi zina Augstāko Gribu. Jaunrade tiek nodota tālāk ar Hierarhijas apstiprinājumu; un tikai tad, kad gars spēj tiekties uz galveno pamatu apjēgšanu, var veidoties radoša atbilstība. Patiesi, Hierarhija dod radošu ķēdi un dzīves celsmi. Tāpēc Mēs tik daudz atkārtojam par Hierarhiju. Tāpēc Mēs tā virzām domas uz Hierarhijas pamatiem. Tāpēc Mēs tā sasprindzinām visus spēkus pilnīgai fokusa pieņemšanai. Patiesi, tikai tā var uzvarēt un pieņemt nolemto.

   256. Ir teikts: "Tavās pēdās lilijas uzziedēs un tavā galvgalī pasaules safīri sakrāsies." Tā ir teikts par labo Vēstnesi. Kad Mēs sutām Vēstnesi, tad netērējam laiku visas Mācības atkārtošanai. Bet Norādījums iekļaujas nedaudz vārdos, jo izraudzītais Vēstnesis zina Mācību un tur godā Hierarhiju. Tādam Vēstnesim pieder safīri un lilijas. Nevajag atgādināt pēdējā brīdī, jo zirgs jau kārpās, nezinādams vienīgi ceļa garumu.

   257. Sekrēcijas, protams, noder visapslēptākajām norisēm, turklāt ne vien pati viela, bet arī tās emanācijas piedalās pasaules jaunradē. Tas, ka jus atcerējāties par Paracelzu un viņa homun-kuliem, ir visai raksturīgi, jo šo mikrokosmu viegli var palielināt līdz Makrokosmam. Un Mācībai par dižajām garīgajām sekrēcijām ir dziļš pamatojums. Protams, var iedomāties, cik ļoti Mēs interesējamies par organismiem, kas jau tikuši pāri "Tuksneša Lauvas" pakāpei.

   258. Kosmiskas celtniecības laika saspriegsi visas nomaiņas un katra tauta jau nosaka savu karmu un savu vietu evolucijā. Pēc katra piemēra var spriest, kādu pakāpi aizgājusi tauta ieņēma musu evolucijā un kādu pakāpi ieņems nākamajā nomaiņā izvirzītā tautība, - tā tiek atšķirtas vēsturiskās pakāpes musu laikā un var izsekot, cik dažādi ir tautu nomaiņu spriegumi. Kas palīdz tautai noturēties vēsturiskā tālākvirzībā? Kā tauta var saglabāt savu augšupejas impulsu? Tikai ar Hierarhijas izpausmi un Augstākās Gribas izpratni. Šīs sviras var virzīt cilvēci uz nolemto apliecinājumu. Ar šādu apziņu var tuvoties sadarbībai ar augstākajām sfērām. Tikai tādējādi tautu nomaiņa spēj but īsta augšupeja.

   259. Tā ikviens gars atnes tautai savus uzkrājumus un savu darbu. Tā katrs gars saspriego savus apzinīgos impulsus. Tautas karma var tuvoties augšupejai, ja katrs gars saprot savu atbildību. Tā var apstiprināt, ka personiskā, grupu un tautas karma ir atkarīga no pilnīgas Hierarhijas izpratnes. Musu sutīto Uguns Nesēju jaunradi Mēs apstiprinām dzīves uzlabošanai.

   260. Vai dārzniekam bieži jāaplaista viņam uzticētais dārzs? Protams, katru dienu, izņemot svētīgo lietus laiku. Kad cilvēki aizver slēģus, dārznieks pin grozus briestošiem augļiem. Patiesi, lietusgāze dārznieku atbrīvo no udens nešanas darba. Vai tāpat nav arī ar Mācību? Protams, ik dienas ir jāatkārto Mācības pamati. Ik stundu Mācība jāsargā no allažības spitālības. Bet viesuļa stundā Mācību nevajag sargāt, jo tikai tajā bus visa cilvēku cerība. Tad viņi pacels galvu no Zemes un varbut pirmo reizi ieraudzīs tālās pasaules un debesu Uguni. Dārznieks dēvē lietusgāzi par svētību. Vai to pašu neteiksim par viesuli, kas liks padomāt par Izplatījuma Uguni un par nākamajām esamībām?

   261. Kosmisko viesuli neuztversim kā dzīvnieki, kas nojauš viņiem nepieejamo un cenšas paslēpties alu tumsā. Bet apgaismota apziņa sev neslēpj kauju un, Mācības sagatavota, ir spējīga jebkuru ļaunuma bultu salauzt pret apskaidrības vairogu. Dzirdams pat brīkšķis, saluztot naidnieka triecienam. Jutām līdzi tam, kas saņēmis pretsitienu, kurš saskaņā ar likumu desmitkāršojies. Vai nav brīnišķīgi sajust, ka dzīvē tiek likti lietā lielie taisnības likumi! Par tiem var daudz runāt, bet pārliecina to lietošana dzīvē.

   262. Musu celsmes darbs var turpināties jebkuros dzīves apstākļos. Jau daudzkārt varējāt pārliecināties par planētas nožēlojamo stāvokli. Mēs nepagurdami atgādinām par nepieciešamajiem dzīves atjauninājumiem, taču cilvēce ir kurla. Kosmogoniju cilvēki uzņem vai nu kā piedevu pie viruma, vai kā saldēdienu, bet ne kā dzīves pamatu. Var pieņemt daudzu pētnieku hipotēzes, bet Hierarhija nebus apjēgta. Tiek gatavoti daudzi triecieni - ar visiem spēkiem vajag piekļauties Hierarhijai! Jāsasprindzina visa uzmanība uz Musu padomiem! Runāju nevis abstrakti, bet lietā likšanai.

   263. Katrs Musu padoms jau ir daudzkārt dots, taču cilvēku dzīve nemainās. Bet izplatījums ir jāpiesātina, jo klausītāju ir daudz. Vai nav vienalga, kādā ķermenī viņi atrodas? Jus visi jutat smago spriegumu. Katrs citādi jauš iepriekš norādīto gadu. Tādēļ saku - sargājiet veselību, sargājiet možumu, jo bez Mums nav kustības. Klausieties ar trim ausīm.

   264. Tiek norādīts, ka izlietas asinis sevišķi pievelk izplatījuma butnes. Tas, protams, tā ir. Taču nav jāaizmirst, ka visām sekrēcijām piemīt tās pašas īpašības. Katra izplatījuma butne vienādā mērā tiecas kā uz asinīm, tā uz siekalām. Tā pat iekaisusi āda ir jau pieejama šīm butnēm. Tā pati īpašība piemīt mediju limfātismam. Tā senatnē priesteri loti vairījās no limfatiskiem kalpiem un skolniekiem. Sekrēciju izolēšanai lietoja S. plāksnītes.
   Tā pati izolācijas īpašība ir arī dotajai emulsijai, turklāt tā ne vien pasargā, bet arī pastiprina psihiskās enerģijas cirkulāciju. Var ievērot, cik nekaitīgi emulsija neitralizē uzslāņojumus uz ādas. Tā emulsija ārīgi un pulveris iekšķīgi bus vislabākās bruņas. Limfa iegust it kā apvalku un kļust pat labdarīga. Tā ar vienkāršiem līdzekļiem var lielā mērā pasargāties no nevēlamiem kaimiņiem.

   265. Lai izprastu Hierarhiju, nepieciešams attīstīt izpratnes plašumu. Bez plašuma nebus ne dziļuma, ne ilguma. Tikai šādi Hierarhija ieies apziņā un tiks ieviesta dzīvē. Tikai šādi Hierarhija pārveidos nosacītības jēdzienu. Kauja pārvērtīsies enerģijas kāpināšanā. Mēlnesība kļus par megafonu. Nogurums bus darba maiņa. Mīlestība bus Gaismas lāpa. Talants kļus par spēka vairotāju. Neatlaidība bus ceļa saīsinātajā. Tā pārveidosies katra īpašība un kvalitāte.

   266. Hierarhijas esamība nodrošina to, ka parastais pārvēršas vērtīgajā un no sīkā veidojas ievērojamais. Var redzēt, kā Hierarhijas sekotāji ir bagātinājušies ar patiesām vērtībām. Varbut kādreiz bus iespējams izdot Hierarhijas sekotāju dzīves aprakstus - tā bus pārliecinoša aina. Bet, lai gutu sekas, vajadzīga patiesa Hierarhijas atzīšana - ar visu sirdi un bez iebildumiem.

   267. Kad pasaules notikumu kauss pildās, tad Agni joga ugunīgais "kauss" uzliesmo. Spēcīgi darbojas atbilstības likums. Šajās saskaņas izpaužas pasauļu kopsakars. Tādēļ tad, kad ugunīgais likums nomaina vecos apstiprinājumus, jutīgie centri skan unisonā ar pasaules skaņu plusmām; tā saikne saspringst līdz ar centru saskaņu.
   Tāpēc Agni Jogas Māte tik spriegi jut Pasaules Kausa pildīšanos, tāpēc tik ļoti jāglabā ugunīgais Dārgums. Kad tuvu lielā piepildījuma laiks, pasaule nodreb; kad notiek lielā nomaiņa, smalkie centri skan līdzi. Tā pasaule atcerēsies dižo saskaņu, un Musu hronikas atstās pasaulei ugunīgas zīmes. Tā piepildās paustie Novēlējumi, jā, jā, jā!

   268. Ļaudis dzird par iekšējo uguņu lietošanu nākamās evolucijas labā un palaiž garām neievērotu uguņu nozīmi pašreizējā laikā. Jautās: "Kāda tad ir pati pārsteidzošākā tās uguns nozīme, kas glabājas musos?" Ir gruti iedomāties, bet neapšaubāmi, ka musu uguns ir galvenā zemestrīču regulētāja. Aizdegtie centri, Izplatījuma Uguns izplatītāji, nomierina pazemes uguni. Var izsekot, kā dižie Skolotāji sutīja savu apustuļus uz vietām, kur draudēja uguns līdzsvara izjaukšana. Nākotne šajā virzienā varēs izdarīt daudz eksperimentu. Turklāt uguns magnēts iedarbojas arī uz cilvēku apziņu, citiem vārdiem, uguns lietošanas iespējas ir ārkārtīgi lielas, tā ir visspēcīgākā vadītāja. Protams, uguns iedegšana nav viegla, īpaši tad, kad strāvas ir spriegumā. Taču varam but pārliecināti, ka tieši šī uguns ir alķīmiķu talismans, ko viņi tik loti slēpa.

   269. Pieskaršanās Izplatījuma Ugunij saspriego visus centrus. Kā magnētisks vilnis Uguns pievelk iekšējās ugunis. Izplatījuma strāva iziet pa visiem jutīgajiem centriem un nerviem, tāpēc katrs kosmiskais vilnis tik spēcīgi ietekmē liesmainos centrus. Kad pazemes uguns meklē izeju, tad attiecīgi saspriegst Izplatījuma Uguns vilni. Tikai nedaudzi spēj aptvert Kosmosā pastāvošo lielo atbilstību. Tā parādītais likums apvieno visas kosmiskās izpausmes. Ir jāpieņem šis varenais spēks, kas mus ved pie augstākajiem likumiem, - Hierarhijas varenais Spēks, jā, jā, jā!

   270. Dižais Hierarhijas likums vienkārši un vareni piesātina dzīvi. Ir tikai jāpieņem viss apstiprinātais Spēks, tad bus iespējams noteikt visu izpausto apmēru. Tādēļ apziņa jāvirza uz dižo Hierarhijas likumu.

   271. Piepildot plaušas ar gaisu un noregulējot elpošanas ritmu, mēs varam noturēt ķermeni virs udens. Nav gruti iedomāties, ka, pastāvot noteiktam ingredientam, mēs varam staigāt pa udens virsmu. Plaušu ugunis vajadzīgo apstākli papildina. Iekšējā uguns darbojas tāpat kā uguns eksperimentos ar tukšiem baloniem, kad tos piepilda ar gāzi. Tāpat var iedomāties levi-tāciju, kad darbojas plaušu uguns. Izplatījuma Uguns savienojas ar aizdegtajiem centriem un kā magnēts pievelk ugunīgo ķermeni. Skolotājs norāda uz šīm iespējām kā uz sabiezēta astrāla nosacījumiem. Patiesi, ugunīgos cilvēkus Skolotājs piemin, runājot par eksperimentiem jauna ķermeņa veidošanā.

   272. Protams, uzbudināšanās nodara ugunīm vislielāko ļaunumu. Pastāvot uzbudinājuma pazīmēm, var ieteikt dziļi ieelpot desmit reizes. Pranas ieelpošanai ir ne vien psihiska, bet arī ķīmiska nozīme, jo prāna labdabīgi ietekmē ugunis un dzēš uzbudinājumu.

   273. Katru novēlēto apstiprinfijumu cilvēce iztulko pēc sava prāta; katru Augstāko Novēlējumu sagroza pēc sava prāta; katru diženo principu pēc sava prāta pielāgo dzīvei; katru izpausto gribu apliecina pēc sava ieskata. Kā tādā gadījumā lielais var ietilpt sīkajā un kosmiskais - personiskajā? Kā Saprāta un visas cilvēces lielais Kalpotājs var rast vietu apziņā, kas atzīst tikai savu pavardu! Kā pašaizliedzīgs Vadītājs var nostiprināties sīkas ikdienības izpratnē! Vienīgi tad, kad sirdī kvēlo uzticības dzirksts Hierarhijai, var rast atvērtus Vārtus. Vienīgi pateicība Skolotājam var atdarīt pieeju Vārtiem. Katram, kas izraudzījies savu paša ceļu, ir jāiepazīst savas orbītas vientulīgums, jo vienīgi mīlestība un uzticība Hierarhijai ieslēdz garu Gaismas Ķēdē. Tā ikviens nosaka savu paša karmu. Tikai ar Gaismu mēs tuvojamies Gaismai.

   274. Cilvēkus nodarbina robežas noteikšana starp labo un ļauno. Šai parādībai veltītas daudzas leģendas. Ir teikts, ka šīs robežas apzīmēšanai Ercenģelis nolicis gaismas zobenu starp labo un ļauno. Protams, nav labi palikt ļaunuma pusē, bet sāpīgi ir arī druzmēties ap ugunīgo asmeni. Taču cilvēki tiecas sevi ievainot ar šo zobenu. Tāpēc atzīmēsim cilvēkus, kas skatās ar acīm un saprot ar sirds redzi un apziņu. Viņi tieksies tālu - it kā tāla bāka tos pievilktu. Šie tālā brauciena enkuri ir ļoti vērtīgi. Apskalojošie bangu triecieni nomazgā ļaunuma smirdošos traipus, īpaši tagad ir jāmet jo tāli enkuri. Ir redzams, kā zaudē nozīmi mazie attālumi. Dižajā Vienotības Plānā ir iekļauta garīgo un materiālo apmēru paplašināšana.

   275. Pieskaršanās izplatījuma vadam rada varenu ugunīgo centru saskaņu. Pieskaršanās Izplatījuma Ugunij izraisa jaunus spriegumus - tā Kosmosā var apstiprināt saskaņas varenību. Kā lai cilvēce negremdējas pārdomās par dižajiem principiem, kas vada dzīvi? Atmest Vadošos Spēkus nozīmē pārgriezt sudraba pavedienu un izslēgt sevi no Hierarhijas Ķēdes. Planēta ir slima, jo pazaudējusi augstākos principus, tāpēc jācenšas jo dziļāk izprast lielos principus un sudraba pavedienu, kas sasaista pasaules. Tā Mēs apstiprinām Hierarhijas principus.

   276. Cik daudz nevajadzīgu parādību cilvēki paši sev sagādā! Cik daudz lieku karmisku apgrutinājumu sev rada! Un tas viss tikai tāpēc, ka viņi nevēlas uzņemt sirdī Hierarhiju. Tādējādi visi apstiprinājumi tikai tad var ieviesties dzīvē, kad apziņa spēj pieņemt Hierarhiju. Jebkurš ļaunums pasaulē rodas no pretdarbības dižajam Hierarhijas principam. Katru uzvaru gust tikai ar Hierarhijas principu, tāpēc tā jānostiprinās atzītajā Hierarhijā.

   277. Patiesi, iekšējo uguņu pamats atbilst elektrības gaismai. Jo lielāks ir spriegums, jo sabiezētāka gaisma. Mēļā zvaigzne ir augstākā sprieguma zīme. Jus i/jutāt līdzīga sprieguma reakciju, tas atbilst Musu pastāvīgajam spriegumam. Relativitātes parādību ņemiet atbilstīgi Bezrobežībai. Nekompetenti cilvēki bieži vien domā, ka augstāko pasauļu spriegums ir mazāks nekā pie viņiem, - "debesīs ir tāpat kā uz Zemes," un augstāko sfēru spriegums nav salīdzināms ai" zemes kauju. Var iedomāties, kā problēmas palielinās izplatījumā.

   278. Var saprast, cik daudz sarežģītākas ir grupu, valstu un nāciju karmas. To sajaukums nevis mazinās, bet pieaug līdz ar cilvēces konvencionālajām robežām. Var just, cik ļoti saasinātas ir Gaismas un tumsas spēku savstarpējās attiecības, kas palielina Dabas reakcijas neatbilstību. Varat redzēt, cik samulsusi ir vājie gari, cik ļoti pieaug apsēstība un cik loti šī apsēstība sarežģī karmu. Tā arī zemes kauja nevienu nedrīkst satraukt, jo var saprast tās pieaugumu Bezrobežībā.
   Vai ir viegli tur, kur trako Neizpaustā Haoss? Saspringta sirds pa Hierarhijas Ķēdi var sajust kosmiskās kaujas sprieguma atbalsis!

   279. Veidojot dižas pakāpes, var novērot, kā centrālais spēks savāc ap sevi evolucijai vajadzīgo. Gluži kā fokusa magnēts vadītājs pievelk pie sevis augšupvirzibas, aizmēžot vecos uzkrājumus un radot jaunas plusmas. Tā vadītāji vēstures gaitā ir veidojuši valstis. Var apgalvot, ka, pilnīgi sekojot Hierarhijai, iespējams izpildīt jebkuru kosmisko uzdevumu. Cilvēce ir visvairāk cietusi, atraudamās no Augstākās Gribas. Tikai apstiprinot lielo apvienošanos ar Augstāko Spēku, var panākt Augstāko Likumu izpildi. Bez Augstākās Gribas izpratnes varenās Hierarhijas pieņemšana nav iespējama.
   Tāpēc katra pakāpe tiek veidota, apzinoties apstiprināto Gribu, kuras klātbutnē saspriegojas visas augstākās atbilstības. Tā var pievilkt no Dārgumu krātuves tik daudz izpausto iespējamību! Dižās Gribas neatzīšana sarežģī visus veidojumus - tas jāiegaumē! Katrs veidojums turas uz sava fokusa, tāpēc jādarbojas apzinīgi, tiecoties uz Hierarhiju.

   280. Atgriezīsimies pie mīlestības jēdziena. Šim pamatjēdzienam jāierāda pienācīga vieta katrā grāmatā, īpaši tāpēc, ka ar mīlestību bieži vien saprot daudz ko pilnīgi pretēju. Pareizi ir norādīts, ka mīlestība ir vadošā, radošā sākotne, tātad mīlestībai jābut apzinātai, tiekšanās virzītai un pašaizliedzīgai. Jaunradei šie nosacījumi ir vajadzīgi. Ja mīlestībā bus manāma pavājināšanās, pagrimums un kalpošana patībai, tad tā nebus cilvēces cildenākais jēdziens, kas izcel varoņdarba izpratni. Mīlestības pārpilna sirds bus aktīva, vīrišķīga un augs līdz ietvertspējai. Tāda sirds var lugties bez vārdiem un šķīstīties svētībā. Cik ļoti cilvēcei vajadzīga mīlestības uguns apziņa! Tādai ugunij atbildīs augstākā sprieguma mēļā zvaigzne.

   281. Ļoti precīzi jāapzinās Esības pamatjēdzieni. Varoņdarba mīlestība nešķiet barga tiem, kurn sirdis liesmo, bet biedē tos, kuri mīl savu nevarību un kuri svārstās, apskaujot savu iluzoro es. Mīlestība, kas spēj virzīt pasaules, nelīdzinās mīlestībai, zem kuras ir purvs, kur trud izdzīvoto palieku kauli. Purvā klīst trudu maldugunis, taču mužīgā, radošā sirds uguns nemaldās, bet strauji tiecas augšup pa Hierarhijas kāpnēm līdz Augstākajai Gaismai. Mīlestība ir vadošā, radošā sākotne.
   Visaugstākā Gaisma ir nepanesama, bet Hierarhija savieno ar šo žilbinošo Virsotni. Tur, kur varētu pat akls kļut, Hierarhija ved augšup ar apskaidrotu garu. Mīlestība ir Gaismas vainags.

   282. Pamatam, uz kura visu cel, jābut pasargātam no sairšanas. Pamatam, kas visu balsta, jābut vislabāko centienu greznotam. Jo uz pamatakmeniem stāv celtne. Jo uz pamata balstās katrs apstiprinājums. Kā gan cilvēki izturas pret pamatiem, nesaprazdami, ka pats galvenais ir pamatakmens! Cilvēki tik daudz ir bojājuši, neizprazdami savu pērli un pašu butiskāko ļaudami nopostīt krusai. Cilvēcei ir jāsaprot pamatu varenā spēka milzīgā nozīme un ar visu garu jāpieņem Hierarhija.

   283. Cilvēku netaisnīguma brīdī atcerieties izplatījuma taisnīgumu. Patiesi, ir visaugstāko kalnu kartes, bet dziļāko bezdibeņu karšu nav. Pat tie, kas ir tālu no gara lidojumiem, labāk izvēlas virsotnes nekā bezdibeņus. Karavāna līdzinās pēc vājākā, bet vēsture balstās uz stiprākajiem. Tā paturēsim prātā to lielisko butību, kas izvēlas evolucijai visvērtīgāko. Ja mēs varam but pārliecināti par to, ka kalpojam evolucijai, tad varam paļauties uz izplatījuma taisnīgumu. Taču tas pats taisnīgums noteic nepieciešamo piesardzību saskarē ar melnajiem spēkiem. Tie parasti netuvojas tieši, bet izraugās ne mazāk par trim starpniekiem; tie zina, ka viņu auru var viegli pazīt, un izvēlas secīguma ķēdi, ļoti smalki noteikdami gradāciju. Ne jau nejaušības pēc runājam par nodevības daudzveidību.

   284. Kad runāju par melnajiem, dodu padomu piegriezt vērību viņu izsmalcinātajiem paņēmieniem un saskatīt, cik pacietīgi viņi pielien mērķim un kā izvēlas plecus, aiz kuriem paslēpties. Ne jau melnos jus redzat, bet gan pelēcīgos un gandrīz baltos! Taču šim telegrāfam jāvelta liela uzmanība.

   285. Vēzi var ārstēt ar psihisko enerģiju, jo saslimšanu izraisa psihiskās enerģijas trukums asinīs. Bieži izrādās, ka psihiskā enerģija ir izsmelta garīgās atdeves rezultātā, kā tas notika ar Rāmakrišnu un dažiem citiem Askētiem. Viņiem, protams, tā ir milzīgos daudzumos, bet, sutot to lielos attālumos, viņi var uz laiku palikt neaizsargāti. Proti, ir jātuvojas Hierarhijai, un pat Askēti dažreiz savā pašaizliedzībā ir atdevuši vairāk spēku nekā drīkstējuši tērēt saskaņā ar likumu. Tāpēc evolucijas dēļ atkārtoti runājam par Hierarhiju, lai nostiprinātu spēku mērķtiecīgu piemērošanu Augstāko Ķēdei. Tālab saku - saudzējiet veselību, lai pat ar šo apstākli piekļautos Hierarhijai.

   286. Augstākā Griba! Kas to atceras? Kas gan padomā par to, ko apstiprina Augstākā Griba? Daudzi apgalvo, ka viņiem ir skaidrs, ko vēlas Augstākā Griba, bet cilvēce ņem vērā tikai savu pašas virzienu, nerēķinoties ar evolucijas gaitu. Tāpēc ir tik lieli pretēju plusmu uzkrājumi un cilvēce zaudējusi aizsardzību, jo iet pret Augstāko Gribu. Tā ir jāsaprot Augstākā Griba visā tās kosmiskajā nozīmībā.

   287. Atgriezīsimies pie uzticības. Ari šis jēdziens ir tik ļoti sagrozīts. Uzticība nav līdzīga vējdzirnavām, ne arī algotam dziedonim. Drīzāk tā līdzinās stipram augstieņu tornim, kuru trīcēdami apiet naidnieki un kura telpās vienmēr ir gatava naktsmāja draugam. Uzticība ir pretstats šaubām, kas nav nekas cits kā ignorance. Tātad uzticība balstās uz apgaismību. Tā izzināšanas likumība ir rada uzticībai. Tā nav ne lētticība, ne vieglprātība, tā ir stingrība un nelokāmība. Uzticības torni uzcelt, protams, nav viegli, arī apņēmības vajag daudz, un uzticību salauzt var tikai vārda laušana - tātad nodevība. Bet vērtīgi ir uzticības torņi! Šādi Ašrami gluži kā magnēti pievelk spēcīgas sirdis, viņi ir garīguma avots. Šo torņu tuvumā pārveidojas pat materiālā daba!

   288. Cilvēce tik vāji izprot kosmiskos likumus! Viss dzīves iekārtojums ir pretējs Kosmosam. Tā cilvēce pieņem tikai nelielu redzamo seku daļu, bet atsakās pieņemt Kosmosa dārgumus. Tam par cēloni ir neticība un tumsība. Tāpēc notika izolēšanās. Kā lai apliecina cilvēcei kosmiskos likumus, ja tās priekšā izaugusi tāda noliegsmes siena! Tā ikviens diženais likums atbilst dzīvei un vadošajiem likumiem. Tā var celt, pamatojoties uz Hierarhijas Ķēdi, kas ved uz izpaustās Dailes virsotni.

   289. Kosmisko likumu apstiprināšanas principi ir ietverti garā. Tiekšanās uz Kalpošanu allaž atver parādītos Vārtus; tā Musu uzvara arvien tiek realizēta ar tiekšanās likumu un gara nelokāmību. Nolemtais piepildīsies - to apliecinu! Kad Musu apstiprinātais fokuss tiks patiesi apsargāts, tad Magnēts darbosies.

   290. Ārsts parasti slimniekam saka: "Pienāks vasara, aizbrauksit tur, kur ir saule, atjaunosities kalnu vai juras vējā." Pat zemes ārsts dziedina, likdams tiekties uz nākotni. Karma ir pagātnes slimība, izārstēšanās no tās - nākotnē. Tiešām, uz nākotni jātiecas tiem, kas vēlas atbrīvoties no pagātnes. Tiekšanās ar visu butni pasargā no kritiena. Piemērs - kustībā esošie debess ķermeņi. Tā atcerieties, ka norādīju, - pa udeni var iet, bet neteicu, vai uz tā var stāvēt. Karmu var mainīt ar neatturamu tiekšanos.

   291. Virzība uz nākotni ir līdzīga liesmas kustībai. Var pabrīnīties, kā uguns gan redzami, gan neredzami dzīvo, vibrēdama un aizsargādama pasaules līdzsvaru. Tālab tieksimies uz nākotni, jo, uguns stihijas balstīti, nekritīsim. Bet izsaukt uguni var tikai ar gara kustību. Tad nu piemērosim augstākos likumus Zemes virsu. Ai" tiekšanos nākotnē var pat mainīt karmu, tātad var mainīt visus zemes dzīves apstākļus, īstenojiet Manu Norādījumu dzīvē. Tikai tam, kas tiecas, piekļaujas dārgo enerģiju daļiņas.

   292. Dižo evolucijas pakāpju celšanas darbs notiek neparastos veidos. Katra jauna pakāpe aizvien atnes cilvēcei apliecinājumu, kas pavirza domu uz jaunām varenām iespējām. Tā Augstākā Griba saspriego katru enerģiju atbilstoši Kosmiskajam Magnētam. Nav tāda apstiprinājuma, kas nevarētu piepildīties, ja to ir sutījusi Augstākā Griba. Nav tādas tiekšanās, kas neizpaustos kā atzīšana, ja to ir sutījusi Augstākā Griba, tāpēc cilvēcei jātiecas vienīgi uz Hierarhiju. Šajā kosmiskajā jēdzienā ir ietvertas visas celsmes iespējas, patiesi!

   293. Cilvēce top tik nespēcīga tāpēc, ka nošķiras no Augstākās Gribas. Tāpēc Mēs ar tādu spēku apstiprinām fokusu, jo bez centra nevar uzņemt Augstāko Gribu. Tādēļ tik ļoti aicinām pie Hierarhijas. Patiesi, kā svētums jāglabā dārgumi - ar tiem Mēs darbus veicām. Katra svēta jaunrade ir ieguldījums evolucijā. Padomāsim par cildenas domas nozīmi, padomāsim par Taras uguņu vareno spēku, padomāsim par sirds uzticību, padomāsim par to cilvēku nelokāmību, kuri iet Valdoņa vārdā!

   294. Dažreiz vissarežģītākos likumus iespējams demonstrēt ar visvienkāršākajiem aparātiem. Karmas likums ir sarežģīts, bet ņemiet Rumkorfa spoli vai citu cilindru, kas aptīts ar elektroforu stiepli, un jus dabusit uzskatāmu karmas attēlu. Strāva netraucēti skrien pa spirāli, bet aizsargtinums ir pakļauts visām ārējām iedarbībām, turklāt katrs pavediens pieskaras iepriekšējā tinuma pavedienam un nes sevī bijušā sekas. Tā katra stunda maina karmu, jo katra stunda modina atbilstošu pagājību. Tā var pieskarties veselai pagājušo izpaudumu virknei.
   Bet šis pats uzskatāmais attēls parāda, ka nebojāts paliek gara kodols un, tiekdamies augšup, tas patur apvalku, nebīdamies bijušā. Patiesi, karma ir bīstama tikai tiem, kas slīgst bezdarbībā, bet tiekšanās nesta doma atbrīvojas no pagātnes smaguma un traucas kā debess ķermenis, savu ceļu neatkārtodama. Tādējādi pat ar diezgan smagu karmu var gut derīgu atbrīvošanos. Kad kāds ir pārkāpis Hierarhiju, tam ļoti jāturas pie tās. Varu dot padomu visiem tiekties uz Hierarhiju.

   295. Palukosimies, kā cilvēki saprot Kalpošanu Valdonim un Hierarhijai. Tas, kas domā pacelties augšup tikai ar lugšanu, stāv tālu no Kalpošanas. Tam, kas grib savā darbā cilvēces labā paust labākās tiekšanās, jāpieņem Valdonis ar sirdi. Tas, kas neatsakās no savām ērtībām, nezina, kā jākalpo Hierarhijai. Tas, kas nepieņem Hierarhijas Norādījumus, nesaprot Kalpošanu. Tikai tad, kad sirds ir gatava apzinīgi pieņemt Augstākās Gribas sutīto apstiprinājumu, var teikt, ka Kalpošanas parādība ir uztverta. Tā Mēs neesam dvēseles aizlugumu un tukšu Kunga piesaukumu draugi. Tā Mēs cienām skolnieku tiekšanos kalpot Hierarhijai. Tā viegli var ieraudzīt, ka tas, kas Kalpošanu nepieņem gara, cieni Valdoni un Hierarhiju vārdos, kamēr ceļš ir ērts.
   Tā Mēs ievērojam katru tiekšanos noņemt Hierarhijai nastu. Tā mazajā un lielajā. Tā Musu jaunradē Mēs apstiprinām cienīšanu nevis vārdos, bet darbos. Tā Mēs skumstam, kad redzam cienīšanu vārdos, bet ne darbībā.

   296. Tātad cilvēce ir tās augstās enerģijas akumulators un transmutators, kuru Mēs vienojāmies saukt par psihisko enerģiju. Cilvēces uzdevums ir transmutēt šo enerģiju apziņā un pa Hierarhijas ceļu virzīt to uz augstākajām sieram. Zaudējuši savas misijas izpratni, cilvēki vairs nelikās zinis par atbildību. Tā atkal no jauna atgādinām par Esamības pamatiem. No jauna jātuvina sev dižais vads un jāapjēdz dzīves atjaunotnes principi. Jus esat ievērojuši, cik ļoti Mēs esam pret spiritismu, bet bieži runājam par smalkajiem ķermeņiem. Mēs pasmaidām par šolaiku hipnotismu, bet runājam par stariem un magnētiem. Mēs ieteicam vēlreiz izskatīt farmakopeju, bet sniedzam dažus pamatme-dikamentus.

   297. Kurp gan vēršas uzmanība? Jāsaprot, ka evolucijas pamatā ir pilnīgošanās; tā aicina tapt vienkāršākiem un nodibināt tiešu saikni ar augstākajām pasaulēm. Var redzēt, kā prānājamu un citus dažādu jogu mākslīgos paņēmienus var aizstāt vienkārša ugunīga sirds. Šī vienkāršība, protams, ir relatīva, uz to ved liesmains, ugunīgs ceļš. Toties tā ienes dzīvē tieši to, kas bija atmests kā abstrakcija un izdomājums. Uzskatu, ka katru tiekšanos iet atziņas ceļu vajag jo drīzāk īstenot. Jautā - kāpēc tad nepiespiežam tiekties uz evoluciju? Taču pat vienkārša auklīte bērnam saka: "Audz liels, atrodi pats!"

   298. Kad cilvēce sapratīs, ka pastāv cilvēku darbu seku piesātināts izplatījums, tad varēs planētu dziedināt. Kā gāzes šīs sekas saindē Zemi un sabiezina atmosfēru, tāpēc ir jāpadomā par izpausto seku apstiprinājumu. Cilvēce ir aizmirsusi, ka pestīšanai jānotiek karmiski, tāpēc katra uzkrātā pakāpe var transmutēties, ja ir tiekšanās uz augstāko Hierarhijas likumu. Dižas Hierarhijas Ķēde dod dzīvību visai pasaulei, un šā likuma pieņemšana var atklāt jaunu pieeju enerģijai. Tā var izveidot labāku pakāpi.

   299. Katram jēdzienam ir savs līdzsvarojums. Hierarhijas cienīšanu līdzsvaro galvojuma jēdziens. Ja uz augšu ir Hierarhijas cienīšana, tad uz leju - galvojums. Pastāv pat galvojuma terafims. Jus redzējāt galvošanu ai' terafimu; tā nesatricināms ir galvojums, kamēr ir apzināta Hierarhija. Liecinu: cik negrozāms ir Skolotājs, tikpat stingrs ir galvojums. Tāpēc neizrunājiet vārdu Skolotājs vieglprātīgi. Bet izrunājot nedomājiet par šā sudraba pavediena pārraušanu. Vieglprātīgais var iepazīt sekas pēc vienkārša piemēra. Lai cieši jo cieši piestiprina pie sienas gumijas saiti un, acis aizvēris, no visa spēka to velk; ne jau pārdabisku zilumu dabus. Bet kas var notikt, ja pārrauj sudraba pavedienu? Atkal bailīgā un maldīgā apziņa runās par iebiedēšanu, bet nepatikšanas var sagādāt jebkurš likums un jebkura mašīna, ja ar to nepareizi apietas.

   300. Tieši aiz mīlestības jāmāca, cik gudri jāizturas pret svēto Skolotāja jēdzienu. Nav to trīsdesmit sudraba grašu, par kuriem varētu nolīgt dažādus Skolotājus. Tikpat saprātīgi jāizraugās skolnieki. Tas pats sudraba pavediens saista katru Skolotāju ar katru skolnieku. Ja galvojums reiz izteikts, tas ieiet karmas pamatā. Dzīves notikumos var novērot, cik neapstrīdams ir teiktais. Ar likumu nezināšanu neviens nevar aizbildināties, tādēļ labāk atkārtot katrā lapaspusē nekā pieļaut pazudinošus maldus, kas velk sev līdzi pretīgu seku asti. Ne skarbi, bet atbilstoši dzīvei jāsaprot likums. Nevis ar vārdiem, bet ar sirdi jāpieņem padoms! Ne velti zobi ir likti mēlei par aizvaru.

   301. Laiks ir patiesi dižens! Atcerieties, kamēr Mozus kalnā gatavoja Bauslības galdiņus, tauta lejā nodevās neprātam. Taču nelikumības teļš tomēr sabruka Augstākā Likuma priekšā!

   302. Cilvēku tiekšanās vienmēr tiek mērīta ar viņu kalpošanu Gaismai vai tumsai. Pēc tā var spriest par viņu uzdevumu dzīvē. Tā vissliktākā ir domāšanas divkosība un divkosīga tiekšanās. Postītāji allaž izmanto centienu nenoteiktību. Nav sliktāka par divkosīgu kalpotāju, jo viņš slēpjas aiz savas divkosības, tāpēc par labāku atzīstam tiešu Gaismas ienaidnieku. Mazos tārpus, kas lien pa miglu, Mēs nepielaižam lielajās kaujās. Tālab no divkosības ir jāizvairās. Vienmēr un visādā veidā jāizvairās no saskarsmes ar divkosīgiem cilvēkiem. Ja skolnieks ir divkosīgs, viņš tiek atsviests par tukstoš gadiem atpakaļ; tādēļ ir jāzina, kur nostiprināt savu apziņu. Tā Gaismas kalpotājs neatzīst divkosību.

   303. Visļaunāk ir, ja divkosība pārņem cilvēku, kas jau sācis nostāties uz ceļa, jo tad notiek domāšanas un darbības sašķelšanās, tāpēc divkosība ir Mācības ienaidniece. Un, kad Mēs redzam divkosību attiecībā pret Hierarhiju, tad šis postošais apliecinājums ir jāizrauj ar sakni. Jo tad, kad nav viengabalainības, nevar but celsmes. Tādēļ skolniekiem ir jāsaprot, cik svarīgi ir vienoti centieni. Tālab jāatsakās no personiskajām ērtībām, no pašiedomības, no sevis žēlošanas, no pašapmāna un vienmēr jāpatur prātā, ka Hierarhiju nedrīkst apgrutināt. Tas jāiegaumē tiem, kuri Kalpošanu saprot kā nastas uzvelšanu Valdonim un Hierarhijai.

   304. Vārds Mahātma tiek tulkots kā Dižā Dvēsele. Daži iedomājas, ka Mahātmas ir īpaša, atsevišķa rase. Nevajag saprast Dižo Dvēseli kā pilnīgi nošķirtu. Ikviens Mahātma ir sācis savu augšupgaitu no tautas apakšējiem slāņiem, vienīgi uzdrīkstēdamies izraudzīties gruto Dižās Dvēseles ceļu. Līdz ar iedrosmi viņš atklājis savā sirdī arī gara sašutumu, jo kā gan citādi lai uzliesmo ugunis? Šajās ugunīs vērtīgā sekrēciju viela pārvēršas dziedinošā substancē. Var redzēt, kā ugunīgās butnes siekalas spēj novērst iekaisumu un modināt dzīvības enerģiju atmirušajos centros. Līdzās roku uzlikšanas dziedinošajam spēkam ir sekrēciju apslēptā īpašība. Pamācoši ir salīdzināt tāda cilvēka sekrēcijas, kura centri ir aizvērti, ar ugunīgās substances izdalījumiem. Parastiem organismiem ieteicu augu valsts ārstnieciskos līdzekļus, bet zinīgāko rīcībā ir varena apslēpto uguns izdalījumu laboratorija.

   305. Manu pēdējo granātu sapratis tikai nedaudzi. Kas gan novērtēs Pestītāja siekalu apslēpto īpašību vai Mozus roku uzlikšanu? Cilvēki nav raduši novērtēt ugunīgo sirdi. Grāmata var palīdzēt tiem, kas jau sajutuši saules zalkša iedīgli. Tas met savus apļus ugunīgo izvirdumu vidu. Nav iespējams iedomāties pazemes uguns apliecinājumu bez sirds uguņu izvirdumiem. Jus zināt par joga parastajiem izvirdumiem, kuri ne ar ko nav aizstājami, jo šai uguns gāzei ir jāiziet un jāsavienojas ar Izplatījuma Uguni. Bet jogi reti sasniedz šo saikni ar Kosmisko Uguni. Mēs šo pakāpi dēvējam par svētu, jo augstāko pasauļu uguns gaisma savienojas ar planētas jogu stariem. Tas ir īsākais ceļš pie Mahātmām.
   Nebīstieties sprieguma, tas ir tas pats ceļš. Nemulstiet par skumju smeldzi - tā ir no uguns. Nedusmojieties, jo sirds nemīl šo sakni.

   306. Kad notikumi sablīvējas, attiecīgi virzās pazemes uguns. Kad notiek spēku nomaiņa, jāpiegriež vērība kosmiskajām ugunīm. Vienā gadījumā - atdzimšana, otrā - nomaiņa; visur notiek kosmiskās parādības, un Izplatījuma Uguns piesātina katru pārejošo procesu. Tautas spēku uztur atbilstīgs gars, un tāds pats pievilksmes spēks savieno tautu nomaiņas. Tāpēc var teikt, ka Kosmosa spriegums pārņem visas zemes; tādējādi cilvēce nevar sevi nošķirt no kopīgā apstiprinājuma. Tāpēc augstākais likums tiecas uz Vispārības Labumu, un cilvēces garam ir vajadzīga tiekšanās uz augstāko likumu.

   307. Tāpēc cilvēcei ir jāizprot augstāko likumu daiļums. Kas gan parādīs ceļu uz jaunradi, ja ne Hierarhijas patiesa izpratne un cieņa pret to? Kas gan pievilks garu Augstākajam, ja ne Hierarhijas likuma ievērošana? Kas gan virzīs garu uz Patiesības parādību, ja ne Hierarhijas izpratne? Tādēļ augstākās izpratnes labad Hierarhija jāpieņem ar sirdi un neatlaidīgi jātiecas uz augstāko Hierarhijas likumu.

   308. Pieredzējis jurnieks kļust drums, raugoties uz klusumā sastingušo juru, paredzēdams tuvojošos vētru, un uzsmaida spirgtam vējam, kas sola veiksmīgu braucienu; par tādu jurnieku saka: viņš juru pazīst. Mēs sakām: viņš pazīst dzīvi, ja kāds prot saskatīt iekšējo un ārējo parādību atšķirību. Daži nejēgas kliedz: "Sacelšanās!" - līdz ko izdzird podu pārdevēja klaigas, un lepojas ar mierīgumu, redzot tirgu slēgtu. Musu ceļš ir mācīt un vērot, cik dažādi domā cilvēki ar nedisciplinētu domu gaitu. Skolās vajadzētu nodibināt domāšanas un dzīves procesu novērošanas klases. Bieži var redzēt, ka mazulis notikuma apslēpto butību saprot labāk nekā pieaugušais. Tikai pēc iekšējās izjutas nonāksim pie pareiza vērtējuma. Vētras tuvošanās noteikšanai par labāku atzīsim rāmu udens virsmu un neņemsim vērā plandošus durvju aizkarus. Tā sapratīsim notikumu veidošanos.

   309. Kad Gaismas un tumsas Spēki saspriegsi, tad izveidojas katras nometnes orbīta. Tas, no kā pārtiek Gaišā nometne, protams, bus sprieguma centrs, un Gaismas mērķis bus tā parādība, uz ko tēmēs tumsa. Tāpēc tad, kad sacenšas Spēki, jāaizsargā viss, kas attiecas uz centru. Galvenā Izplatījuma Uguns bus centrā, un tad jārupējas par aizsargtīklu. Gaismas orbīta uzsuc tumsu.

   310. Kad Gaismas un tumsas Spēki saspringst, jāsargā veselība, jo plosās Izplatījuma Uguns un tumsa ir sprieguma pilna. Taču visās Musu izpausmēs ir jāsaredz uzvara. Kad grust viss vecais, Uguns Laikmetam un evolucijai nepieņemamais, tad cilvēces glābšanai paliek viens enkurs - Hierarhijas enkurs, kas apvieno visu ķēdi un dod visu vareno spēku. Tā bezrobežīgi jānostiprinās Hierarhijā.

   311. Pasekosim, kā pulas melnie. Vajag ievērot viņu īpašos paradumus. Viņi nebus sašutuši par sīku cilvēku. Viņi domā, ka īpaši noderīgas tiem ir pirmās Kalpošanas pakāpes. Niecība ir niecīga arī nodevībā. Tieši nodevība ir galvenais rīks, ar ko melnie rokas zem pamatiem. Lai nodotu, kaut kas ir jāzina. Šo relatīvo, uzticības nenostiprināto zināšanu var atrast pirmajās pakāpēs. Jāzina, kādā mērā nosodījums kā uguns iedarbojas uz svārstīgu uzticību. Ir skumji vērot, ar kādu nemanāmu novirzīšanos skolnieks sāk ielaist sevi vienaldzību, atrazdams daiļrunīgus attaisnojumus! Sirds kā naža asmens zaudē aizsargtīklu! Bez šīs maksts palicis, asmens griež pašu nesēju; taču šādi pieši uz varoņdarbu neved, tie vienīgi rada uzbudinājumu. Ja viena diena Skolotāja pazemošanā pagājusi sekmīgi, tad kāpēc gan arī rīt neizvērsties Visaugstākā nopulgošanā! Un, kad sudraba pavediens draud pārtrukt, tad sastinguma asmens jau neatgriežami uzasināts.

   312. Ir nepieciešams novērot šos svārstīgos, jo no tiem ceļas liela sērga. Pašiem viņiem bieži jau jāiegremdējas melnajā masā, bet viņu zaimi ievaino daudzus nevainīgos. Jus pareizi darāt, ka bruņojaties pret vienaldzību, - tā saēd visus pasākumus. Un kādas gan ugunis iespējamas vienaldzības aukstumā? Arī Skolotāja apstiprināšanas parādība līdzinās puķu aplaistīšanai. Laistītais dārzs nepanīks! Mēs rupējamies par tālāk-virzīšanos. Mēs apstiprinām jaunus izmērus! Vienaldzība pret Musu pasākumiem nav pieļaujama! Sargājiet Skolotāju kā vienīgo pavedienu!

   313. Kad gars ir tiekšanās pilns, tad vienaldzība nav iespējama. Kad gars liesmo, tad vienaldzība nav iespējama. Šī īpašība ir imunitāte pret vienaldzību. Tikai tad, kad gars nosliecas uz egoisma pusi, var nākt gara nāve. Tādēļ gars kvēli jāsargā no vienaldzības, kur patversies ļaunums, kas radies no garām palaistas tiekšanās, kur ļaunums dos triecienu, kas nesīs savus augļus. Gruti samanīt vienaldzības radītā ļaunuma sakni. Tikai nebeidzamā modras sardzes trauksmainībā var rast aizsardzību celšanas darbam. Tāpēc, iecerot lielus darbus, jāsaprot, ka nav pieļaujama patība un vienaldzība.
   Tāpēc Mēs prasām, lai pirmā doma butu veltīta Skolotājam. Vai gan var gut sekmes, ja skolnieks pirmajā vietā liks savu esi Vai gan visu neveidojam uz diženā Vārda pamata? Vai gan neesam pamatā likuši Daili? Devām taču pasaulei dižus pamatus, tādēļ katra doma jāvērtē kā lielā veidojuma pamats! Patiesi, nākotne ir dižena!

   314. Vīrišķības jēdzienu vidu visneuzvaramaka ir kvēlas sirds vīrišķība, kad visā apņēmībā, pilnā varoņdarba apziņā īsts karavīrs zina tikai uzbrukuma ceļu. Ar šo vīrišķības varoņdarbu var mēroties vienīgi izmisuma vīrišķības galējā pakāpe. Izmisums tādā pašā steigā traucas prom no pagātnes, ar kādu kvēlās sirds vīrišķība uzveic nākotni. Tātad, kur nav kvēlās sirds vīrišķības, tur lai ir izmisuma vīrišķība! Tikai tā karavīri var gut uzvaru, kad spiediens ir liels. Pārējiem vīrišķības veidiem nav nozīmes, jo tajos bus nekonsekvence. No šīs īpašības jāvairās, tai līdzās stāv gļēvulība un nodevība.

   315. Pasaules pārkārtošana saspriego visus Kosmosa spēkus. Ja cilvēce saprastu, ka pārkārtošana prasa gara virzību, tad viegli varētu nodibināt pasaulē līdzsvaru, taču tautas nepadomā, ko likt uz svariem un kur bus pārsvars. Tāpēc domāšanas haoss ir tik postošs cilvēcei un nomaināmās tautas tik loti pagrimst, bet neko nedara, lai garīgi pārveidotos. Tādēļ ir laiks padomāt par garīgo meklējumu uzsākšanu. Kad kosmiskās perturbācijas prasa jo spēcīgu spriegumu, cilvēcei ir jāzina, kur meklēt glābšanās centru.
   Tāpēc garīgā centra meklējumi nenovēršami aizvedīs pie Hierarhijas. Cilvēce ir pazaudējusi vajadzīgo glābšanās formulu. Tādēļ glābšanas enkurs ir Hierarhijas fokuss. Tikai Hierarhijas apzinīga meklēšana un apliecināšana dos glābiņu, jā, jā, jā! Tālab Mēs devām pamatu darbiem un pasākumiem, kuri balstās uz Dailes.

   316. Dziedināšana ar puķu smaržām, sveķiem un graudiem nāk no tālas senatnes. Tā roze dod ne vien kaut ko muskusam līdzīgu, bet novērš ari imperilu. Senatnē cilvēki rožu dārzu uzskatīja par iedvesmas vietu. Frēzijas ir noderīgas simpātisko nervu sistēmai, kas jogā tik loti vibrē. Miežu graudi ir neaizstājami plaušām; par piparmētru, par ciedru un citiem sveķiem jus jau zināt. Ari smaržām tagad nevelta vērību, tāpat kā pārējām noniecinātajām vērtībām. Bet smaržu lietošanas pirmsākums meklējams derīgajā, taču aizmirstajā zinātnē. Protams, senatnē lietotas indes bija ļoti izsmalcinātas; jaunatklātas narkotikas ir samērā rupjas un posta galvenokārt intelektu, citiem vārdiem, tieši to, kas uztur līdzsvaru, kurš tik ļoti vajadzīgs visos psihiskajos eksperimentos. Bez garīgā līdzsvara nav iespējama liesmojošā sirds. Tā jāpatur prātā visi sīkumi, kas piebiedro Hierarhijai.

   317. Kalpojuma ceļā skolniekiem jāliek lietā visi labākie gara un apziņas centieni. Radot jāsaprot, ka tikai labāko kvalitāšu lietošana dos attiecīgus rezultātus. Bet negaidīsim brīnišķīgas sekas tur, kur gars nav licis lietā savus labākos centienus. Cilvēki bieži vien brīnās, kāpēc neizdodas viņu pasākumi. Teiksim: vai esat likuši lietā visus labākos impulsus? Vai nav iezagusies vieglprātība, nekustīguma trulums, nevērība, vai nav pietrucis dedzības liecībā uz Hierarhiju? Tā var sagaidīt uz cēloņiem un sekām pamatotu atbilstību. Tā ir jāsaprot, ka katra neapdomāta darbība, katra nelietderīga rīcība var nest tik daudz nevajadzīgu un kaitīgu seku. Ceļā skolniekiem jāpauž labākie centieni un dedzīga tiekšanās uz Hierarhiju.

   318. Tālab jāattīsta sevī pirmām kārtām modrība un nemitīgi jāvēro jaunrade, kas notiek ap Svēto Hierarhiju. Tikai tad, kad skolnieki bus iemantojuši šo īpašību, varēs cerēt, ka nāks lemtie sasniegumi. Tāpēc ar vislielāko apzinīgumu un modrību jāizturas pret visu, kas notiek ap Fokusu. Katra nepamanīta kļuda uzplau-cēs savu ziedu.

   319. Jautā - kāpēc Mēs bieži kavējamies iznīcināt ienaidniekus? Cēloņu ir daudz, nosauksim divus. Pirmais ir karmiskie apstākļi. Aizskarot karmiski saistītu ienaidnieku, viegli var kaitēt tuviniekiem. Šo stāvokli vai" salīdzināt ar smagu operāciju, kad ārsts neamputē slimu locekli, lai neskartu svarīgu artēriju. Pastāvot karmiskajai saiknei, mijiedarbības attieksmes ir neparasti sarežģītas. Pie Mums ieskata par derīgāku nošķirt bīstamu ceļabiedru nekā izjaukt visu karavānu. Otrs iemesls ir tas, ka ienaidnieki ir enerģijas sprieguma avots. Nekas tā nespēj palielināt enerģijas daudzumu kā pretdarbība. Kālab vēl izgudrot mākslīgus šķēršļus, kad melnie visiem speķiem cenšas pastiprināt musu enerģiju?!

   320. Kādi pasākumi ienāk dzīvē bez liela sprieguma? Katra radošā pakāpe taču ir lielu cīņu apliecinājums. Katrai kaujai taču ir savs uzdevums un katram rotājumam - sava nozīme. Tādējādi tiem, kas iet ar Gaismas Spēkiem, jāzina, ka bez saspringtas cīņas nav uzvaras. Kad apstiprinās lielas uzvaras pakāpe. Gaismas skolniekiem ir jājut visa gara neatlaidība un visa darbību nesatricināmība. Kad cilvēcei tika dots lielo pamatu apstiprinājums, tad katrs spriegums tika pieņemts kā turpmākais impulss jauniem veidojumiem. Tā evolucijā katrs karogs tika apstiprināts ar parādītās nelokāmības diženumu. Patiesi, tikai tā iespējams uzvarēt!

   321. Var salīdzināt iekšējo uguņu procesu ar dažām fiziskās uguns paralēlēm. Ņemsim liesmu zem lodājamās caurulītes. Skatieties, kā, liesmai pastiprinoties, tā zaudē savu dzelteno nokrāsu un caur zilo nonāk pie sudrabotās un violetās. Turklāt ievērosim, ka liesma noliecas. Tieši tāpat pieaug Musu ugunis kosmiskā viesuļa spiediena rezultātā. Šīs retās parādības ir jāatzīmē, jo tās liecina par piedalīšanos kosmiskajā kaujā. Tikai nedaudzi vai" palepoties ar šo līdzdalību. Tumsas sašķelšanai vajadzīga nevis haotiska trīcēšana, bet gan gaišu karapulku ierinda. Un cik svētīgs ir saspriegumu nesošais viesulis, kas mus ievelk jauncelsmes kaujā! Šajā kaujā var īstenoties jauni nodomi, tikai jāzina, kuip vērst triecienu, un to Mēs norādām!

   322. Hierarhija un jaunas apziņas veidošana tiek apstiprināta kā evolucijas sturakmens. Ik dienas var pamanīt šāda progresa parādību. Taču cilvēki reti sintezē šīs daudzkrāsainās Ugunszieda lapiņas. Pietrukst vīrišķības, lai atzītu sevi dzīvojam vecās pasaules luzuma vietā. Bet pat mežcirtējs zina, uz kuru pusi gāzīsies koks, jo viņš negrib, lai tas viņu saspiež: gluži otrādi - viņš mierīgi aplēš jaunā buvmateriāla un kurināmā daudzumu. Tā jāpriecājas par kosmisko kauju.

   323. Ja cilvēki saprastu, uz kā tiek celts Zemes pārākums, tad patiesi varētu dot visaugstākos principus! Bet kas gan ir padomājis par radošo impulsu principu? Kad notiek nodalīšanas un tiek pārkāpts likums, kas apstiprināts ar Dižā Esošā tiesībām, tad, protams, sabruk galvenais pamats. Pat kukaini zina Hierarhijas diženumu. Dzīves balstu pazīšana var dzīvi pārveidot, tādēļ tikai Hierarhijas likuma diženums virzīs cilvēci uz augstākajām evolucijas pakāpēm.

   324. Tāpēc gara pazīšana ir tāds varens vadītājs, jo tas vienmēr aizvedīs pie Esības pamatiem. Tā vajag pieņemt kā augstāko Kalpojumu Hierarhijas jēdzienu, tā gara pazīšana saspriego skolniekus ceļā uz Hierarhiju. Tā ar visiem gara spēkiem jāizplēš Miera Karogs, tas sevī ietver visus kulturas balstus.

   325. Mazattīstīts prāts aizvien klup pret šķietamu pretrunu. Tas nespēj savienot Hierarhiju ar atjautīgu pašdarbību. Protams, bez sintēzes pat paši viendabīgākie jēdzieni sadrups gluži kā murējums bez cementa. Sintēzes apzināšana bus kā pakāpe uz rases pārveidošanu. Piezīme par vienšunas butņu nemirstību ir pareiza. Bet ar ko gan varētu vērst uz vienotību musu daudzveidīgos elementus? Var atmest daudzus mākslīgos līdzekļus, atdzīvinot snaudošos psihiskās enerģijas kristālus. Var domāt par psihisko enerģiju kā par musu sākotni. Tikai vienota izpratne par apzinātu tiekšanos apliecināt augšupceļu rada pārveidības vareno spēku. Nedomājiet, ka tā ir abstrakcija. Ieteicu to pieņemt kā rases attīstības nepieciešamību.

   326. Sintēze jāsaprot kā dzīves laboratorijas ierīce. Šo apzīmējumu paturēsim prātā. Sintēzes pakāpi sasniegušais prāts top produktīvs, tikumisks, apkopojošs, nesatraucams, tas prot but pacietīgs, sadarbojoties ar Hierarhiju. Kā lai izskaidro sintēzes priekšrocības tam, kas nedomā par mužību un no visiem aicinājumiem norobežojas ar savu trulumu? Nekad tas nespēs saprast, ka teiktais arī uz viņu attiecas. Viņš uzvilks drēbnieka apstiprinātus svārkus un nomierināsies, atzinis drēbnieku hierarhiju. Bet nedarīsim pāri drēbniekam, jo cilvēki ir izgudrojuši ļoti daudz pretīgu hierarhiju!

   327. Priekšmeti var drebēt an no psihiskas enerģijas spiediena. Gaismas vibrācijas arī var ietekmēt visu apkārtējo. Tā izplatās tā saucamais magnētisms. Vibrācijas noved cilvēku līdzīgā uztveres un saskanas vienotībā.

   328. Cik gruti ir cilvēkiem aptvert to, kas ir viņu pašu labums! Viņi domā, ka rada; domā, ka strādā; domā, ka bez viņiem neiztiks; domā, ka viņi ir pamats. Vai tiem, kuri sev piedēvē to, kas nenāk no viņu butības, jo šie tumsas kalpi patiesi ir gaišo pasākumu postītāji. Šo tumšo mēģinājumi, protams, tikai apliecina viņu bojāeju, jo Gaisma ir neuzvarama. Tā pašiznīcināšanās notiek tur, kur trukst paklausības Gaismas Hierarhijai. Tādējādi pamatots ir tas, ka tumšie sev piedēvē jaunrades spēju, jo džini tiešām nostiprinājās kā Gaismas līdz-darbinieki! Katrs ļauns nodoms ir uzvaras apstiprinājums.

   329. Vai tiešām tumšie, kas negrib paust Hierarhijas izpratni, ir akli? Vai tiešām Augstākā Likuma apstiprinājums netiek pieņemts kā vienīgais glābiņš? Cik svarīgi ir izšķirošā laikā saprast Hierarhijas likumu! Lai apdomājas nodevēji, lai apdomājas tumsas kalpi, kas iet pret Hierarhiju. Ikviens, kas zaimo Hierarhiju, ir vislielākais nodevējs.

   330. Ja saliktu kopā visu ārsta, tiesneša, garīdznieka, skolotāja, celtnieka un likumdevēja atbildību, tā butu tikai daļa no Hierarha atbildības. Tieši daļa, jo Viņš ir atbildīgs ne tikai par Zemi, bet piederīgs arī smalkajai un gudrajai pasaulei. Nekad neaicinām ietērpties Hierarha bruņās, jo tādu atbildību var izvēlēties vienīgi gars pats. Pa zināmu staru izaug gara kodols. Patiesi, augšupejas varenais spēks nebaidās no atbildības triju pasauļu priekšā. Tāda vīrišķība ir kā pasauļu saikne, kā Novēlējumu balsts, kā visur iekļustošā Gaisma! Tā atbildības troņa priekšā mirdz varoņdarba spārni.

   331. Starptautiskas vienošanās un savstarpēja saprašanās nav iespējama bez kulturas. Bez kulturas tautas sapratne nespēj aptvert visas evolucijas vajadzības. Tādēļ Miera Karogs ietver visus smalkos jēdzienus, kas aizvedīs tautas pie kulturas izpratnes. Cilvēce neprot turēt goda to, kas ir gara nemirstība. Miera Karogs dos šīs diženās nozīmes izpratni. Cilvēce nevar zelt, neapzinādamās kulturas diženumu. Miera Karogs pavērs vārtus uz labāku nākotni. Kad valstis ir ceļā uz sabrukumu, tad galīgajā ziņā pat visai nabagiem cilvēkiem ir jāsaprot, kur meklējama augšupeja. Patiesi, glābiņš ir kulturā. Tā Miera Karogs nes labāku nākotni.

   332. Cilvēkiem jāradinās izskaust dzīvē daudzos sīkos melus un jāiemācās but patiesiem. Nekas nav tik postošs kā apzināts, kaitniecisks patiesības sagrozījums. Tas jauc Kosmosa ritmu. Ritma pārsiti ēnos valda pazemes uguns.

   333. Visām enerģijām līdzdarbojoties, var uzcelt visu apstiprināto celtni. Tā ir arī cilvēku celšanas darbā. Jāpatur prātā, ka pozitīvie spēki rada negatīvo spiediena rezultātā un jaunrade piesātinās ar šo spiedienu spriegumu. Tā jaunrade Valdoņu Vārdā, protams, izraisa spriegumu. Tādēļ tieši Kalpošana Gaismai apstiprina tādu kosmisko spēku spriegumu. Kad tiek apstiprināts tādas varenas celtniecības darbs, kā gan lai nepretojas nomaināmie spēki?

   334. Patiesi, Miera Karogs apvienos visus ar kulturu saistītos uzdevumus un dos pasaulei tik nepieciešamos sasniegumus. Tiekšanās spārnotie meklētāji atsauksies uz visiem apliecinājumiem. Tautas, patiesi, apvienosies zem šā Karoga.

   335. Cilvēcei jāizdara daudz nepieciešamu eksperimentu. Ne vien jānoteic imperils kā aizejošās rases nelaime, bet arī jāizpēta imperila sērga. Bus jāatzīst, ka imperils darbojas lielos attālumos un var iedarboties uz smalko ķermeni. Imperils nonāk disonansē ar Izplatījuma Uguni. Cilvēki, kas aiziet no Zemes ar imperila uzkrājumu, pakļauj sevi mokošai esamībai. Uz viņiem traucas Izplatījuma Uguns, jo harmonija ir sekošana pamatiem. Katra pretdarbība pamatiem izraisa Izplatījuma Uguns pretdarbību. Ir jāpieņem, ka personisks uzbudinājums ir aizejošo trums. Jāatzīmē, ka cilvēki bieži vien negrib savu uzbudinājumu ievērot, taču bīstamā inde tādēļ nemazināsies.

   336. Tā visiem līdzekļiem jāpēta kavējošie pamati. Jāsaprot, kas ir harmonija ar Esamības pamatiem. Kas ir tā gara augšup-virzība, kurš pamazām pierod eksistēt pāri pasaulei un pulēties bez gala? Tāpat ir jāsaprot svētās sāpes kā zīmes par gara lidojumiem novados, kas saista pasaules. Tik viegli ir saprast, ka involucija cilvēcei atņēmusi dažas atzītas īpašības un ka jāizlieto daudz sākotnējās enerģijas, lai atkal noaustu saplēsto Asurginas audumu. Bet slava drosmīgajiem, tiekšanās spārnotajiem, tiem, kas uzdrīkstējušies!

   337. Laiks, kad parādīts Ugunszieds, nevar but viegls. Miera Karogu nepasniedz tirgus laukumā. Tad busim saliedēti vienotā, neuzvaramā tiecībā.

   338. Kā gan cilvēce domā tuvoties Augstākajam, neatzīdama Hierarhijas vietniekus uz Zemes? Kā var nodibināties saikne, ja cilvēce neatzīst Hierarhijas Ķēdes diženumu? Iedomības inde tik loti samaitājusi domāšanu, ka tiek traucēts viss kosmiskais līdzsvars. Ceļā uz Mums jāpieņem visi apstiprinājumi, kas attiecas uz Hierarhiju kā glābšanas enkuru. Patiesi, Hierarhija cilvēcei ir kā brīnišķīga Gaisma! Kā varens Vairogs stāv sardzē Hierarhija! Kā pasauļu saikne nostiprinās Hierarhija!

   339. Tāpēc visbriesmīgākais ir atkrišana un Skolotāja noniecināšana. Kad Mēs ieviešam dzīvē jaunu apstiprinājumu, tad ar visu garu jātiecas izpildīt Augstāko Gribu. Tāpēc tad, kad Mēs apliecinām Miera Karoga lielo nozīmi, tas jāpieņem ar garu. Tieši tā nāks pasaules pestīšana. Ir dižens laiks, ir tik nozīmīgs laiks!

   340. Gudri ir pravietots par tā svētlaimi, kas atdevis savu dvēseli savu draugu labā. Bieži šo bausli saprot kā paša dzīvības upurēšanu, bet teikts taču ir nevis par dzīvību vai miesu, bet par garu. Līdz ar to ir dots visgrutākais un ilgstošākais uzdevums. Lai dvēseli atdotu, tā vispirms ir jāizkopj, jāpaplašina, jāizsmalcina - tikai tad to var atdot tuvākā glābšanai. Tā ir jāsaprot un apzinīgi jāliek lietā Novēlējuma gudrība. Ir arī teikts: "Seko Man!" Tā teiks katrs Hierarhs, apliecinot augšupejošo gaitu. Nevar viņš griezties atpakaļ, citādi vadzvaigzne paslēpsies aiz klints.
   Nav pareizi domāt par Hierarha pazemību. Pazemība uz priekšu un pavēle atpakaļ. Tikpat skaidri Hierarhija izteikta Apustuļa vārdos par Mierinātāju Garu. Taču tāpat jāsaprot arī šis padoms, jo nekas nenorāda uz bezdarbību bēdās, bet gan gatavo mierinājumu sasniegumā. Tā, noliedzot to, kas ar šīszemes acīm nav saredzams, tiek aptumšotas pat labākās Mācības.

   341. Kā daudzi saprot atbildību? Tik maz taču domā par lielo atbildības apliecinājumu! Tas, kas uzņemas atbildību ar acīmredzamu vieglprātību vai patības vēlmē, nes briesmīgu karmu. Kad tiek dots lielais Kalpojums cilvēces labā, tad attiecīgi jānes arī atbildība. Kad Nesēja rokās ir Musu trauks, tas nozīmē, ka jābut tā cienīgam, lai brīnišķīgais trauks paliktu joprojām spārnots. Patiesi, atbildību piederas nest ar rudītu garu un ar visas sirds saudzību.

   342. Individualitāte un patība ir kā dzimšana un miršana. Individualitātes veidošanās liecina par Jaunās Pasaules dzimšanu, turpretim patība var spoguļoties Mēness nedzīvajos vulkānos. Taču ne tikai sevi sastindzina patība, bet ar neauglību posta apkārtējo, turpretim individualitāte aizdedz ugunis visās kaimiņu nometnēs. Sadarbība ir individualitātes vainags, bet patības posts ir skorpiona dzelonis. Vai uz patību vai' paļauties? Ne vairāk kā uz čusku! Bet patiesā individualitāte sevī ietver pasaules taisnīguma pamatu. Mums jāsavāc kopā individualitātes, jo jaunajam dimantam nepieciešama apstrāde, bet patībai jāiet cauri daudziem iemiesojumiem. Protams, sirds uguns var grozīt arī šo likumu. Tādēļ patībai var ieteikt iedegt sevi pie ugunīgas sirds.

   343. Ne velti Mēs iededzam ugunīgās sirds bākas kā patvērumu ceļiniekiem. Nav viegli liesmainajai sirdij, bet tieši tā sevi ziedo savu draugu labā, un tālab pareizs ir bauslis par svētlaimi. Bet prieks ir īpaša gudrība.

   344. Pasaules pārkārtošanas laikā var noturēties, vienīgi apliecinot Jauno Pasauli. Paustā lēmuma īstenojums var ienākt dzīvē tikai tad, ja ir dziļa izpratne par to, ka pasaulei jāatdzimst saskaņā ar Hierarhijas diženo likumu. Tādēļ Jaunās Pasaules meklētajiem jātiecas apliecināt vadošas apstiprinātas Hierarhijas Novēlējumu. Tikai tā pasaulē var nodibināt līdzsvaru. Tikai liesmaini vedoša Sirds nesīs pestīšanu. Pasaulei tik loti ir vajadzīgs Hierarhijas likuma apstiprinājums.
   Tāpēc laikā, kad nomainās valstis un uguns aizstāj visu aizejošo, Hierarhija tiek likumīgi apstiprināta. Tādēļ ir tik nepieciešams atzīt Hierarhijas likumu, jo bez ķēdes nav iespējams uzcelt dižās augšupejas kāpnes. Tā ugunīgi jāpieņem Hierarhijas likuma diženuma apliecinājums.

   345. Nesamulstiet par šķietamo atkārtojumu nepieciešamību. Pirmkārt, nekas netiek atkārtots, pat vieni un tie paši vārdi dažādā laikā ir pilnīgi dažādi. Otrkārt, dienu un nakti ir jāuzsver par Hierarhiju. Pareizi, ka verdzības hierarhija ir beigusies, bet apzinātās Hierarhijas izpausmi pavada cilvēces ciešanas. Par daudz verdzības ir pasaulē un par daudz nomākta ir katra apziņas liesma. Verdzība un apzinīgā Hierarhija ir kā diena un nakts! Tādēļ nemulsdami atkārtojiet: apzinīgā Hierarhija, brīvības Hierarhija, zinību Hierarhija, Gaismas Hierarhija. Lai zobojas tie, kas nezina par Jaunās Pasaules iedīgļiem, jo viņiem katrs Jaunās Pasaules jēdziens liekas briesmīgs. Vai tad Bezrobežība viņus nebiedē? Vai apgrutinoša nešķiet Hierarhija? Paši budami tumsības despoti, viņi taču nesaprot Hierarhijas radošo darbu. Paši budami gļēvuli, viņi dreb izbailēs varoņdarba priekšā. Liksim svaru kausos topošā Dižā Laikmeta pašus vajadzīgākos jēdzienus - Bezrobežība un Hierarhija!

   346. Kad tiek veidota evolucijas pakāpe, tumšie liek lietā visas savas viltības, jo Gaisma viņiem gruti panesama, un, jutot kritiena tuvošanos, tie ķeras pie līdzekļiem, kas pašiem ir vissmacējošākie. Katram jaunam lielam laikmetam sākoties, atkārtojas tas pats spēku sakāpinājums, bet vēl piesātinātāku laiku vēsture nav pazinusi, jo Uguns Laikmets aptver visas kosmiskās darbības. Tad ugunīgi jāstāv sardzē.

   347. Daudz sālsstabu ir izmētāts pa Zemes virsu. Ne tikai Lota sieva pavērsās uz pagātni, bet neskaitāmi ir šie atpakaļskatieni. Ko tie gribēja ieraudzīt liesmu pārņemtajā pilsēta? Varbut vēlējās atvadīties no vecā dievnama? Varbut ar acīm meklēja ierasto pavardu? Varbut skatījās, gaidot, vai nav jau sabrucis ienīstā kaimiņa nams? Protams, pagātne viņus piesaistīja uz ilgu laiku. Jātiecas uz priekšu gan apgaismības, gan veselības un stipras nākamības labad. Tā jādara vienmēr, taču mēdz but kosmiskie samezglojumi, kad nepieciešama strauja kustība uz priekšu. Par pagājušo nav jāmulst un jāskumst. Kļudas ir pat acīm redzamas, bet karavāna negaida un paši notikumi rauj uz priekšu. Steidzamies un aicinām pasteigties. Nākotne ir apmākusies, taču tumsas priekšā nav!

   348. Atstājiet visu bijušo Musu ziņā, un sāksim domāt tikai par nākotni. Neņemsim no pagātnes līdzi neko lieku, ne ar ko neapgrutināsim apziņu. Pats noglabāšu un atcerēšos visu vērtīgo! Notikumu gaita virza uz nākotni. Tādēļ Hierarhija jāuztver kā glābšanas riņķis. Tā var saprast Pasaules Mātes zīmi. Nebēdājieties, jo visu vērsīšu par labu. Mazdušīgajiem iekliegsim ausīs: Hierarhija!! Mācība tiek dota īstajā laikā, bet jābut ar ēzeļa ausīm, lai nesadzirdētu pērkonu. Pirms uzvaras piedien priecāties. Priecāsimies un tādējādi pievienosimies Valdoņa priekam.

   349. Dzīvības procesu norisi uztur organisma smalkās enerģijas. Cilvēki ar grutībām pierod pie smalko enerģiju ap-jēgsmes un visu neredzamo spēku darbības. Tāpēc notiek tāda nošķiršanās no Kosmosa un fiziskais ķermenis ierobežojas ar matērijas pamatiem tā vietā, lai attīstītu uztveres smalkumu. Tik maz ir to, kas jut kosmisko spēku vibrācijas, un tik maz ir to, kas spējīgi noteikt, kur īsti meklējama smalkā izpratne. Gars, kas tiecas uz augstākajām steram, zina, kāda magnētiskā saikne pastāv starp smalkajām enerģijām, un rod saskaņu ar visiem izplatījuma spiedieniem. Tā jaunā paaudze jāaudzina smalko enerģiju izpratnē, jo izplatījuma vibrācijas tuvojas Zemei un Jaunā Laikmeta apstiprinājums izraisīs daudzu apstiprinājumu nomainu. Tā smalkie ķermeni uztvers visas sutītās enerģijas.

   350. Tāpēc Uguns izpausmes laikmetus vienmēr ir pavadījušas perturbācijas, jo garīgā apzina novirzījās līdz ar kosmiskajām nomaiņām. Tāpēc Uguns Laikmetā pats galvenais ir smalkā uztvere. Uguns Laikmetā Hierarhiju pavada strauja tautas gara augsmes plusma. Un tādas tautu nomaiņas notiek tāpēc, ka tautas nepieņēma Hierarhijas likumu. Uguns Laikmets ir Hierarhijas Laikmets!

   351. Hierarhija jāpieņem kā evolucionāra sistēma. Gariem, kas nav izdzīvojuši sevī verdzību, varam atgādināt, ka Hierarhija pilnīgi atšķiras no despotisma. Bet pat skursteņslauķim jāuzkāpj uz jumta, lai iztīrītu dumvadus; no apakšas to nevar izdarīt. Nevar radīt simfoniju bez vienas, visiem instrumentiem kopīgas atslēgas. Var minēt daudz analoģiju, sākot ar joku un beidzot ar aizkustinošiem piemēriem no bišu, skudru un gulbju dzīves. Taču vislabāk šolaiku cilvēcei dot salīdzinājumu ar bezpersonisko ķīmiju. Viegli iedomāties, ka reakcija var notikt tikai noteiktos apstākļos. Arī Hierarhija pilnīgi atbilst astroķīmijas pamatiem, kuras noliegt neuzdrošināsies pat iesācējs zinātnē. Mēs jau gluži pamatoti vienojāmies par psihiskās enerģijas atklāšanas svarīgumu. Tās izpratnes koordinācijai ir nepieciešama Hierarhija kā atvieglinošs ķīmisks veidojums.

   352. Kāds tad ir visapliecinošākais ceļš uz Mums? Vispareizākais ceļš ir varoņdarba pašaizliedzība. Visbrīnišķīgākā uguns ir sirds liesma, kas piesātināta ar mīlestību uz Hierarhiju. Smalkās sirds varoņdarbs tiek apliecināts ar Kalpošanu Augstākajai Hierarhijai, tādēļ tik brīnišķīga ir smalkās sirds pašaizliedzība. Smalkā kalpotāja gara jaunrade un pašdarbība ugunīgi piesātina izplatījumu. Tā smalkā sirds atsaucas uz visiem kosmiskajiem notikumiem. Tā, patiesi, sabalsojas redzamais ar neredzamo, tagadne ar nākotni un iepriekš noteiktais piepildās. Tā smalkās sirds pašaizliedzība piesātina pasauli ar liesmu.

   353. Patiesi, svētais Arhata jēdziens ir sagrozīts. Atņemot daiļumu, izpostīta pati parādība. Cik blāvi deg Labuma Skolotāja izpratne pasaules apziņā! Bet Patiesība dzīvo, un Patiesības vārdā Mēs radam. Tādēļ dzīves pārveidošanai jāpieņem Hierarhija kā Patiesības daile. Tā smalkā sirds rada kosmiskās evolucijas labā. Tā jāpieņem sirds fokusa nozīme, tā ar sirdi jāsaprot smalkās sirds dižais process!

   354. Daži cilvēki nepanes Musu biežo atgādinājumu par kauju. Lai tad viņiem tā ir nevis kauja, bet Vārtu atvēršana. Arī Vārtu atvēršanas process prasa enerģiju. Bet jums bez liekulīgas mīkstināšanas vai' teikt, ka Gaismas cīņa pret tumsu noris nepārtraukti. Daudz kareivju palīdz šajā kaujā, citādi mēs atkal ieslīgtu Haosā. Kaujas dalībnieki bieži jautā: kādēļ, fiziskajā ķermenī budami, viņi neatceras savas smalkās dabas varoņdarbus? Taču no Musu puses butu noziedzīgi pieļaut šādu apziņas stāvokli. Sirds taču neizturētu šīs milzīgās kaujas apziņu. Vienīgi sevišķi liesmaina sirds patur apziņā melnos šāviņus. Sirds apstājas no apziņas vai no sklerozes. Bet kosmiskā kauja var satriekt visstiprāko sirdi.
   Tā atgādināsim par kauju, kad sadursme atkal izvēršas milzīgos apmēros. Pazemes uguns ar grutībām līdzsvarojas, un magnētisko strāvu slāņi krustojas. Taču nenoliegsim, ka šī perturbācija nes atjaunotas iespējas.

   355. Dzīvības procesu norisi saspriego dažādas smalko enerģiju vibrācijas. Tik maz ir apzināta šīs dzīvības procesu norises butība un tas, uz kā balstās katra gara dzīve! Domā, ka dzīvības process pastāv tikai audos, piemirstot, ka Kosmosa jaunradi saspriego smalkās enerģijas un tas neredzamais process, kas pieļauj mužīgo apmaiņu un pieskaršanos Izplatījuma Ugunij. Psihisko enerģiju uztur garīgie procesi. Patiesi, cilvēcei ir jāapzinās, kur ir dzīvības procesu norises avots un kas nosaka apmaiņu spēku augsmei. Tiklīdz cilvēce nošķīrās no Varenā Spēka Avota, tā notika spēku nomaiņa. Tā tas ir visā kosmiskajā celsmē.
   Tā visā celšanas darbā spēkam vajadzīgs Avots, kas to piesātina, tādēļ Mēs tā apstiprinām Hierarhiju, jo šis Avots ir Labā Avots un Pasaules Pārveidošanas laikmetā, patiesi, ir tikai viens glābējenkurs. Tādēļ tā jānostiprina apziņa visa dotā centrā.

   356. Saskaņa ar vardu uzbuvi evolucijas spirāle izplešas un involucijas spirāle savelkas. Tas pats notiek ne vien ar lietām, bet arī ar idejām. Ir ļoti pamācoši noskaidrot, kā rodas stari un kā tie veic savu apli. Bieži tie it kā pilnīgi pazud, bet, ja tie ir evolucionāri stari, tie atkal parādās paplašinātā veidā. Evolucionāras domāšanas labad var izpētīt idejas saknes spirāli. Pakāpeniskas ietveršanas uzdevums var dot progresiju uz augstāku izpratni. Vai' ņemt kaut vai reliģiju ideju un aplukot to spirālveidīgi. Proti, nevis salīdzinoši, bet evolucionāri, spirālveidīgi. Tā var redzēt vienu sakni. Tāpat var izpētīt, cik evolucionāri paplašinājušās reliģiju idejas. Un tā nākotnes prognoze nesamazināsies. Vajag savākt pozitīvās zīmes.

   357. Cilvēce ir daudz piekāpusies, lai izdzēstu Dzīves Mācības darbīgo pamatu. Samērā niecīga piekāpšanās ir atņemt svētlampiņai degli un tad brīnīties par ugunsgrēku, kas cēlies no izlietās eļļas.
   Pasaules Svētlampa ir izlaistīta, un kalnos var saglabāt svēto dzīvības brīnumu. Ar diviem pamatiem var ugunsgrēku apturēt - ar Hierarhiju un psihisko enerģiju.

   358. Cilvēcei jābuvē savi cietokšņi kā brīnišķīgs nedalāms aplis. Katram radošam pasākumam jāveidojas viengabalainam, nedalāmam un jānostiprinās orbītā ap centru. Tikai tā var ar rādiusu pieskarties visiem punktiem un noteikt vērienu. Ir jāsaprot, ka katram cietoksnim jāpiesātinās no centra. Jo paviršāka uztvere, jo tā postošāka visiem virzieniem. Tāpēc tik loti vajag ieklausīties centra iekšējā izpausmē. Cietokšņa nedalāmība ir tā spēks. Viengabalainība ir tā daiļums. Centrs ir Labuma Hierarhija. Tā veidojas augstākā pakāpe, Katram garam jāaptver, ka viss dzīvo ar viengabalainības Gaismu. Katrs Ašrams piesātinās ar viengabalainību un dzīvo ar Hierarhijas Gaismu. Katrs atoms dzīvo viengabalainībā. Un tajā ir atoma skaistums; tā tiek veidota pasaule.

   359. Vitalitāte ir musu jauncelsmes darba pamats. Daile ir cilvēces laimes ķīla, tādēļ Mēs izvirzām mākslu par gara atdzimšanas augstāko stimulu. Mākslu Mēs uzskatam par nemirstīgu un bezrobežīgu. Mēs nošķiram zināšanu un zinātni, jo zināšana ir māksla, bet zinātne ir metodika. Tāpēc Uguns stihija aktivizē mākslu un gara jaunradi. Tāpēc mākslas brīnišķās pērles patiešām spēj pacelt un mirklī pārveidot garu. Līdz ar Gara augsmi cilvēcei viss top pieejams, jo tikai iekšējās ugunis spēj dot vajadzīgo uztveres spēku. Tāpēc Agni jogs spēj apjaust visu kosmisko daili bez šauras zinātniskās metodikas. Patiesi, mākslas pērles dara cilvēci cildenāku un gara jaunrades ugunis dod cilvēcei jaunu daiļuma izpratni. Tā Mēs vērtējam viengabalainību ap centru un Kalpošanu Hierarhijai ar sirdi.

   360. Cik ačgārni gan cilvēki iztulko Pasaules pamatus! Kādas gan viņi izdomā formulas dzīvības principu izskaidrošanai! Zaudējuši visu kosmisko principu apvienošanas diženos pamatus, viņi piesātina izplatījumu ar visiem nošķiršanās principiem. Tā rodas sākotņu nelīdzsvarotība, visu augstāko principu sašķelšanās un tiekšanās uz daudzgalvību. Tā dižā Hierarhijas Sākotne, cilvēku mazdušības sašķelta, rada savas sekas, un cilvēce visiem spēkiem cenšas noniecināt Dižo Principu. Tā Lielo aizstāj ar sīko.

   361. Patiesi, Kosmiskās Sākotnes ir brīnišķīgas savā varenajā spēkā un Hierarhijas radošais likums visu piesātina ar uguni. Tādēļ visa Kosmosa pamatos ir likts augstāko uguņu lielās apvienotības likums. Tāpēc nevajag dižos uzdevumus saskaldīt. Un nākotnes pamats, gaišā Labuma Hierarhija, patiesi ir saspriegta dižo likumu apstiprinājumā. Lai atceras, ka celt tiešām var tikai ar Hierarhiju. Hierarhijas apstiprinātajā orbītā var atrasties vienīgi tad, kad apziņa saprot, ka trieciens Hierarha Vārda Vairogā ir trieciens Mums, un katrs, kas pieļauj triecienu, dārgi maksā. Darba sekmes ir vienotībā. Noniecinājuma pieļau-šana ir gļēvuma un atkāpšanās apliecinājums. Apvienotība ir brīnišķīga uguns!

   362. Cilvēki ļoti bieži vairāk uztraucas par pērkonu nekā par zibeni. Tā arī notikumos cilvēki ir vairāk norupējušies par atbalsi neka par butību. Var teikt: nevajag baidīties no pērkona, ja zibens nav nospēris! Tikai jaunkareivis baidās no lielgabala dārdiem, bet nesadzird lodes lidojumu. Psihiskā enerģija reaģē uz zibeni. Var redzēt, kā organisma dabiskās spējas pasargā no postošas sadegšanas; tā psihiskā enerģija dažreiz izraisa mākslīgus sarukumus, lai no vērstu blakusesošā centra bīstamu uzliesmojumu. Ļoti reta ir parādība, ka jogiem, visiem redzot, pietukst kājas vai rokas un tikpat ātri audi atkal saraujas agrākajā lielumā. Jus redzējāt tādu parādību, kad draudēja balsenes centra sadegšana. Kaut arī draudēja briesmas, psihiskā enerģija ar uguni tika ātri galā.
   Ari izvirdumi novērš iekaisumu - pilnīgi analoģiski vulkāniem. Vērīgai acij atklājas daudzas analoģijas. Nevajag tikai meklēt rituālu samākslotību un piespiestību. Saplusme ar Augstāko notiek pareizi tikai ar dabīgi aizdedzinātas sirds uguns starpniecību. Neizbēgama, protams, ir pārpildīta "kausa" mutu-ļošana, bet tas ir Pasaules Mātes grutums. Atcerieties seno mazuļa attēlu kausā. Daudzas zinātniskas zīmes ir pārvērstas miglainos simbolos, bet ir laiks tās atšifrēt.

   363. Kosmisko perturbāciju laikā uzkrājas šķīstīšanas ugunis, kas palielina spiedienu atmosfērā un virza ugunis uz Jaunās Pasaules celšanas darbu. Tā uz vecās pasaules drupām aug jauna evolucija un Uguns Laikmets, kas noslēdz Kalijugu un piesātina izplatījumu ar Jaunās Pasaules uguni. Tā visaptverošais Valdonu Karogs aicina uz tīro jaunradi. Tā ienāk dzīvē Hierarhijas apstiprinājums. Tā Mēs apsveicam visu, kas virzīts uz Labo. Tā Mēs apsveicam visu, kas ir piesātināts ar tīru tiekšanos iet pa virsotņu ceļu.

   364. Ir vispārzināms, ka pirms Satjajugas iestāšanās karmas tīstoklis saritinās īpaši strauji. Var jautāt: kāpēc gan daudzi noziegumi un zaimi paliek it kā nesodīti? Iemeslu daudz. Pirmais - cilvēki mēdz spriest pēc pērkona, nevis pēc zibens. Otrais - var nepamanīt, cik pakāpeniski griežas notikumu aplis. Trešais cēlonis ir tieksmes un vecās karmiskās saites. Tā vienīgi izsmalcināta apziņa spēj sajust, kad aiz nevēlamas darbības slēpjas nodoms, kas nebut nav ļauns. Taču mēdz but arī otrādi, kad darbībai, kas ārēji neliekas slikta, ir nepieļaujamas domas sekas. Kad runāju par izplatījuma taisnīgumu, turu prātā līdzsvara likumu. "Kausā" atainosies ikkatra gara svārstība.

   365. Novērojiet, kā ikviena rīcība atainojas karmas svārstībā. Var redzēt, kā nodevība visos tās veidos izraisa strauju karmas veidošanos. Var daudz ko mācīties no šādiem novērojumiem. Cik skumji redzēt cilvēkus, kas kaitē paši sev! Var novērot, kā šajās pašsakāvēs iekšējo butību sagandē odze. Nekas nevar novērst sekas, jo tās stāv pārāk tuvu cēlonim. Tikai ar sirds uguni var norobežoties un šķīstīt kanālu, pa kuru ieplust infekcija.

   366. Kā cilvēki sagroza psihisko spēku jēdzienu! Viņi aizmirst, ka fizisku parādību vienmēr var izskaidrot ar psihisku faktoru, bet psihisku parādību ar fizisku paņēmienu apstiprināt nav iespējams. Kad no zinātnes izmeta visus psihiskos faktorus, tad, protams, notika krasa nošķiršana ierobežotajā un neierobežotajā. Zinātniekiem var norādīt, ka grāmatas, kurās nav gara, psihiskās enerģijas un Kosmiskās Uguns, nespēj dot cilvēcei vajadzīgo zinātni. Tādējādi norobežojot to, kas pastāv gadu tukstošus, no tā, kas veidojies gadu simteņos, ir radušies tie maldi, kas tik ļoti paātrināja planētas karmu.
   Tāpēc cilvēcei jāpadomā par to, kā tuvināt psihiskās parādības fiziskajai pasaulei. Citādi apstiprinātā zinātne un burta kalpi var izrādīties sēžam pie tukša galda. Tāpēc dzīvības spēka pilnā māksla, kas sevī glabā dievišķo uguni, piesātina cilvēci ar to uguni, kas aizdedz gani un piepilda visas pasaules. Tāpēc radīšanas dailes brīnišķās lāpas ir cilvēcei tik vērtīgas. Mēs redzējām, kā mākslas darbi pārveidoja cilvēku, un to nespēj neviena pasaules grāmatniecība. Tā Dailes un Miera Karogs apvieno pasauli. Tā gara jaunrade piesātina izplatījumu.

   367. Kas gan ir devējs? Tas, kuram ir. Bet, lai neizsīktu, ir jāsaņem no neizsīkstošā Avota. Griezīsimies pie Hierarhijas.

   368. Jus esat dzirdējuši par jauko smaržu, kas nāk no Svētajiem. Norādīsim, ka svētā aura, atgriežot cilvēkus nemie-sīgajā valstībā, dod viņiem to puķu smaržu, kādās viņi agrāk dzīvojuši. Arī dziedināt var, pieliekot pie ķermeņa attiecīgos ziedus.

   369. Kad garīgie meklējumi aptver gadu tukstošus, kā gan var noliegt to sasniegumus! Kādi maldi gan rodas uz ugunīgo sasniegumu nolieguma pamata! Var apliecināt, ka neredzamie procesi dod cilvēcei spēku darboties. Tā jāsaprot, ka garīgā enerģija ir Kosmiskās Uguns stihija, bet šī Uguns virza dzīvi un piesātina dzīvības izpausmes. Augstāko enerģiju zināšanas varenais spēks dod Esības atslēgu. Visā pasaulē ir telpiski izsētas psihiskās enerģijas zīmes, tādēļ jāieklausās Izplatījuma Ugunī.

   370. Viena no viskaitīgākajām darbībām ir Hierarhijas nosodīšana par paša kļudu sekām. Nekas cits, izņemot nodevību, tā nesarauj saikni ar Hierarhiju kā šāda tumsonīga nosodīšana. Hierarhijas aizgādnība visās lietās samazina kaitīgo kļudu sekas, bet noraidīt Hierarhiju nozīmē uzņemties pašam visu seku straumi. Kāds pieredzējis jurnieks deva padomu: "Nekad nemēģiniet vētras laikā pārsēsties no viena kuģa otrā." Ir bieži gadījumi, kad, izdarījuši kļudu, cilvēki mēģina tās sekas izskaidrot kā upuri Hierarhijai, nesaprazdami, ka tādējādi viņi nopulgo Hierarhiju.

   371. Piebiedrošanās Ugunij piesātina centrus ar kosmisko ritmu. Tādēļ skanēšanu nostiprina pastāvīga pieskaršanās izplatījuma vadam. Centru jutīgums jāpasargā un jānostiprina kā saikne starp redzamo un neredzamo pasauli. Centru skanēšanas laikā jāievēro miers.

   372. Skolotāja apliecināšanu var atkārtot ik stundu, jo Musu konstrukcijai vajadzīga apzinīga Hierarhijas pieņemšana. Var sagaidīt dažādus notikumus, bet tajos piedalīties var tikai ar Musu pasludinātās Hierarhijas starpniecību. Tā saku: ne vien Musu lēmums, bet arī tukstošgadu karma noteic nākotnes celšanas darbu negrozāmību. Var mainīt detaļas, bet nedrīkst grozīt pamatu. Pat dzīves sīkumos nevajag aizmirst Mušu Gribu. Ir pareizi apjēgt jaunradāmo pasaku, taču tikai pa Hierarhijas kāpnēm tā pārvērtīsies Pasaules pestīšanā.

   373. "Strādā, dari labu, godā Gaismas Hierarhiju" - šo Musu Novēlējumu var ierakstīt pat jaunpiedzimušā plaukstinā. Tik vienkārša ir Sākotne, kas ved uz Gaismu. Lai to pieņemtu, vajadzīga vienīgi skaidra sirds.

   374. Kad planēta zaudē līdzsvaru garīgās izpratnes zuduma dēļ, tad nav novēršams tas, kas planētu sagaida, jo nav karmisku seku bez cēloņa un nav cēloņa bez sekām. Izpausme, ko izraisījis garīgo centienu zudums, protams, dos tos impulsus, kas nesīs planētai atdzimšanu. Fiziskās pārmaiņas dos planētai Agni Jogas izpratni. Finansu pagrimums liks pārvērtēt vērtības. Reliģiju izkropļojumi liks meklēt jaunu garīgo varoņdarbu.
   Tāpēc, patiesi, vecās pasaules bojāeja ir jauns apstiprinājums, jo ar jauno vērtību parādīšanos Mēs pasaulei dodam gara pestīšanu.

   375. Tā, balstoties uz Uguns principu, atdzimst pasaule. Centru uguns, gara uguns, sirds uguns, varoņdarba uguns, sasnieguma uguns, Hierarhijas uguns, Kalpošanas uguns ir Jaunās Pasaules principi. Tādēļ apvienotie apziņu loki tā rada Augstāko Gribu. Patiesi, diženais Miera Karogs pārklās visu pasauli! Ir patiesi dižens lielu piepildījumu laiks. Tā pienāk diženas darbības laiks.

   376. Teikšu fanātiķiem un svētuļiem par nodevību. Viņi nodevību iedomājas tikai trīsdesmit sudraba grašu veidā, bet piemirst, ka tā pastāv ikvienā nopulgojumā un neslavas celšanā. Nav jādomā, ka ļaunprātīgs vārds nebus nodevība. Tieši ļaunprātība bieži vien nav nošķirama no nodevības un mēlnesības. Šos negoda zarus baro viens un tas pats melnais koks. Un sekas bus tikpat melnas kā negoda melnās saknes. No ļaunprātības vārdu šausmām ir steidzami jāatradinās.

   377. Pasaules pārveidošanās, protams, apstiprinās visaugstākajā spriegumā. Šo pārveidošanos pavada visas perturbācijas, visas nomaiņas, visas slimības. Vistiecīgakas enerģijas iekustina ugunis. Tā Uguns Laikmetā sabiezē tumsa un viss saspringst ugunīgā tiecībā. Ļaunumu rada sabiezētā tumsa. Gaisma pārveido pasauli. Tā dižajā laikā vispasaules transmutācija piesātina izplatījumu.
   Tā Uguns Laikmetā, kad Gaisma cīnās ar tumsu, Miera Karogs ir tā pamatzīme. kas cilvēcei dos jaunu pakāpi. Tā zem šīs zīmes apvienosies Daile, Zinība, Māksla un visas tautas. Tā Karogam piemērojami tikai visaugstākie mēri!

   378. Pretošanās ļaunumam ir viena no Hierarhijas meklētāju pamatīpašībām. Ne fiziskās īpašības dos spēju pretoties ļaunumam, bet gars un sirds uguns rada bruņas pret ļaunuma viltībām. Bet kā saprast ļaunumu? Pirmām kārtām tā, protams, ir postīšana. Bet veca nama nomaiņa ar jaunu un labāku taču nebus postīšana? Tātad postīšana ir sairums, kas noved amorfā stāvoklī. Šādai postīšanai ir jāprot stāties pretī. Jārod gara spēki pārspēt nepretošanās kādībai piemītošo gļēvulību. Lai gatavojas stāties pretī ļaunumam.

   379. Cik loti nepieciešams paplašināt apziņu, lai spētu ietvert visus plašos apstiprinājumus un saprast visu uzdevumu! Vajag taču izprast atbilstības, samērības un sprieguma parādību, jo bez šīs izpratnes vai- noniecināt pasaules uzdevumu, mērot to ar sīkiem mēriem. Tā, veidojot vajadzīgo pasaules pakāpi, pirmām kārtām jālieto pasaules mērogs. Kad plīvos dižais Karogs, Jaunā Laikmeta zīme, ir jāveic apzināti pasākumi. Tā lielais pasludinājums ir jāsaprot kā pakāpe uz Pasaules atjaunotni.

   380. Vai gan maz ir zemestrīču? Vai maz katastrofu, vētru, pārmērīga aukstuma un karstuma? Vai nav pacēlies ugunīgais krusts? Vai neatmirdzēja dienas laikā zvaigzne? Vai neliesmoja ugunīgā varavīksne? Vai tad maz zīmju savairojies? Bet cilvēce haosa vidu negrib saskatīt acīmredzamas parādības! Mēs neuzspiedīsim redzamās zīmes, kad šaubas padarījušas cilvēkus aklus. Bet starp aklajiem un kurlajiem ir uguns bērni, un viņiem Mēs sutām zīmes, lai viņi pazītu Gaismas tuvošanos.

   381. Apziņa, kas ietver tikai tagadni bez domas par nākotni, nevar pievienoties evolucijai, jo šādai apziņai zud mužu ķēde. Tāpēc tad, kad apziņa paplašinās, tā sevī ietver cēloņu un seku lielo vadošo ķēdi. Kad briest evolucija, cēloņu atklāšana ir ļoti svarīga. Pašlaik, kad planēta piepilda savu karmu, protams, maksa par sarādīto tik loti atsaucas uz cilvēci. Planētu ieskauj viss, ko veidojuši cilvēku garīgie centieni. Tādēļ katrs gaišs spriegums un tiekšanās dod planētai Jaunās Pasaules apstiprinājumu. Tādēļ dižais Miera Karogs nes savus Gaismas lādiņus un ugunīgi piesātina strāvas ap Zemi - kā panaceja pret ļaunumu. Tā rada mužos apvienotās apziņas. Tā Gaisma uzvar tumsu. Tā veidojas brīnišķīga pakāpe. Tā piepildās paredzētais.

   382. Kosmiskais taisnīgums atrisina visas karmiskās saites. Un cik maz cilvēce padomā par apstiprinājumiem, kas mus nes izplatījumā. Ja padomātu par apstiprinājumiem, kas nes mus uz augstākajām sfērām, tad noteikti nonāktu pie Hierarhijas. Tā cilvēce ietēiptos Patiesības apziņā. Tā, apvienojot apziņu lokus, Mēs ceļam nākotni.

   383. Ja pat radio viļņi tik stipri ietekmē cilvēku, tad cik gan spēcīgi var ietekmēt psihiskās enerģijas piesātināti priekšmeti! Apzināti piesātināts magnēts taču pārraida savas magnētiskās strāvas; tā Musu emanācijas apņem katru atsutīto velti. Tāpēc Musu sutījuma apstiprinātā parādība vienmēr var pastiprināt saņēmēja spēkus. Izplatījums plosās. Sablīvējas perturbācijas, bet pāri visiem notikumiem tiek virzīta jauna strāva atdzimšanas pakāpei.

   384. Vai kāds var apgalvot, ka Musu Vadība viņu noniecinājusi? Vai kāds var teikt, ka Mēs esam izpostījuši viņa labākos veidojumus? Vai kāds var atrast Musu Vadībā iznīcināšanu un nopulgošanu? Nē! Ikviena sirds teiks, ka pat kļudas tika nogludinātas, ja vien nav traucējusi paša cilvēka atkrišana. Jus bijāt liecinieki tam, kādu postu sev nodarīja atkritēji, bet šajās sekās vainīgi bija viņi paši. Skaidru, atkrišanas neaptraipītu dvēseli ir patīkami vest pa Esības virsotnēm. Radniecīgums rodas kā sadarbības sekas. Mēs aicinām uz tādu sadarbību, kas satuvina uz visiem laikiem.

   385. Kosmiskais magnētisms piesātina katru dzīvības procesu. Noteikt vibrāciju fizisko samēru ir musu uzdevums, jo tādējādi varēs noteikt visu izpausmju savstarpējās attiecības. Katra parādība taču saistās ar smalko enerģiju centriem. Katrs uzliesmojums, katra vibrācija atbilst kādai izpausmei Kosmosā. Izpētot šos viļņus, var secināt, ka saistība starp visām izpausmēm ir tik spēcīga, ka var konstatēt saikni ar magnētismu; tā dažādas domas, standartus un centienus apgrutina dažāda sprieguma magnētisms.

   386. Biedē un šausmina vienīgi negaidītais. Viss gaidītais jau ienāk dzīvē; tātad negaidītais jāpārvērš gaidītajā, citiem vārdiem, jātiecas uz zinību. Turklāt šī zinība jāsaprot nevis formāli, bet visā tās daudzveidībā. Kad dzīvības spēks mus piesātinās ar savu nebeidzamo daudzveidīgumu, pie trijām sfērām fronte bus nesagraujama. Taču triju sfēru izzināšana ir jāizprot, citādi virzīsimies tikai pa virspusi. Jo drīzāk jāpierod pie nepieciešamības virzīties uz iekšējo izzināšanu. Mācība nevada, ja tā netiek lietā likta.

   387. Darbu attīstības gaitā, protams, nāksies sastapt arī naidīgumu, taču cieši jāiegaumē divi noteikumi. Viens - no naidīgiem cilvēkiem jāizvairās, jo tie nav nolemtie, un otrs - varbut tieši naidīgums ir vajadzīgais tramplīns. Bet kavēklis nav naidniekos, palukojieties tuvāk!

   388. Kad kādam jums zināmam imperatoram paziņoja par uzvaru, viņš šo ziņu uzņēma gluži mierīgi. Tuvu stāvošās personas čukstēja: "Vai tiešām tā ir vienaldzība?" Bet valdonis teica: "Nevis vienaldzība, bet zināšana. Man šī uzvara jau sen aiz muguras, un tagad es domāju par lielām grutībām."
   Kad sakām: saudzējiet veselību vai - nedodiet savu rokrakstu svešās rokās, vai - neejiet ārā no mājas, Mēs paredzam daudzus jau pagājušus nosacījumus, no kuriem jāizvairās. Kas gan vēl tik rupīgi var noteikt sekas, ja ne Mēs, ja ne Skolotājs?! Kad Mēs runājam par pateicību, Mums, protams, tā nav vajadzīga, bet arī šādā veidā Mēs cenšamies vēlreiz nostiprināt tuvināšanos. Katra nošķiršanās ir postoša! Tā ir kā āķis ar ēsmu makšķernieka rokās.

   389. Tumšie spēki mēģina cīnīties ar Gaismu. Cenšas nostiprināt savus tumšos darbus, nostiprinādamies ar nodevības palīdzību. Bet Gaismas Spēki ir tik spriegi un nes tik daudz jaunradei nepieciešamu parādību. Spēku nomaiņu saspriego tumšā pretdarbība. Tā Hierarhija dižās jaunrades vārdā sagaida visus saspriegumus. Hierarhija nes izpaustās nomaiņas plānu; tā vareni pieaug evolucija.

   390. Cik truli ir visi, kas noliedz cerību! Cik akli ir tie, kas apliecina kara priekšrocības! Cik maz ir apziņu, kas spēj saskatīt planētas atdzimšanu kulturas ceļā! Protams, tie, kas neapzinās, ka jaunradīšana notiek ar augstāko līdzekļu palīdzību, ies bojā vecajās jukās. Tiem, kas nav atskārtusi jaunos ceļus, tā vajadzīga Maitrejas Laikmeta izpratne! Miera un Valdoņu Karogs taču pavērs ceļu!

   391. Vēl atnāks pie jums ar šaubām par Karmas likumu: "Vai gan iespējams, ka nelietīgie bauda labklājību, turpretī tie, kas to pelnījuši, cieš?" Sakiet: "Smaga ir to karma, kuri nespēj saraut šīszemes labklājības saites, jo, kā teikts, labklājība ir gara kapsēta." Turklāt zemes dzīves labklājība, kā esat ievērojuši, padara kurlas garīgās ausis. Bet daudzi zem labklājības maskas slēpj vislielākās nelaimes. Tāpēc neviens, kas zina, nemērīs ar zemes dzīves labklājības mēru. Jāmēra pēc virsotnēm, nedomājot par pazemes straumēm.

   392. Skolotājs priecājas, redzēdams, kā jus pierodat saprast grutību iespējamības. Pie šīs svētīgās atziņas ir jāpierod, bet tā ir viens no pirmajiem nosacījumiem, lai sekotu Hierarham.
   Dažreiz norādu jums kādu brīdi paklusēt; tāpat jāsaprot, kāda nozīme ir izplatījuma saspriegošanai ar apzinātu klusēšanu. Tas pats jāatgādina arī par atkārtojuma ritmu. Nav gudri neizmantot tehnikas un dažādu apstākļu palīdzību. Ņemiet, piemēram, galvassāpes - kas var but labāks par klusēšanu? Vai paātrinātas sirds darbības gadījuma - kosmiskais ritms, kas maina pulsu?

   393. Kalpošanu bieži pieņem par Patiesībai pilnīgi pretēju apliecinājumu. Uztver Kalpošanu kā parādību, kas neatbilst realitātei. Saprot Kalpošanu kā ceremoniju, kā ritmu, kas nejauši ienācis dzīvē, bet jāapzinās, ka Kalpošana ir ķēde, kas satuvina augstāko ar zemāko, kas ir apliecināta dzīvē un ko iepriekš norādījusi izpaustā butība. Tā visa Kalpošanas ķēde ieiet Labuma Hierarhijā. Tā visas darbības veido sakaru ķēdi, tāpēc Hierarhijas likums var mus aizvest pie Augstākā Labuma.

   394. Skolnieka un Skolotāja savstarpējās enerģijas kāpināšana atgādina tvaika mašīnu - pastāvīga padeve un atdeve. Mēs tik neatlaidīgi norādām uz saskaņošanas nepieciešamību tāpēc, lai pastāvētu labvēlība, tiekšanās, atzinība, jo tikai ar šādiem līdzekļiem var panākt saskaņotības dinamiku. Tvaika mašīnai ir kurtuve, bet Mums ir neizsmeļams psihiskās enerģijas rezervuārs. Nevajag domāt, ka norādītās īpašības vajadzīgas Mums, gluži otrādi - tās vajadzīgas jums. Kā gan citādi nostiprināsit saikni ar Mums? Ne ar šaubām, ne patību, ne pašnožēlu, bet tikai ar nedalītu tiekšanos uz Mums nostiprināsies gara dinamo varenais ritms. Šīs tieksmes ir jāīsteno dzīvē. Jāpatur prātā, ka katram fizikas likumam jāatgādina par stingro gara likumību. Ar tādu apziņu, patiesi, varat kļut par dzīves pārveidošanas līdzdarbiniekiem.

   395. Cilvēce ir iestigusi pagātnes paliekās, vecajā domāšanā, apstiprinātās Esības neizpratnē. Tā nomaiņai pakļauto tautu gars izplēn aizejošajās enerģijās, tādās kā svētulība, māņticība. Šīs pienešanas pamats ir baznīca, kas sēj šausmas. Tas ir nepieļaujami. Valsts, kas rīkojas nodevīgi, nevar pastāvēt. Gara atdzimšanas uzdevums ir izskaust šīs šausmas, kas pārņem planētu. Tāpēc vienīgi Hierarhijas Ķēde var atjaunot cilvēcisko veidolu. Tā ar mužīgās Hierarhijas atbalstu tiek celts jauns apstiprinājums.

   396. Kad pasaule nodreb un cilvēce ir galīgi apjukusi, paliek viens vienīgs glābšanās ceļš. Kā lai neapjauš gara augstāko un radošo augšupejas ceļu?! Proti, kad visi vecie ceļi ir sagrauti, kad visas enerģijas ir savu laiku pārdzīvojušas, kad pati planēta pārveido savu garozu, kā lai tad ar visu savu garu nepieņem jaunos apliecinājumus un atjaunotnes enerģijas, kas nāk no Hierarhijas Ķēdes varenības? Tikai tā cilvēce var pievilkties pie augstākajām enerģijām. Sekojot Kosmiskā Magnēta pamatiem, augstākā parādība pievelk garu pie Augstākā. Tā Hierarhijas augstākais likums rada ar labā palīdzību, nostiprinot labāku nākotni.

   397. Transā pat visparastākais cilvēks top veikls, drošs, nenogurdināms un sāk zināt daudz ko tādu, kas viņam vēl nav bijis pieejams; viņš sāk sajust neredzamās pasaules parādības tikai tāpēc, ka uz laiku ir nošķīries no zemākās, fiziskās pasaules. Bet, atgriezies tajā, cilvēks zaudē augstāko butību - it kā tas butu bijis sapnis. Ir jāatrod tilts, lai nezaudētu apziņu un lai bagātinātos ar Augstāko Pasauli. Un Agni Joga ir dota, lai cilvēku piebiedrotu Augstākajai Pasaulei.
   Vaicās: kālab gan ir joga sāpes? Protams, tas ir šīspasaules grutums. Sāpes nav vajadzīgas tur, kur nav traucēts kosmiskais ritms. Tāpēc ir derīgi, lai ap jogu butu sabiedrība, kurā valdītu lielāka saskaņa, lai dotu zināmu konstrukciju pienākošajiem kosmiskajiem viļņiem. Runājot par saskaņu, domāju ne tikai par jutīgumu, bet norādu uz derīgu uzbuvi. Hierarhija balstās uz noteiktiem likumiem. Mēs, kas esam tos sapratuši, uzņemamies atbildību apsargāt šīs Gaismas kāpnes. Nepagurstot jāatkārto, lai Hierarhijas uzbuve iespiestos smadzenēs līdz zīmējuma noteiktībai.

   398. Kosmisko enerģiju sablīvējumi atbilst cilvēku gara samulsuma apstiprinājumiem. Pastāvot šādai kosmiskajai atbilstībai, jukas var novērst vienīgi ar tādu varenu sviru kā Hierarhija. Kad notikumu ķēde sagrauj vecos balstus, piesātinot izplatījumu ar satrauktām enerģijām, tad, protams, vajadzīgs varens spēks, kas spēj visas enerģijas novirzīt uz jaunu celtniecību. Hierarhija ir ķēdes loceklis, kas pārveido aizejošās enerģijas gaismotā Nākamība. Hierarhija ir kosmiska izmerījuma apstiprinājums pasaulei. Kosmosā taču viss ir saistīts ar varenās Hierarhijas apstiprinātajiem mēriem! Tā visas enerģijas ir savstarpēji saistītas. Tā sirds pavediens ir saistīts ar izpausto Hierarhiju. Tā šī dižā saikne nosaka kosmisko butību.

   399. Kad tiek pulcināta jauna rase, Pulcinātājs ir Hierarhs. Kad ceļ jaunu pakāpi cilvēcei, Cēlējs ir Hierarhs. Kad dzīves ritmā tiek veidota Kosmiskā Magnēta norādītā pakāpe, priekšgalā ir Hierarhs. Dzīvē nav tādas parādības, kuras centrā nebutu savs Hierarhs. Jo varenāka pakāpe, jo varenāks Hierarhs!

   400. Ar dzīvnieku valsti ir vieglāk eksperimentēt nekā ar augu valsti. Ja saprot Agni Jogu, tad var sajust, kādā mērā cilvēka ietekme izplatās uz dzīvniekiem. Var redzēt, kādā mērā uz viņiem pāriet uzbudinājums, bailes vai pašpaļāvība. Jogisma likums, protams, sniedzas no "nāvējošās acs" līdz augšāmcelšanai. Bet daudzajās starppakāpēs var vērot dažādas iedarbības. Jābrīdina tie, kas tuvojas Agni Jogai, no neapjēgtu kustību iespējamām sekām. Ar visvienkāršāko sevis apvaldīšanu, pie kuras jāpieradinās, var izvairīties no daudzām jo daudzām nepatikšanām. Cik daudz gadsimtos uzkrātu sasniegumu tiek aizskalots ar neapvaldītu rēkšanu! Ir jādomā par pilnīgošanos. Jāmodina sevī gara pārākums, ko Hierarhija vienmēr atbalstīs.

   401. Gara pārākums nenāks, ja uz to netieksimies. Ir jāpierod pie domas par zemes dzīves īslaicīgumu un par Bezrobežības mužīgumu. Tā Agni Joga ir nesaraujami saistīta ar Bezrobežību un Hierarhiju. Tāpat varēs pāriet uz sirds mikrokosmu, kas satur tālo pasauļu refleksus. Cik aizraujoši ir sajust sevī ritmus, kas vada planētu! Protams, juku laikā tas ir gruti, bet cik brīnišķīgi ir piebiedroties Kosmiskajam Magnētam!

   402. Visas kosmiskās jukas atspoguļojas un savstarpēji saspriegst dzīves parādībās. Katra enerģija atbilst dzīves izpausmei. Kad uz planētas iestājas nelīdzsvarotība un tiek grauti visi vecie balsti, tad stipri saspriegojas pazemes uguns, viesuļvētras un Zemes garozas fiziskā noārdīšanās. Kad uz planētas apstiprinās Hierarhijas ugunīgā zīme, apstākļus, protams, saspriedzē dzīvinošā uguns. Tā dižo apstiprinājumu nosaka Hierarhijas dzīves augstākā uguns.

   403. Vai varat uzrādīt kaut kādu pazeminājumu Skolotāja Norādījumos? Nevarat, citādi Skolotājs nebutu šā nosaukuma cienīgs. Bet vai varat galvot par savu rīcību, jo pazeminājums ir pretējs Brālībai? Pazeminājums ir involucija, turpretim paaugstinājums - evolucija. Mēs kalpojam evolucijai. Var atrast Norādes, brīdinājumus, pat neapmierinātības izpausmi, taču pazeminājumu Musu darbos nav. Pat Musu pretinieki nav pazemināti. Divi cilvēku tipi sevišķi atšķiras - vieni pat no niecīga mājiena iztaisīs kaut ko lielu, otri pat no daiļa redzējuma radīs atbaidošu veidolu. Katrs spriež pēc savas apziņas. Viens ir liels sirdī, otram sirds ir kā sakaltusi ķervele: tā vispirms jāizmērcē, lai butu lietojama. Patiesi, visas kļudas ir jāizpērk. Šo likumu paturiet prātā.

   404. Mēdz teikt, ka nodevējam krekls deg. Var ievērot, kā neveselīgas psihiskās enerģijas tuvumā sabruk lietas.

   405. Kad centri ir ugunīgi saspriegti, tas nozīmē, ka jāmeklē atbilsfiba kosmiskajām perturbācijām. Zīmes ir precīzas, un tās apliecina Kosmosa ciešā saikne ar Agni jogu. Tā saikne saskaņojas ar visām izplatījuma strāvām. Tā tiekšanās nestais Agni jogs dod atbildes vibrāciju uz visām ugunīgajām izpausmēm. Tāpēc jāsaudzē veselība. Ir ļoti nozīmīgs laiks. Izplatījums vibrē, un viesuļi ir ļoti spēcīgi.

   406. Ceļiniekam ir vajadzīgas norādes. Veiksme ir ļoti jutīgs zieds. Sēklas var sēt tikai noteiktā laikā. No mājas jāiziet laikus. Bet, kad Skolotājs norāda sākt sēju, tad nedrīkst vilcināties. Tikai bērni var domāt: ja šodiena pagājusi, rīt jau bus labāk. Bet vīrišķīgs prāts saprot, ka garām palaista izdevība vairs neatkārtosies. Pat saule nespīd vienmēr vienādi. Jāattīsta izpratnes izsmalcinājums. Laiks kļus vēl sarežģītāks. Kas neizprata vakar, tas neattapsies arī rit. Skolotājs paredz tulītēju, neatliekamu sēju.

   407. Ka orkans var sadzīt krasta zelta kaudzes, tā laužu satraukums var atnest dārgumus. Jāpatur prātā, ka satraukums ir enerģiju sakāpinājums. Skolotājs ir sardzē. Skolotājs vēro neredzamās norises. Viņš zina, kas spēs izprast un pratīs pieņemt veltes.

   408. Kur viņi ir - gara valdnieki? Cilvēki bieži nostāda sevi gara valdnieka augstumos, bet piemirst, ka gara valdnieka pamatīpašība ir sekošana Hierarham. Vai, noniecinot Hierarhu, var gaidīt cieņas apliecinājumus pret sevi? Vai tie, kas iet pret Hierarhu, nav nenomazgājamu traipu klāti? Lai cilvēce iegaumē un padomā, kā var tapt par īsteniem gara valdniekiem. Tā var brīdināt cilvēkus, kas vēlas kļut par gara valdniekiem. Ne jau ar sevis paaugstināšanu sasniedzam gara majestātiskumu. Ne jau ar tiekšanos uz atklātu pašnolemtību var sasniegt gara valdnieka pakāpes apstiprinājumu!
   Tā Mēs ikvienam ieteicam sekot Hierarham.

   409. Mums ir to saraksts, kas seko Hierarham, kas iet pret Hierarhu un kas atklāti darbojas pret pašu Augstāko. Protams, dzīve ikvienam, kas kaut dažkārt vērsies pret Hierarhu, kļust loti sarežģīta, jo tāds ir dzīves likums. Tāpēc jāapzinās, cik svarīgi ir sekot Hierarham. Tā jāapliecina svarīgais laiks. Tā jāizprot pašreizējais laiks. Tā Mēs apliecinām Jauno Pasauli. Tumšie, protams, trako un baiļojas, taču Mēs esam spēcīgāki par tumsu. Tā visi dugpas sevi nolēmuši iznīcībai.

   410. Nāks atkal Hierarhijas noliedzēji un nosauks to par varmācības vadību. Atkal sakiet viņiem: "Hierarhijai nav nekā kopīga ar varmācību. Tā ir paverošs likums." Mēs esam pret jebkuru varmācību. Mēs nevirzām enerģiju bez līdzdarbinieka piekrišanas. Mēs zinām, cik nevērtīgs ir viss virspusējais, no ārienes nākošais. Līdzīgi celtniekam Mēs aicinām līdzdarbi-niekus. Bet, kam Musu laiva nav vajadzīga, tam ļaujam kaut vai uz bambusa niedrītes okeānu pārpeldēt. Taču cilvēki bieži vien tā baidās no jebkuras sadarbības, ka ir gatavi ierušināties dubļos, lai tikai nebutu jāpieskaras Augstākajam. Hierarhijas dēļ jums bieži nāksies nošķirties no cilvēkiem. Viņi drīzāk pieņems Bezrobežību, jo tās priekšā nejut savu atbildību. Bet Hierarhijas likuma nenovēršamība satrauc tukšu, patmīlīgu prātu. Protiet neuzstāt, kur redzat, ka ceļš piesārņots. Pret karmu nedrīkst iet. Bet daudzi neprātīgie ir grēkojuši pret Hierarhiju - no tā arī viņu aizkaitinājuma putas.

   411. Kad pasaule iegrimusi noliegsmes tumsībā, tad, protams, jāgaida veco, nederīgo pamatu sagrušana, jo kā citādi var pasauli pārradīt? Kā citādi var atmosties cilvēce, ja ne visiem nederīgajiem balstiem satricinoties? Jo tikai tad, kad cilvēce apjēgs apstiprinātos jaunos, dižos Hierarhijas principus, bus iespējams cilvēci glābt. Tā Mēs saspringti virzām planētu uz Labuma Hierarhijas principiem. Augstāko jēdzienu zaudējums ir jākompensē, jo katrs zaudētais princips atnes kosmiskus apvērsumus. Tā cilvēce ir jāatgriež dzīvē ar Hierarhijas principu.

   412. Vienīgi atjaunojot domāšanu, cilvēce var sasniegt jaunu planetāro pakāpi. Jo kāds izplatījuma spriegums aptver planētu! Tikai pirms milzīgām kosmiskām kaujām ir bijušas tik bargas brīdinājuma zīmes! Tāpēc vienīgi tad, kad nostiprināsies Musu Hierarhija, cilvēci varēs glābt.

   413. Musdienu dugpām darbs nav visai gruts, pietiek vienīgi pateikt: "Cik tu esi skaists!" - un auglis nokritīs. Bet, ja kavēsies, dugpa maigi ieteiks: "Atliec." Un atradīs mirkli, kad cilvēks atliks gan spēku, gan iespējas. Protams, vienmēr paliek trešais iecienītais līdzeklis, proti, zelts.
   Mēs aizsargājam vienīgi uz pareizā ceļa esošos. Kad kāds kuļas pa tumsu, tas izkrīt no Stara.

   414. Kādus ērkšķus gan cilvēki paši ievij dzīves vainagos! Kādus spēkus cilvēki izšķiež, lai darbotos pretī tiem principiem, uz kuriem turas pati dzīve! Cik daudz ap cilvēkiem ir nevajadzīgu ērkšķu, kas viņu dzīvi pārvērš atpakaļrāpulībā! Nesapratīs taču cilvēki augstāko Gudrību, iekams nebus vispirms izpratuši Hierarhijas likumu, - to, uz kā balstās visa dzīve; to, kas nosaka pasaules progresu; to, kas veido evoluciju; to, kas ir vēstures labāko lappušu un pakāpju pamata. Cilvēce taču nevar izvairīties no dižā Hierarhijas likuma. Ejot pa Hierarhijas neizpratnes ceļu, var sasniegt vienīgi pašiznīcību. Tā pret Hierarhiju vērstie ērkšķi pārtop tumsas ceļā. Dižais Hierarhijas likums jāsargā kā vadošā sākotne.

   415. Gan lielās, gan mazās lietās jāiedziļinās Hierarhijas vadošajā likumā. Vienīgi tā bus iespējams celt dižo nākamību. Dzīvi taču ceļ uz apziņas loku apvienojuma pamata. Hierarhiju un vadību taču apstiprina uz kosmiskā likuma pamata. Tādēļ gara jaunradi vitāli piesātina Kosmiskais Magnēts. Tā Vadītājs saskaras ar Kosmisko Magnētu, un visu pasaules piesātināšanu tā var saspriegt dižais likums. Tā Mēs radām ar apvienotu apziņu un sirdi.

   416. Hierarhija ir plānveidīga sadarbība - tā varētu nosaukt šo Mācības dalu, taču nebaidāmies, ja jus lietosit sengrieķu vārdu Hierarhija. Ja kāds to iztulkos savā konvencionālajā izpratnē, viņš tikai pierādīs, ka viņa smadzenes vēl nav gatavas kooperācijai.

   417. Katrs gars rada savu karmu. Katra tauta izveido savu karmu. Tautas, protams, meklē vadītāju, jo pat nostiprināts prestižs nespēj noturēt cilvēkus, kas maldīgi domā. Ne zelts, ne skaļi vārdi, ne nepieņemamu padomu blāķi neglābs tautu. Tikai Vadītāja ugunīgā doma, ugunīgais gars pavērs jaunus ceļus, tāpēc kosmisko perturbāciju laikā lai gaiši deg Garīgā Vadītāja zvaigzne. Tā uz vecās pasaules drupām lai paceļas dižā Gaismas Valstība!
   Tā pievilksme tiek izpausta kā varens Spēks. Ir pienācis paredzētās dižās Jaunās Pasaules laiks, tāpēc vai tiem, kas iet pret Hierarhiju!

   418. Slimības iedala svētajās, karaliskajās un pieļautajās. Abi pirmie veidi ir saprotami, bet tieši grāmatā "Hierarhija" jāpiemin pieļautās. Kas šīs slimības pieļauj? Protams, gara tumsība un neapjēgšanas šausmas. Nepietiek, ka par tām nedomā, - bērni arī nedomā, bet saslimst. Jāaizsargājas arī apziņā un jārada necaurlaidīgas nervu izstarojumu bruņas. Pat lielas epidēmijas nevai' izplatīties, ja tauta valda pār apziņu. Eksperiments ar psihiskās enerģijas vielu parādītu, kādu varenu antiseptiku cilvēki nes sevī. Turklāt jāievēro divi noteikumi. Viens ir apzināties psihisko enerģiju, otrs - apzināties Hierarhiju kā vienīgo psihiskās enerģijas kāpināšanas ceļu. Hierarhija nav jāuzskata par kaut ko abstraktu. Stingri jāiegaumē, ka tā ir spēcīgākais dzīvības devējs. Pie Mums to dēvē par pirmo dziedniecības līdzekli. Tomēr pat katrs zāļu graudiņš ir jānorij un katra ziede jāierīvē. Nebus labuma no zālēm lādē, tāpat Hierarhijas svētība jāiegust ar tiekšanos. Tikai negrozāma tiekšanās dos dziedinošas sekas.

   419. Jus redzējāt daudz maģisku paņēmienu un galu galā sākāt saprast sirds magnētu un atskārst psihisko enerģiju. Protams, kāpēc vajadzīgs surogāts, ja var saņemt paša Avota vareno spēku! Cilvēce ir pieļāvusi daudz sablīvējumu, nevis tiekusies uz Augstāko Pasauli. Cilvēki domā, ka vieglāk ir atkārtot neizprastas formulas nekā iepazīt to, kas cilvēka butībai ir vistuvākais. Cilvēkiem nav raksturīgi tiekties augšup gara ciešanu brīdī. Bet vai nav labāk ciešanas aizstāt ar augstāko tiekšanos?

   420. Gara apskaidrība! Kā lai sasniedz šo pakāpi? Kā lai nokļust pie Patiesības Pirmavota, ja ne sekojot Hierarhijai? Gars var gut apskaidrību vienīgi no Gaismas Avota. Kur gan rast vadošo staru, ja ne Hierarhijā? Cilvēce savu spēku ir smēlusi nevis pati no sevis, bet no dižās Hierarhijas. Tā gadsimtu gaitā Musu jaunrade ir vedusi cilvēci. Tā cilvēku var virzīt tikai ar Hierarhijas Augstāko Spēku. Gara apskaidrība, protams, ir ceļš, kā sekot augstākajai Hierarhijai. Tāpēc Patiesības meklētāji var atrast Esības nozīmi tikai augšupejas ceļā uz Hierarhiju. Citādi dzīve paliek kā apburts aplis un gars mužos nespēs atbrīvoties. Tā Hierarhijas likums ir vadoša Sākotne.

   421. Gars nevai' nostiprināties un paust spēku, ja nesmeļ to no Hierarhijas. Gars nevar izpaust varenību, neatzīstot Augstāko Speķu. Tadel katrs dzīves jaunraditajs ir dižas Hierarhijas Ķēdes loceklis. Tā arī Musu Vadība ir dižena Vietvaldība.

   422. Ja jums ir zināms, ka jusmas pilna, pašaizliedzīga doma fiziski pārveido auru un pat liek starot pieplecu stariem, tad jus jau zināt vienu no lielajiem pasaules noslēpumiem. Katra redzamība ir vieliskas reakcijas atspulgs. Tādējādi, ja aizkaitinājums rada imperilu, tad katrai cildenai domai ir jārada pretēja, labdabīga viela. Tā tas arī ir. Svētība, protams, ir pilnīga realitāte. Tā rodas kardiālajā sistēmā un iedarbojas uz smadzeņu vielu. Tibetiešu vārdam ringse ir dziļa nozīme, tas apzīmē kristālu, kas nogulsnējas Svētības rezultātā. Protams, cilvēkam dzīvam esot, Svētības vielu gruti izpētīt, jo sirdi un smadzenes nedrīkst aizskart. Imperila parādīšanos vieglāk konstatēt roku un kāju nervu kanālos. Un tomēr netaisnīgi butu atklāt cilvēcei negatīvo vielu un tikai loģiski likt iedomāties visglābjošākās pastāvēšanu. Protams, laboratorijā, kuru veido, abas vielas tiks atklātas. Mēs nesekmēsim parastus eksperimentus, bet tur, kur tiks celtas evolucijas pakāpes, Musu Roka bus sardzē! Vispirms Mēs iezīmēsim imperila konstatēšanu, pēc tam noteiksim Svētības rašanās ceļus. Senā zinātne ir saglabājusi atmiņu drumslas par Svētības nogulsnēšanos, bet bioķīmiķis, protams, var dot laikmetīgākus pierādījumus. Pēc tam šie eksperimenti ar organisma vielu tiks izlietoti eksperimentos ar izplatījuma enerģiju, un mēs atkal sapratīsim, kādēļ Svētībai ir visciešākais sakars ar Hierarhiju.

   423. Protams, aizkaitinājumu nevajag izraisīt, jo cilvēki jau tā ar to pārpildīti. Pietiek tikai ieslēgt sešus cilvēkveidīgos vienā telpā, un pēc stundas durvis drebēs no imperila. Grutāk ir ar Svētību, bet arī šeit Agni Jogas zināšana un zināmu augu līdzdarbība dos redzamas sekas. Tā saprotiet, kurp virzām dažus eksperimentus. Protams, arī astrāla sabiezēšana dos neaizstājamas iespējamības. Grutais laiks sekmē arī jaunas tuvošanās, un Jaunās Pasaules soļi jau dzirdami.

   424. Svētībai labvēlīgas ir rozes. Vajag krāt visus veicinošos līdzekļus. Ne velti alķīmijā roze bija noslēpuma simbols. Bet tagad izgatavo ļoti nekvalitatīvu rožu eļļu.

   425. Patiesi, Musu ceļi ir neizdibināmi! Nezinātājiem šķiet, ka neredzamā pasaule nepastāv; viņi izturas aizspriedumaini pret visu, kas nav uztverams ar parastajiem jutekļiem. Cilvēks patiesi nespēj ietvert apslēptos ceļus, tad kā gan lai viņš saprot augstāko, bezrobežīgo dzīves pamatojumu! Cilvēkam taču jāapjēdz un jāizjut visas smalkās sajutas, citādi nevar but atbilstības un apstiprinājuma, ko dod Hierarhijas izpratne.

   426. Ticība ir zinības priekšnojauta. Esošā daudzveidībā ticībai ir reāls pamatojums. Ticība gluži kā dzinējspēks saspriego enerģiju un tādējādi pastiprina izplatījuma spēju darboties. Apsveicams ir enerģijas spriegums, ja tas ir saistīts ar svētīgās vielas izpausmi. Ar cildenu un izsmalcinātu apziņu mēs varam norādīt visvairāk izpausto ticības ceļu. Hierarhija, protams, bus tas megafons, kas liks debesīm dārdēt.

   427. Izmisums ir ticības zaudējums. Bet ticība ir zināšana, tāpēc izmisums ir zināšanas zaudējums, visu uzkrājumu zaudējums. Izmisums vienmēr ir saistīts ar bezizeju. Parastais tumšo paņēmiens ir ieslēgt vajājamo bezizejas aplī un novest viņu līdz noziegumam. Protams, kurp lai upuris vēršas, ja nezina augšupceļu? Tie, kuri ir iepazinuši Hierarhijas svētību, nevar nonākt bezizejā un izmisumā. Tā var izsekot, cik lielā mērā Mācība paredz butisku, tiešu labumu katram, kas prot skatīties augšup.

   428. Ir jāiemācās vērsties pie Hierarhijas kā pie visnepieciešamākā. Kādu varenu spēku var dot vēršanās pie Hierarhijas, nezaudējot cieņu un nesvārstoties! Kaut arī šī svārstīšanās ir īsāka par sirdspukstu, tomēr tā var sadzelt apziņu ļaunāk par nāvīgu odzi. Jāpieradinās pie pastāvīgas kontaktēšanās ar Hierarhiju - tā sirdī tiek novīta dzīvības ligzda.

   429. Nedrīkst nodzīvot zemes dzīvei nolikto laiku bez Hierarhijas. Atšķirība ir tikai tā, kādu Hierarhiju spēj ietvert apziņa. Pagrimuma gadījumā var nonākt līdz zelta vai pat līdz nesātības hierarhijai.

   430. Cik lielu nozīmi cilvēki piešķir savam egol Ka cilvēki baidās no tā, ka viņu personību varētu skart kaut kas apziņai nesaprotams! Cik loti cilvēki baidās pieslieties Augstākajam un labāk izvēlas palikšanu uz tumsas robežas! Ja gars tiecas uz Labuma Hierarhiju, ikviens nodoms tuvina labākajam risinājumam. Pa katru izpausto pakāpi cilvēks var evolucionāri doties augšup, ja viņš pieņem Vadošo Roku un uzklausa katru Hierarhijas Norādījumu. Vēsturi veido dzīves Hierarhija. Cilvēces labākās pakāpes ir cēlusi Hierarhija. Vislabākos sasniegumus ir apstiprinājusi Hierarhija. Sasniegumus gut var tikai ar Hierarhiju.
   Tā diženais laiks ir apstiprināts, un Mēs piesātinām izplatījumu ar lielo aicinājumu.

   431. Jutīgai ausij tuva ir jutīga sirds. Jutīga sirds pārveido smadzenes. Sirds trukums iznīcina visus agrākos uzkrājumus. Ko līdz lasītprasme, ja acs tikai pavirši pārbrauc hieroglifa izliekumiem! Smaga ir Pasaules Nasta! Pāri plust Magnēta Turētāju Kauss! Liesmainās sirdis var cīnīties pret Svētības vielas iznīcināšanu it visur. Var saprast, kāpēc jāpieradina uztvert sirdi kā Esības dzinējspēku. Var saprast, kā sirds pavediens savienojas ar Hierarhiju. Apziņa neuzliesmos smadzenēs, ja sirds ir sažuvusi. Tā mēs ķīmiski apzināmies, kā organisms top par dižās Visuma Sirds dalu. Kad ieteicu piesardzību, tas nozīmē, ka ārējie apstākļi satricina pārpildīto "kausu".

   432. Kā gan cilvēce cer glābt savu karmu un pavirzīties evolucijā uz priekšu? Ne jau noliedzot dižos pamatus; ne jau noniecinot augstākos principus; ne jau sagraujot apstiprinātās izpaustās Sākotnes! Bet cilvēce joprojām savu principu pamatā liek sagraušanu, nedomādama par to, ka atraušanās no dižās Hierarhijas ved uz bezdibeni. Tā pašiznīcināšanās ir visu tumsas kalpu liktenis. Kamēr cilvēce virzīsies uz tumsas apstiprināto aprobežotību, tā neatradīs ceļu uz Augstāko Gaismu un pestīšanu.

   433. Kura valsts gan zel bez dižena Vadoņa? Vai kāds apstiprināts pasākums ir īstenojies bez Valdona? Patiesi, ir jāsaprot, ka Vadoņa jēdziens ir visu augstāko centienu sintezē. Tā tikai Gaišā Vadoņa Hierarhijas izpratne var dot garam virzienu. Visiem, visiem, visiem ir jāpadomā un jāpatur prātā Hierarhijas varenais Spēks. Vienīgi ar šādu izpratni iespējams virzīties uz priekšu. Vienīgi ar šādu izpratni iespējams gut sasniegumus. Lai patur prātā, ka katrs uz Hierarhiju mests akmens kļus par kalnu pašam pret sevi. Tā lai visi iegaumē. Tā Mēs pasludinām Vadoni - Hierarhu!

   434. Palīdziet cits citam, dzirdiet! Palīdziet gan mazās, gan lielās lietās. Palīdzība ir klauvējiens nākotnē. Jus nezināt, kur ir tas piliens, kas liek kausam pāri plust! Atgādināšu senās Indijas teiksmu.
   Valdnieks Rišiputra zaudēja miegu. Viņš pasauca gudro, lai tas palīdz atgut miegu. Gudrais teica: "Valdniek, apskati savu guļasvietu." Pārmeklēja valdnieka guļasvietu un atrada auduma krokās akmeni. Valdnieks nopriecājās, domādams, ka tas ir viņa nelaimes cēlonis. Taču miegs neradās. Un gudrais atkārtoja savu padomu. Atkal aplukoja guļasvietu un atrada beigtu tauriņu. Valdnieks atkal bija pārliecināts, ka bezmiega cēlonis atrasts. Taču miega nebija. Gudrais sacīja: "Nav seku bez cēloņa. Pats, valdniek, apskati guļasvietu, jo neviens nespēj aizstāt savu paša aci." Un atrada valdnieks zem spilvena sīku zelta drupatiņu - kā sinepju graudiņu. "Nevarēja taču man kaitēt šī nieka kripatiņa," nodomāja valdnieks. Bet miegs tuliņ aizslēdza viņa acis. No rīta gudrais aizrādīja: "Ne jau ar siekiem mēra gara krišanu. Karā iegutie dārgumi nespēj atsvērt vienu atraitnei atņemtu graudiņu. Palīdzi, valdniek, kur un kā vien vari!"
   Palīdziet visur, kur vien roka spēj sniegties. Visur, kur vien doma spēj aizlidot. Tā klauvēsim pie nākotnes durvīm. Tā sapratīsim, ka katra sev atņemta stunda nākotnē tiks atguta. Ir jāpierod pie tā, ka Musu sadarbība dos visu vajadzīgo, ja vien nenokaltīs roka. kas tur vadu.
   Sirds, kas degtin deg palīdzēt, ir Musu sirds. Tā tagad var ieiet laikā, kas ir baismīgs nezinātājiem, bet lielisks zinātājiem.

   435. Kad gan cilvēce iemācīsies saprast, kas ir tautas patiesa cieņa! Kad gan cilvēce sapratīs, ka apslēptais gars jāsargā un ka domas nesēji var virzīt tautas kā vienīgais avots! Iznīcinot domu, tautai var atņemt tās spēku vai arī liegt apstiprināto ietekmi. Tādēļ katrai tautai pirmām kārtām jārupējas par Sturmani, jo laiva bez stures vētru neizturēs. Tādēļ katras tautas un iekārtas lielajām rupēm jābut dibinātām uz Hierarhijas pamata, jo katrs celšanas darbs jāpiesātina ar spēku no Augšienes. Tā tikmēr, kamēr nenostiprināsies Hierarhijas izpratne, cilvēce slīgs neziņā un posta tumsā.
   Tāpēc tumšie ir tik modri, jo jauš, cik vareni pasaule meklē un cik ļoti tai vajadzīgs pārkārtojums! Tāpēc tumšie tā apstiprina paši savu bojāeju.

   436. Lai nu kāds nenodomā, ka bez sirds enerģijām viņš var sasniegt palīdzību, sadarbību, Hierarhiju. Ne prāts, ne saprāta gudrības nedos gaismu tur, kur vienīgi sirds piesātinājums spēj aizdegt visa izpratnes varavīksni. Sirds izpratnes vairogs ir visizturīgākais. Kā zobens šķeļ sāpju parādību, tā sirds ir varoņa cietoksnis. Jums, Akmens turētāji, piedien tikai varonība. Vienīgi nelokāmība un vīrišķība ir jusu dala. Varoņa ekstāze atkal atnāk ar sirds piesātinājumu.

   437. Perturbācijas dienās, protams, ir tikai viens cilvēces glābiņš. Doma, kas ved uz Hierarhijas izpratni, ir vienīgais ceļš, kas var aizvest cilvēci pie augstākās apstiprinātās Hierarhijas īstenošanas mērķa. Haosa dienās var teikt: vienīgi sekojot Hierarhijai, var sasniegt labāku pakāpi, jo gara vadība ir visu aptverošs un visu ietverošs varens spēks. Tā var apgalvot, kad Kosmiskais Magnēts ar gara vadības starpniecību nodod cilvēcei savu vareno spēku. Tāpēc augšupvirzība Hierarhijas vadībā jāpieņem kā planētas glābiņš.

   438. Pat iztēle rodas tikai ilgā gadsimtos guto uzkrājumu pieredzē. Un visas gara kvalitātes ir pakļautas šim pašam likumam. Arī varonība ir jārada un jāruda dzīvē. Tā nav nejaušība, ka Mēs pagātnes varonības dienas atgādinām stundā, kad atkal jāizpaužas gara stiprumam. Atgādinām, cik drīz izpaudīsies cildenā, nesalaužamā varonība. Tā mostas gara uzkrājumi. Kā gan varētu rasties varonības daiļuma apziņa, ja varonību neapliecinātu dzīves pieredze? Kā var apgalvot, ka varonība ir skaista, ja gars neatceras varoņdarba staru gaviles? Kas gan var mus pacelt pāri niecības haosam, ja ne varoņdarba spārni? Vislabākais ir tas, ka Hierarhija var izšķilt dzirksteli no precīzām agrākajām izjutām, kas nostiprinājušas un pacilājušas garu.

   439. Kad dreb pamati, tad jāsakārto gara bruņas. Vai kalni var izbīties un koki baiļoties? Protams, var, ja to gars saskaras ar attīstītu cilvēka apziņu. Bet vai ezers spēj priecāties un puķes līksmoties? Protams, spēj, ja jau var izžut un sakalst no cilvēka skatiena. Tādas ir savstarpējās attieksmes starp zemākajiem un augstākajiem Hierarhijas Ķēdes locekļiem. Vienīgi ļoti izsmalcināts gars radīs sevī apņēmību atzīt klinti par savu brāli.

   440. Daudz stingrības, daudz apņēmības jāparāda, kad mērķis ir saskarsme ar Mums. Uzskatu to par prieku, kad enerģiju piesātinājums piesaista derīgus kuģus. Bet pat neliela nodevība izraisa neskaitāmas nelaimes. Brīdinu tos, kam ir ausis.

   441. Kas gan var glābt varenajā tautu nomaiņā? Kas cits var virzīt uz Labumu, ja ne ceļš uz Hierarhiju? Kad cilvēka gars ieslīgst zemākajos slāņos, kas gan cits spēj to vest pie augstākās izpratnes, ja ne sekošana Hierarhijai? Tuvojas taču Uguns Laikmets, kas cilvēcei nesīs lielus sasniegumus un tādas pašas transmutācijas, jo Uguns Laikmetu var apgut gars, kas iet līdzi Hierarhijai.
   Tāpēc Musu darbiniekiem ir jāsaprot, ka sasniegt var, vien ugunīgi tiecoties. Uguns Laikmetā var celt tikai ar uguni. Katra vienaldzība, katra vilcināšanās, katra patības izpausme ir bojāejas tuvināšana, bet ļaunāks par visu ir Hierarhijas noniecinājums.

   442. Ja gribat padomāt par Trim Pasaules Pērlēm, vai varat sajust savu sirdi kā virsotni, kas dod spēku trim daudzas zemes barojošām svētajām upēm? Vai varat pārvarēt apziņas trejā-došanos, nesamazinot kaut vienu daļu? Gars jāpieradina pie dalāmības. Var iedomāties, ka lēzenu pakalnu vidu paceļas varena sniegota virsotne, kas uztver visas viesuļu brāzmas. Tā paceļas pāri Arhats, kas uzņēmies nest visas nepilnīguma nastas. Kā ap virsotni druzmējas mākoņi, brīžiem aizsedzot to zemes acīm, tā Pasaules smagās nastas urbjas cauri Arhata "kausam". Vajadzīgs tiekšanās balsts, lai barotu upes, savācot kopā visu nesatricināmo Kalpošanu Hierarhijai. Kāpēc šo Kalpošanu dēvē par dižu? Tāpēc, ka tā pieskaras Bezrobežībai. Ar šo mēru varat domāt par Trim Pasaules Pērlēm.

   443. Ja atkal teikšu: "Strāvas ir smagas", nezinātājs var jautāt: "Bet kad tās bus vieglākas?" Teikšu: "Tumsas aizā var but nāves klusums, bet virsotni apņem tālo pasauļu viesuli." Saudzējiet veselību!

   444. Izplatījuma Uguns sevišķi plosās tad, kad īpaši stipri izpaužas cilvēku nepilnīgums. Uguns, kas piesātina visas kosmiskās dzīvības izpausmes, tiecas formēt jaunus ķermeņus. Bet, kad cilvēces dzīves norisēs trukst atbilstošu izpausmju, tad, protams, nostiprinās sagraušana kā Kosmosā, tā arī cilvēku apliecinājumā. Kā Kosmosam ir savs Kosmiskās Uguns centrs, tā ciivēcei ir jāapzinās savs ugunīgais Hierarhijas centrs, kas cilvēci vada un piesātina ar varenu vadošo principu. Tā var tiekties uz ugunīgās Sirds Augstākās Hierarhijas izzināšanu.
   Tā cilvēcei jāapzinās labākie centieni, jo tikai tā evolucijā var pavirzīties uz priekšu. Patiesi, progresēt iespējams, tikai sekojot Hierarhijai. Tāpēc lielajā nomaiņas laikā cilvēci var glābt vienīgi tad, ja tā iet Hierarhijas ceļu. Tāpēc ir tik svarīgi aptvert Vadoņa kā tautu Glābēja diženumu. Ir bargs laiks, ir skaists laiks! Celsim dižu nākamību!

   445. Tuvošanās ir bezgalīga - gluži tāpat kā sakāve. Taču nav daudz to, kas atšķirs uzvaru no sakāves. Ir jāzina saikne starp garīgo augsmi un uzvaru pār tumsu. Tumsa var dot labklājības Maiju, bet Gaisma var apstiprināt satricinājumu. Katrs traucas pa īsāko ceļu, bet kurš gan prot iztēloties vislabākos sasniegumus? Vienīgi saikne ar Hierarhiju var izskaidrot vislabākā ceļa īpatnības. Pie Mums ir nolemts varoņdarbu uzskatīt par vislabāko ceļu. Pie tumšajiem bezbailība ir slikta pazīme. Mēs esam nolēmuši nevairīties no kraujām takām. Pie viņiem katra uzkāpšana ir nevajadzīgs spēku patēriņš. Pie Mums Gaismas Stars ir granulāciju tilts. Viņi sapņo par tukšumu. Mēs sapratīsim ikvienu drosmīgu lēcienu, bet viņiem tas bus tikai neprāts. Tā starp gudrības drošsirdību un nodevības neprātu atrodas vienīgi sirds. Tā sargās un atvērs Hierarhijas Vārtus. Mazāk kļudīsies tas, kas pa sudraba pavedienu dodas no savas sirds līdz Skolotāja sirdij.

   446. Par vienīgo jāpieņem virziens uz to Sirdi, kura neatraidīs. Ir jāiztīra sirds kanāls. Vai sirds nebus planētas aizsargtīkls kā likteņu sudrabotie pavedieni? Nevajag domāt par sirdi kā par zemākās matērijas kamolu, citādi ar ko gan pieskarsimies Augstākajai Pasaulei?
   Vajag pieradināt sevi pie domām par uzvaru, jo ļoti bieži sakāve ir tikai vienaldzības sekas, kas jau pati par sevi ir sakāve - kā tagad, tā ari nākotnē.

   447. Kur liela apjoma celšanas darbs, tur, protams, arī cīņa liela, jo tumšie baidās zaudēt savas bruņas. Tā katra tiekšanās, kas vērsta uz Labo, protams, izraisa uzbrukumus. Taču ir jāsaprot, ka Gaismas kalpotājs ir neievainojams, jo, kad sirdi liesmaini pilda Hierarhija, tad var uzveikt katru naidnieka uzmākšanos. Tāpēc jāsaprot, ka katrs personisks faktors, protams, pašos pamatos iedragā diženo veidojumu. Daudz brīnumaina ir izpostījusi cilvēce, jo tika noliegta Vadonība. Tāpēc neviens negus panākumus, ja neatskārtīs Vadonības diženumu. Tā vistuvākajiem un vistālākajiem jāapzinās katra apstiprinātā likuma virzība.

   448. Hierarhija ir sadarbība. Bet sadarbībā enerģijas kāpinājums dod pastāvīgu dzirksteļu apgriezienu no augšas uz apakšu un no apakšas uz augšu. Dinamo, kas ražo šo liesmaino plusmu, ir sirds. Tas nozīmē, ka bez visa pārējā Hierarhija ir arī Sirds Mācība. Pie sirds kā pie centrālā virzītāja spēka izpratnes ir jāpierod. Nevar izprast liesmu, ja nav izprasta sirds nozīme. Esmu jums stāstījis par daudziem centriem, bet tagad runāju īpaši par "kausu" un sirdi. "Kauss" ir pagātne, sirds - nākotne. Tagad mēs, protams, uzzinām, ka tikai pa vienu sudraba pavedienu notiek augšupeja. Tāpēc busim jo sevišķi uzmanīgi ar lemto veidojumu. Ķīmiķis augstu vērtē retu reakciju vienā retortē, un nekas visā pasaulē nespēs atkārtot šo reakciju, ja retorte tiktu sasista. Tāpat ir ar Musu konstrukciju.

   449. Tāpat lai saprot sirdi kā vienīgo dabīgo saikni starp redzamo un neredzamo pasauli. Abu pasauļu zemākos slāņus vieno daudzas sekrēcijas, bet vienīgi sirds pavediens var vest uz Bezrobežību. Šeit ir atšķirība starp maģiju un gara butību. Tālab ieteicu pirmām kārtām veltīt vērību sirdij kā nolemtās pasauļu savienošanās avotam. Nevajag domāt, ka Hierarhija ir tikai disciplīna, - tā ir virzīšanās uz Augstāko Pasauli.

   450. Plāna negrozāmības apziņa virza visu domāšanu uz Patiesības pusi. Gara jaunrade prasa piesātinātu tiekšanos uz priekšu, tāpēc katra svārstīšanās attālina jaunradīšanas tuvošanos. Jaunrades pamatīpašība ir sekošana manifestētajai Hierarhijai, nenovirzoties sāņus. Tikai tad var apgalvot, ka ceļš aizvedīs pie augstākajiem sasniegumiem. Kā gan citādi cilvēce var tuvoties Izplatījuma Ugunij, ja ne tuvodamās Hierarhijai! Hierarhijas galvenais princips liesmaini virza cilvēci uz jaunu progresu. Bez šīs varenās augšupejas planētu aprītu tumsa.

   451. Ja izskaidrotu plašāk Jogas noteikumus un uzdevumus, tad nebutu daudz to, kas vēlētos piebiedroties. Briesmīga viņiem liksies atsacīšanās no patības; briesmīgi tas, ka jogs vienādi labi jutas kā trukumā, tā pārpilnībā, ka viņš jutas tikai kā līdzekļu pārvaldītājs, ka jogs par savu misiju uzskata nest labumu Pasaulei un svētki viņam ir saskarsme ar Augstākajiem Spēkiem. Šāds dzīvesveids, uzņemoties visu apkārtnes nepimīguma smago nastu, ne daudziem bus pa prātam. Nav daudz to, kas vispār prot domāt par nākotni, nomierinot sevi ar nesaprotamajiem Rakstu burtiem. Mums nav pārāk daudz jādomā par zemes lietam, bet nekur nav teikts, ka par nākamību nevajag domāt. Taču domas par nākotni jau ir vārti uz Bezrobežību. Domājiet par nākotni, un varat but droši, ka Hierarhija atbalstīs šīs domas.

   452. Proti, jādomā par Mums kā par Neizsīkstošu Avotu, citādi var izsusēt Zemes upes. Jau daudz Mēs esam runājuši par Mācību kā par līdzekli dzīvei. Var saprast, ka pat pasauļu apvienošanās bus glābjošs iekarojums.

   453. Cik viegli iespējams padarīt dzīvi labāku, vienīgi tiecoties uz pausto gara uzvaru! Vai tiešām visi zinātnes atradumi nav paplašinājuši domāšanu?

   454. Kad izpratīsit Hierarhijas pamatus, mēs pāriesim uz sirds kā gara centra izskaidrošanu. Lai sasaistītu pasauļu ķēdi, vajadzēs īpašu vērību veltīt sirdij. Tikai tā noturēsimies gara dabiskā pieauguma robežās. Gara mājoklis ir sirdī. Domāšanu par Hierarhiju apgaro sirds. Tā mēs joprojām paliksim pie patieso uzkrājumu butības.

   455. Vadonības spēks piesātina cilvēci ar visiem centieniem. Katru uz progresu virzītu sasniegumu apstiprina Augstākā Griba. Galvojums izpaužas, tikai apstiprinot Augstākās Gribas un uztveres savstarpējo attiecību. Tā cilvēcei ir dota tieša saikne starp Hierarhiju un skolnieku. Tā, patiesi, varens spēks ir ietverts sudraba pavedienā, kas savieno visus labākos pasākumus. Patiesi, var apgalvot, ka uzvaru nodrošina saikne ar Augstāko Gribu.

   456. Ikvienam, kura apziņa jau spēj ietvert Hierarhijas nozīmi, vispirms jāatsakās no gara zaimošanas. Starp parastajiem dienas un nakts darbiem tiek izrunāts skali un domās daudz necienīgu zaimu. Šīs tikko samanāmās nodevības izstrādā visbīstamāko indi. To sekas mēdz but briesmīgākas nekā lielas tumsonības izraisīts pārkāpums. Nav viegli atradināties no šīs zemiskās zaimošanas, jo nošķirt balto un melno nav vienkārši. Šo kaiti saucam par melno sērgu, un tā ir līdzīga vēzim. Starp citu, vēža nozīme vispār nestāv tālu no garīgās neģēlības sekām. Kā tiekšanos uz Vadītāju - tā jāizkopj sevī Augstākās Hierarhijas apzināšanās. Uzskatiet, ka. noslēgdami piezīmes par Hierarhiju, Mēs neko nepabeidzam, bet tikai paveram nākamos Vārtus.

   457. Gara jaunrade ir visvarenākā spēku pievilksme. Ap kodolu grupējas dažādas daļiņas, ko apvieno viena un tā pati ugunīgā pievilksme. Ikviens pasākums var pastāvēt tikai šajā ugunīgajā pievilksmē, tādēļ Hierarhijas varenais Spēks ir tas dižais Magnēts, kas visu saliedē ķēdē un paplašina visas iespējas. Hierarhijas princips ir visās dzīvības izpausmēs. Hierarhijas princips vada visu Kosmosu. Tā gara jaunrade piesātina ar uguni visas izplatījuma izpausmes. Kosmoss ir Dižās Vadonības simbols.

   458. Bailes rada nejēdzību. No bailēm nekas cildens nav nācis. Ar bailēm nevar tuvoties Hierarhijai. Nav iespējams saprast Augstākās Ķēdes nozīmi, neapzinoties baiļu kaitīgumu. Hierarhijai ir daudz ceļu, bet baiļu izraisītā slidenā svārstīšanās neizturēs kāpšanu augšup pa klintīm un drebošā roka nesataustīs rupīgi sagatavotās atbalsta margas. Bezbailības noteikums jāsaprot tāpat kā uzticība. Uzticība ir plaša, bet jus atceraties, cik daudzkrāsainas ir bailes. Pat gluži labu cilvēku var nobiedēt, un šī sērga var uz visiem laikiem atņemt viņam augšupejas iespēju. Tāpēc no bailēm ir jāārstējas.
   Bez psihiskās enerģijas noderīgs ir arī muskuss, jo tas stiprina nervu sistēmu un iededz aizsargtīklu. Sirds un "kausa" centru spēcināšana dod tīklam vajadzīgo stiprumu. Sirds un ugunīgais "kauss", apgaismojiet ceļu tiem. kas dodas augšup!

   459. Sirds celi, ugunīgie celi, kas ved uz gara progresu, attīstās, piesātinoties ar vienu un to pašu Kosmiskā Magnēta pievilksmes impulsu. Cik daudz dažādu sazarojumu ir jutīgai liesmainai sirdij, bet tās avots ir viens, un tās potenciālu piesātina viens avots - Hierarhija. Sirds ceļi, ugunīgie celi nāk no Hierarhijas diženās virsotnes un ved uz šo Pasaules Pērli. Tā apliecinām sirds liesmu un brīnišķīgo sudraba pavedienu, kas saista pasaules. Tā mēs uzvaram ar sudraba pavediena doto jaunradi.

   460. Drosmīga acs netaps tumša. Drosmīga acs palukosies Hierarhijas saulē. Nevis līšana, nevis dusmas, nevis izdevīgums bus vārti uz Hierarhiju, bet gan brīva Kalpošana, sirsnīga goddevība un apzinīga augšupeja tuvinās Gaismas slieksnim.
   Pierakstu beidzam Lielajā Dienā, kad sākusies vēl viena Satjajugas pakāpe. Augšupejas pakāpi raksti vēstīja jau sen, bet tirgus putekli aptumšoja ļaužu acis. Arī tagad jautā: "Kur tad ir bazunes? Kur eņģeļu spārni? Kur kalnu un juru satricinājums?" Aklie uztver viesuļvētru kā aicinājumu uz maltīti!
   Tā dziedināšana pastāv Sirds Hierarhijas izzināšanā. Mācība atklāsies tiem, kas atraduši pareizo ceļu. Vēstnesis viņiem pieklauvēs.

 

AGNI-YOGA TOPSITES